نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش رضایت‌مندی جنسی ایرانی‌ مقایسه اثر‌بخشی آموزش رضایت‌مندی جنسی و رویکرد مسترز و جانسون بر سازگاری و تعارض زناشویی زوج‌های دارای نارضایتی جنسی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 103-123]
 • آموزش رویکرد مسترز و جانسون‌ مقایسه اثر‌بخشی آموزش رضایت‌مندی جنسی و رویکرد مسترز و جانسون بر سازگاری و تعارض زناشویی زوج‌های دارای نارضایتی جنسی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 103-123]

ا

 • ابرازگری هیجانی ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ زوج درمانی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روابط ﺍﺑﮋه و زوج درمانی راه‌حل محور ﺑﺮ ﺍﺑﺮﺍزﮔﺮی هیجانی همسران دارای تعارض زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 108-125]
 • احساس تنهایی مقایسه سبک های فرزندپروری، احساس تنهایی و مهارت های ارتباطی زنان بی سرپرست و عادی [دوره 2، شماره 2، 1400]
 • احساس خوشبختی ارتباط بین حس خوشبختی زوجین با تمایزیافتگی خود و روابط موضوعی اولیه با نقش میانجی رضایت زناشویی مذهبی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 159-176]
 • اختصاص تأثیر عرف زمان و مکان در اختصاص حق طلاق [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 29-45]
 • ازدواج شناسایی پدیده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاخیر‌ در‌ ازدواج دختران: نظریه زمینه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 46-66]
 • استرس ادراک شده پیش بینی بار روانی ویروس کرونا در زنان خانواده در ایام قرنطینه: نقش سبک‌های حل مسئله و سرمایه روانشناختی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 46-64]
 • استقامت نقش میانجی استقامت در رابطه بین شادمانی زناشویی، نیازهای بنیادین روانشناختی و معنویت با تاب آوری خانواده [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 124-149]
 • الگوهای ارتباطی الگوی ساختاری تعهد زناشویی براساس‌ الگوهای ارتباطی در زنان: نقش واسطه‌ای هوش هیجانی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]
 • امنیت روانی تدوین مدل سازگاری زناشویی بر اساس امنیت روانی، صفات شخصیت و سبک‌های دلبستگی: نقش واسطه ای رشد روانی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 150-172]
 • ایده ‏پردازی خودکشی رابطه‌ی علّی تنظیم ‏هیجان با گرایش به ایده‌پردازی خودکشی با میانجی‏گری رضایت زناشویی در زنان زلزله‏ دیده [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 91-107]

ب

 • بار روانی پیش بینی بار روانی ویروس کرونا در زنان خانواده در ایام قرنطینه: نقش سبک‌های حل مسئله و سرمایه روانشناختی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 46-64]
 • باورهای فراشناختی الگوی ساختاری پیش بینی طلاق عاطفی زوجین بر اساس باورهای فراشناختی و راهبردهای نظم جویی هیجانی با میانجی گری فرسودگی زناشویی در زنان متاهل [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-28]

پ

 • پرخاشگری پنهان زناشویی پیش بینی پرخاشگری پنهان زناشویی و ترس از صمیمیت براساس خودشفقت ورزی با نقش میانجیگری احساس گناه در افراد متاهل [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 65-90]

