کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
مقایسه علم باوری، گرایش‌های دینی و سرمایه اجتماعی در دو حوزه (دانشگاهیان – حوزویان) در دوران کرونا

دوره 2، شماره 5 (مجموعه مقالات کووید-19)، اسفند 1400، صفحه 404-415

10.22034/aftj.2022.334351.1486

مژگان غفارزاده نمازى؛ محمد حسین اسدی داوودی؛ على روشنایی