نویسنده = بیوک تاجری
اثربخشی مدل فرا نظری بر خودمدیریتی دیابت و میزان HbA1C در زنان و مردان مبتلا به دیابت نوع دو

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 102-115

10.22034/aftj.2022.331801.1423

فاطمه معینی؛ فاطمه محمدی شیرمحله؛ بیوک تاجری؛ علی شیرافکن؛ معصومه ژیان باقری