ت

 • تاب‌آوری خانواده نقش میانجی استقامت در رابطه بین شادمانی زناشویی، نیازهای بنیادین روانشناختی و معنویت با تاب آوری خانواده [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 124-149]
 • تاخیر‌در‌ازدواج شناسایی پدیده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاخیر‌ در‌ ازدواج دختران: نظریه زمینه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 46-66]
 • تحلیل عاملی اکتشافی اعتبارسنجی مقیاس خودکارآمدی پدر بین پدران دارای دختر دبستانی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 143-158]
 • تحلیل عاملی تاییدی اعتبارسنجی مقیاس خودکارآمدی پدر بین پدران دارای دختر دبستانی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 143-158]
 • ترس از صمیمیت پیش بینی پرخاشگری پنهان زناشویی و ترس از صمیمیت براساس خودشفقت ورزی با نقش میانجیگری احساس گناه در افراد متاهل [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 65-90]
 • تعارضات زناشویی تدوین مدل علی تعارضات زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی با نقش واسطه ای طرحواره های بریدگی/طرد و خودگردانی/عملکرد مختل در زنان در آستانه طلاق [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 173-189]
 • تعارض زناشویی مقایسه اثر‌بخشی آموزش رضایت‌مندی جنسی و رویکرد مسترز و جانسون بر سازگاری و تعارض زناشویی زوج‌های دارای نارضایتی جنسی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 103-123]
 • تعهد زناشویی الگوی ساختاری تعهد زناشویی براساس‌ الگوهای ارتباطی در زنان: نقش واسطه‌ای هوش هیجانی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]
 • تعهدزناشویی تدوین الگوی تعهد زناشویی و اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر الگو بر رضایت زناشویی زوجین [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 67-85]
 • تنظیم ‏هیجان رابطه‌ی علّی تنظیم ‏هیجان با گرایش به ایده‌پردازی خودکشی با میانجی‏گری رضایت زناشویی در زنان زلزله‏ دیده [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 91-107]

ح

 • حق طلاق تأثیر عرف زمان و مکان در اختصاص حق طلاق [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 29-45]

خ

 • خردمندی پیش‌بینی روابط خانوادگی براساس خردمندی و راهبردهای کنترل فکر و نقش تعدیل‌‌گری ابعاد روابط خانوادگی و مثلث سازی در بین زنان شهر کاشان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 126-142]
 • خودتنظیمی اثربخشی آموزشی سرمایه روانشناختی مثبت گرا بر خودتنظیمی و سبک زندگی توسعه دهنده سلامت در دختران نوجوان افسرده [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 86-102]
 • خودشفقت ورزی و احساس گناه پیش بینی پرخاشگری پنهان زناشویی و ترس از صمیمیت براساس خودشفقت ورزی با نقش میانجیگری احساس گناه در افراد متاهل [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 65-90]
 • خودکارآمدی پدر اعتبارسنجی مقیاس خودکارآمدی پدر بین پدران دارای دختر دبستانی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 143-158]
 • خودگردانی/عملکرد مختل تدوین مدل علی تعارضات زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی با نقش واسطه ای طرحواره های بریدگی/طرد و خودگردانی/عملکرد مختل در زنان در آستانه طلاق [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 173-189]

ر

 • راهبردهای تنظیم شناختی هبجان اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و شادکامی مردان مصرف‌کننده مت‌آمفتامین [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 177-199]
 • راهبردهای کنترل فکر پیش‌بینی روابط خانوادگی براساس خردمندی و راهبردهای کنترل فکر و نقش تعدیل‌‌گری ابعاد روابط خانوادگی و مثلث سازی در بین زنان شهر کاشان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 126-142]
 • راهبردهای نظم جویی هیجانی الگوی ساختاری پیش بینی طلاق عاطفی زوجین بر اساس باورهای فراشناختی و راهبردهای نظم جویی هیجانی با میانجی گری فرسودگی زناشویی در زنان متاهل [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-28]
 • راه حل محور ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ زوج درمانی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روابط ﺍﺑﮋه و زوج درمانی راه‌حل محور ﺑﺮ ﺍﺑﺮﺍزﮔﺮی هیجانی همسران دارای تعارض زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 108-125]
 • رشد روانی تدوین مدل سازگاری زناشویی بر اساس امنیت روانی، صفات شخصیت و سبک‌های دلبستگی: نقش واسطه ای رشد روانی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 150-172]
 • رضایت زناشویی رابطه‌ی علّی تنظیم ‏هیجان با گرایش به ایده‌پردازی خودکشی با میانجی‏گری رضایت زناشویی در زنان زلزله‏ دیده [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 91-107]
 • رضایت زناشویی تدوین الگوی تعهد زناشویی و اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر الگو بر رضایت زناشویی زوجین [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 67-85]
 • رضایت زناشویی مذهبی ارتباط بین حس خوشبختی زوجین با تمایزیافتگی خود و روابط موضوعی اولیه با نقش میانجی رضایت زناشویی مذهبی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 159-176]
 • روابط ابژه ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ زوج درمانی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روابط ﺍﺑﮋه و زوج درمانی راه‌حل محور ﺑﺮ ﺍﺑﺮﺍزﮔﺮی هیجانی همسران دارای تعارض زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 108-125]
 • روابط خانوادگی پیش‌بینی روابط خانوادگی براساس خردمندی و راهبردهای کنترل فکر و نقش تعدیل‌‌گری ابعاد روابط خانوادگی و مثلث سازی در بین زنان شهر کاشان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 126-142]

