دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، خرداد 1400، صفحه 1-405 
ارائه الگوی صلاحیت حرفه‌ای دبیران زن

صفحه 406-429

10.22034/aftj.2022.265696.1049

حدیثه تنها؛ لیلا فتحی ورنوسفادرانی؛ قدسی احقر