دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، زمستان 1400 
7. طراحی و اعتبارسنجی الگوی بهزیستی جنسی مردان ایرانی

10.22034/aftj.2021.294259.1134

کوروش قنبری؛ ابوالقاسم مهری نژاد؛ نعمت ستوده اصل؛ راهب قربانی


12. تجربه زیسته زنان مطلقه با طلاق‌های غیرمنتظره: یک مطالعه کیفی

10.22034/aftj.2021.305286.1204

اعظم شفیعی نیا؛ ولی الله فرزاد؛ سیمین حسینیان؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی