نویسنده = علی محمد نظری
شناسایی شاخص های مشکلات زوجین ترکمن متقاضی طلاق: یک مطالعه کیفی

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 195-170

10.22034/aftj.2021.291176.1121

سکینه جمعه نیا؛ علی محمد نظری؛ علی اکبر سلیمانیان