دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-140