نویسنده = نادر منیرپور
مدل ساختاری کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان براساس شخصیت تیپ D با نقش میانجی متابعت درمانی

دوره 3، شماره 4، دی 1401، صفحه 208-216

10.22034/aftj.2022.310393.1226

سیده سارا میرزائیان گیزه رود؛ نادر منیرپور؛ محمداسماعیل اکبری؛ مجید ضرغام حاجبی