نویسنده = جعفر طالبیان شریف
پیش‌بینی افسردگی بر اساس تفکر انتقادی و ادراک خویشتن در زنان و مردان شهر مشهد

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 421-443

10.22034/aftj.2022.316684.1281

سوگل صبوری؛ جعفر طالبیان شریف؛ محمدسعید عبدخدایی