دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، پاییز 1400 
8. پیش‌بینی عملکرد جنسی زنان بر اساس نقش خودپنداره، خودکارآمدی و آگاهی جنسی

صفحه 165-149

10.22034/aftj.2021.302163.1179

غزاله ترناس؛ فرحناز مسچی؛ مهدی شاه نظری؛ شیدا سوداگر؛ مانیا اصغرپور