نویسنده = اسماعیل اسلامی
بررسی شخصیت زنان در الهی‌نامۀ عطار، بر اساس آرای روانشناختی بولن

دوره 3، شماره 5، بهمن 1401، صفحه 302-313

10.22034/aftj.2022.358017.1749

عبداله محمدی صدر؛ کیمیا تاج نیا؛ اسماعیل اسلامی