بررسی تأثیر بازی مبتنی بر محیط یادگیری سازنده گرا بر یادگیری همیارانه و رشد اجتماعی کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

10.22034/aftj.2022.332945.1453

چکیده

این مطالعه به بررسی تأثیر بازی مبتنی بر محیط یادگیری سازنده گرا بر یادگیری همیارانه و رشد اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی پرداخته است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با بهره گیری از طرح دو گروهی با گروه کنترل و پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی منطقه 2 شهر قزوین در سال تحصیلی 99- ۱۳۹۸ به تعداد 20450 نفر بودند، که از این تعداد 30 نفر دانش‌آموز به‌صورت هدفمند انتخاب و به دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل به‌صورت تصادفی تقسیم شدند علت پایین بودن حجم نمونه مشکل دسترسی به دانش‌آموزان و اداره امور مربوط به جلسات مداخله آموزش در شرایط ویروس کرونا بود. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه یادگیری همیارانه جانسون و همکاران (1999) و رشد اجتماعی الیوت (1990)؛ همچنین بسته آموزشی" بازی مبتنی بر محیط یادگیری سازنده گرا" استفاده شد. در مرحله پیش‌آزمون برروی هر دو گروه پرسشنامه‌های "یادگیری همیارانه و رشداجتماعی" اجرا شد، سپس در گروه آزمایش به روش بازی مبتنی بر ساختن گرایی و گروه کنترل به روش سنتی تدریس شد و در مرحله پس‌آزمون برای هر دو گروه مجدداً همان پرسشنامه‌ها اجرا شد. پس از جمع آوری و ثبت اطلاعات حاصله، تحلیل داده‌ها در بخش توصیفی و استنباطی انجام شد، ضمن تأیید فرضیه‌های تحقیق، نتایج نشان داد بازی مبتنی بر محیط یادگیری سازنده گرا، یادگیری همیارانه و رشد اجتماعی دانش‌آموزان گروه آزمایش را به‌طور معنادارری افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of play based on constructivism learning environment on collaborative learning and social development of elementary

نویسنده [English]

  • nayereh shahmohammadi
Assistant Professor and Faculty Member of Educational Research and Planning Organization
چکیده [English]

This study investigated the effect of play based on constructivism learning environment on collaborative learning and social development of elementary students. The research method was quasi-experimental design. Students were purposefully selected and randomly divided in the two groups of 15 experimental and 15 control. The reason for selecting this number of students was the problem of the researcher in accessing the students for educational intervention in the Pandemic of Coronavirus. To collect data, Johnson`s collaborative learning questionnaire (1999), Elliott`s Social development questionnaire (1990) and the Training package of "game based on constructivism learning environment" was used. In the pre-test stage, "Collaborative learning" and "social development" questionnaires were administered to both groups. Then the experimental group was trained using games based on the constructivism learning environment and the control group were taught in traditional way. In the post-test stage, the same questionnaires were administered again to both groups. After collecting data, the analysis was performed in descriptive and inferential sections, while confirming the research hypotheses, the results showed that using play based on constructivism learning environment, has significantly increased significantly Collaborative learning and social development of students of experimental group

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constructive learning environment
  • Children's social development
  • Collaborative learning