نویسنده = الهام خواجه نظامی
اثربخشی بسته تدوین شده آموزش مقابله با خشم، بر کنترل رفتارهای پرخاشگرانه کودکان

دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 519-534

10.22034/aftj.2022.325899.1362

الهام خواجه نظامی؛ ویدا سادات رضوی؛ ویدا اندیشمند؛ امان الله سلطانی