تدوین مدل ساختاری رابطه سبک شناختی و خلاقیت هیجانی با نقش میانجی شایستگی هیجانی-اجتماعی دختران نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی و مشاوره، دانشگاه علوم بهزیستی توانبخشی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، تدوین مدل ساختاری رابطه سبک شناختی و خلاقیت هیجانی با نقش میانجی شایستگی هیجانی-اجتماعی در دانش‌آموزان دختر دوره دوم دبیرستانی بود. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه‌آماری این پژوهش تمام دانش‌آموزان دختر پایه یازدهم دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی 98-97 در شهر تهران بودند که از بین آن‌ها، 460 نفر به‌روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل (1999)، پرسشنامه سبک‌های شناختی ویتکین و همکاران (1977)، و پرسشنامه شایستگی هیجانی-اجتماعی زو و جی (2012) جمع‌آوری شد. جهت تحلیل داده‌های پژوهش از ضریب همبستگی‌پیرسون و مدل‌معادلات ساختاری و نرم‌افزارهایSPSS.22 و AMOS.22 استفاده‌شد. سطح معناداری در این پژوهش 05/0 در نظر گرفته شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که ضریب مسیر بین شایستگی هیجانی‌اجتماعی با خلاقیت‌هیجانی (01/0>p، 55/0=(β مثبت‌و‌معنادار بود. نتایج نشان داد شایستگی هیجانی-اجتماعی، رابطه بین سبک ‌شناختی با خلاقیت هیجانی را میانجی‌گری کرد (001/0>p، 22/0=(β . نتیجه‌گیری: شایستگی هیجانی-اجتماعی در رابطه بین سبک‌های شناختی و خلاقیت هیجانی نقش میانجی ایفا می‌کنند. نتایج این پژوهش می‌تواند برای متخصصان حیطه‌های روان‌شناسی، تعلیم‌و‌تربیت و اداره آموزش‌و‌پرورش مفید باشد.

کلیدواژه‌ها