دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 10، فروردین 1401 
ارائه مدل اختلالات یادگیری بر اساس ارتباط با والدین و کمال‌گرایی

صفحه 56-72

10.22034/aftj.2022.289386.1103

راحیل توسلی زاده؛ سعیده السادات حسینی؛ حسن امیری؛ مختار عارفی


شناسایی عوامل زمینه‌ایی و آشکارساز در خیانت زناشویی: یک مطالعه کیفی

صفحه 110-135

10.22034/aftj.2022.305871.1208

زکیه نصیری؛ نازنین هنرپروران؛ فاطمه جوادزاده شهشهانی؛ سیامک سامانی


مدل پیش بینی هم وابستگی زنان دارای همسر معتاد بر اساس تمایزیافتگی خود با نقش میانجی تنظیم شناختی هیجانی

صفحه 426-444

10.22034/aftj.2022.332603.1440

اعظم کریمی حارث آبادی؛ فاطمه محمدی شیرمحله؛ زهره رافضی؛ مرضیه غلامی توران پشتی؛ پریسا پیوندی


تبیین رفتارِ خوردن بر اساس سیستم های مغزی-رفتاری؛ نقش میانجی‌گری تنظیم هیجانی

صفحه 523-541

10.22034/aftj.2022.334330.1483

سیده زهرا هدایی نیا؛ جاوید پیمانی؛ زهره رافضی؛ فاطمه محمدی شیرمحله؛ پریسا پیوندی