ز

 • زمان تأثیر عرف زمان و مکان در اختصاص حق طلاق [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 29-45]
 • زنان رابطه‌ی علّی تنظیم ‏هیجان با گرایش به ایده‌پردازی خودکشی با میانجی‏گری رضایت زناشویی در زنان زلزله‏ دیده [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 91-107]
 • زنان بی سرپرست مقایسه سبک های فرزندپروری، احساس تنهایی و مهارت های ارتباطی زنان بی سرپرست و عادی [دوره 2، شماره 2، 1400]
 • زوج درمانی ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ زوج درمانی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روابط ﺍﺑﮋه و زوج درمانی راه‌حل محور ﺑﺮ ﺍﺑﺮﺍزﮔﺮی هیجانی همسران دارای تعارض زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 108-125]
 • زوجها شناسایی پیامدهای محیط مجازی بر سبک زندگی زوج‌ها: یک مطالعه کیفی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 23-45]
 • زوجین تدوین الگوی تعهد زناشویی و اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر الگو بر رضایت زناشویی زوجین [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 67-85]

س

 • سازگاری زناشویی مقایسه اثر‌بخشی آموزش رضایت‌مندی جنسی و رویکرد مسترز و جانسون بر سازگاری و تعارض زناشویی زوج‌های دارای نارضایتی جنسی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 103-123]
 • سازگاری زناشویی تدوین مدل سازگاری زناشویی بر اساس امنیت روانی، صفات شخصیت و سبک‌های دلبستگی: نقش واسطه ای رشد روانی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 150-172]
 • سبک زندگی شناسایی پیامدهای محیط مجازی بر سبک زندگی زوج‌ها: یک مطالعه کیفی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 23-45]
 • سبک زندگی اثربخشی آموزشی سرمایه روانشناختی مثبت گرا بر خودتنظیمی و سبک زندگی توسعه دهنده سلامت در دختران نوجوان افسرده [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 86-102]
 • سبک‌های حل مسأله پیش بینی بار روانی ویروس کرونا در زنان خانواده در ایام قرنطینه: نقش سبک‌های حل مسئله و سرمایه روانشناختی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 46-64]
 • سبک‌های دلبستگی تدوین مدل سازگاری زناشویی بر اساس امنیت روانی، صفات شخصیت و سبک‌های دلبستگی: نقش واسطه ای رشد روانی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 150-172]
 • سبک‌های دلبستگی تدوین مدل علی تعارضات زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی با نقش واسطه ای طرحواره های بریدگی/طرد و خودگردانی/عملکرد مختل در زنان در آستانه طلاق [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 173-189]
 • سبک های فرزندپروری مقایسه سبک های فرزندپروری، احساس تنهایی و مهارت های ارتباطی زنان بی سرپرست و عادی [دوره 2، شماره 2، 1400]
 • سرمایه روانشناختی پیش بینی بار روانی ویروس کرونا در زنان خانواده در ایام قرنطینه: نقش سبک‌های حل مسئله و سرمایه روانشناختی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 46-64]
 • سرمایه روانشناختی اثربخشی آموزشی سرمایه روانشناختی مثبت گرا بر خودتنظیمی و سبک زندگی توسعه دهنده سلامت در دختران نوجوان افسرده [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 86-102]
 • سلامت اثربخشی آموزشی سرمایه روانشناختی مثبت گرا بر خودتنظیمی و سبک زندگی توسعه دهنده سلامت در دختران نوجوان افسرده [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 86-102]

