نویسنده = نازنین هنرپروران
شناسایی عوامل زمینه‌ایی و آشکارساز در خیانت زناشویی: یک مطالعه کیفی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 110-135

10.22034/aftj.2022.305871.1208

زکیه نصیری؛ نازنین هنرپروران؛ فاطمه جوادزاده شهشهانی؛ سیامک سامانی


شناسایی پیامدهای محیط مجازی بر سبک زندگی زوج‌ها: یک مطالعه کیفی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 23-45

10.22034/aftj.2021.250091.1019

نجمه آگنج؛ نازنین هنرپروران؛ شکوه نوابی نژاد