دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، تابستان 1400 
2. تأثیر عرف زمان و مکان در اختصاص حق طلاق

صفحه 29-45

10.22034/aftj.2021.283681.1077

محبوبه سادات مقدسی؛ احمد باقری؛ سید محمدرضا آیتی