ش

 • شادکامی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و شادکامی مردان مصرف‌کننده مت‌آمفتامین [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 177-199]
 • شادمانی زناشویی نقش میانجی استقامت در رابطه بین شادمانی زناشویی، نیازهای بنیادین روانشناختی و معنویت با تاب آوری خانواده [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 124-149]
 • شناخت درمانی ‌مبتنی بر ذهن آگاهی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و شادکامی مردان مصرف‌کننده مت‌آمفتامین [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 177-199]

ص

 • صفات شخصیت تدوین مدل سازگاری زناشویی بر اساس امنیت روانی، صفات شخصیت و سبک‌های دلبستگی: نقش واسطه ای رشد روانی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 150-172]

ط

 • طرحواره تدوین مدل علی تعارضات زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی با نقش واسطه ای طرحواره های بریدگی/طرد و خودگردانی/عملکرد مختل در زنان در آستانه طلاق [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 173-189]
 • طرد/بریدگی تدوین مدل علی تعارضات زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی با نقش واسطه ای طرحواره های بریدگی/طرد و خودگردانی/عملکرد مختل در زنان در آستانه طلاق [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 173-189]
 • طلاق عاطفی الگوی ساختاری پیش بینی طلاق عاطفی زوجین بر اساس باورهای فراشناختی و راهبردهای نظم جویی هیجانی با میانجی گری فرسودگی زناشویی در زنان متاهل [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-28]

ع

 • عرف تأثیر عرف زمان و مکان در اختصاص حق طلاق [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 29-45]

ف

 • فرسودگی زناشویی الگوی ساختاری پیش بینی طلاق عاطفی زوجین بر اساس باورهای فراشناختی و راهبردهای نظم جویی هیجانی با میانجی گری فرسودگی زناشویی در زنان متاهل [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-28]

ک

 • کرونا ویروس پیش بینی بار روانی ویروس کرونا در زنان خانواده در ایام قرنطینه: نقش سبک‌های حل مسئله و سرمایه روانشناختی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 46-64]
 • کیفیت روابط موضوعی ارتباط بین حس خوشبختی زوجین با تمایزیافتگی خود و روابط موضوعی اولیه با نقش میانجی رضایت زناشویی مذهبی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 159-176]

م

 • مت‌آمفتامین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و شادکامی مردان مصرف‌کننده مت‌آمفتامین [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 177-199]
 • مثبت‌گرا اثربخشی آموزشی سرمایه روانشناختی مثبت گرا بر خودتنظیمی و سبک زندگی توسعه دهنده سلامت در دختران نوجوان افسرده [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 86-102]
 • مثلث سازی پیش‌بینی روابط خانوادگی براساس خردمندی و راهبردهای کنترل فکر و نقش تعدیل‌‌گری ابعاد روابط خانوادگی و مثلث سازی در بین زنان شهر کاشان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 126-142]
 • محیط مجازی شناسایی پیامدهای محیط مجازی بر سبک زندگی زوج‌ها: یک مطالعه کیفی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 23-45]
 • معنویت نقش میانجی استقامت در رابطه بین شادمانی زناشویی، نیازهای بنیادین روانشناختی و معنویت با تاب آوری خانواده [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 124-149]
 • مکان تأثیر عرف زمان و مکان در اختصاص حق طلاق [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 29-45]
 • مهارت‌های ارتباطی مقایسه سبک های فرزندپروری، احساس تنهایی و مهارت های ارتباطی زنان بی سرپرست و عادی [دوره 2، شماره 2، 1400]

ن

 • نیازهای بنیادین روانشناختی نقش میانجی استقامت در رابطه بین شادمانی زناشویی، نیازهای بنیادین روانشناختی و معنویت با تاب آوری خانواده [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 124-149]

ه

 • هنجاریابی اعتبارسنجی مقیاس خودکارآمدی پدر بین پدران دارای دختر دبستانی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 143-158]
 • هوش هیجانی الگوی ساختاری تعهد زناشویی براساس‌ الگوهای ارتباطی در زنان: نقش واسطه‌ای هوش هیجانی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]