دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1399 
3. اثر بخشى درمان هیجان مدار بر انعطاف‌پذیری کنشى و تحمل پریشانى زنان

صفحه 23-38

10.22034/aftj.2020.119559

زهرا حسین زاده؛ شهره قربان شیرودی؛ جواد خلعتبری؛ محمد علی رحمانی


5. اثربخشی آموزش بازی‌های حرکتی ریتمیک بر اضطراب جدایی کودکان

صفحه 66-83

10.22034/aftj.2020.120078

سالار فرامرزی؛ سعدی بکرای؛ مجید محب زاده؛ علی آقازیارتی؛ بدر رنجبر