تحلیل محتوای تحقیقات انجام شده در حوزه آموزش خانواده از منظر توجه به مؤلفه‌های تربیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

3 استاد گروه علوم تربیتی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای تحقیقات انجام شده در حوزه آموزش خانواده از منظر توجه به مؤلفه‌های تربیتی بود. روش پژوهش: روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. به منظور تحقق هدف پژوهش، از بین 36 تحقیق انجام شده ، 32 تحقیق پیرامون محتوای برنامه آموزش خانواده تحلیل شد. ابزار گردآوری داده ها مشاهده اسنادی و تهیه فهرست اولیه است و برای استخراج و جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز، از «فیش برداری» بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها، آنتروپی شانون بود. یافته ها: نتایج نشان داد، بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه «تربیت آموزشی و تحصیلی» با ضریب 0.35و کمترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه «تربیت جنسی» با ضریب اهمیت 0.19 بود. مقادیر بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت بدست آمده از دادههای بهنجار شده، در ارتباط با مؤلفه‌های بعد تربیت دینی-اخلاقی، بیشترین ضریب اهمیت (0.35) مربوط به مؤلفه «انجام فرایض دینی جوانان»؛ در ارتباط با مؤلفه‌های بعد تربیت فرهنگی-اجتماعی بیشترین ضریب اهمیت (0.37)مربوط به مقوله «فرایند اجتماعی کردن و اجتماعی شدن»؛ در ارتباط با مؤلفه‌های بعد تربیت آموزشی-تحصیلی، بیشترین ضریب اهمیت (0.4) مربوط به مقوله «مشکلات تحصیلی»؛ در ارتباط با مؤلفه‌های بعد تربیت بهداشتی بیشترین ضریب اهمیت (0.52) مربوط به مقوله «اصول بهداشت و تربیت بهداشتی»؛ در ارتباط با مؤلفه‌های بعد تربیت جنسی، بیشترین ضریب اهمیت (0.49) مربوط به مقوله «آشنایی با موقعیتهای پرخطر و بلوغ و بهداشت جنسی » است. نتیجه گیری: توجه به ضرورت آموزش خانواده در جهت افزایش دانش، اطلاعات و آگاهی والدین امری اجتناب ناپذیر است. از این رو، به نظر می رسد والدین دانش آموزان، با آموزش خانواده به خطاهای تربیتی موجود در زندگی خود پی برده و از آن به بعد، در صورت دانش افزایی و تأثیر آن بر نظام باورها، به صورتی آگاهانه، به تربیت گل های باغ زندگی خود اقدام می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of studies conducted in Iran and abroad on family training sessions concerning educational components

نویسندگان [English]

  • Mahdiyeh Shahsavari 1
  • Mahmoud Sabahizadeh 2
  • Kolsom Nami 2
  • Nadergholi Ghorchian 3
1 Educational Sciences, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran
2 Educational Sciences, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran
3 Educational Sciences, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the content of research conducted in the country and abroad in the field of family education in terms of attention to the components of education. The foundations of human upbringing are formed in the family. Family education programs are effective in coordinating home and school education methods and strengthening the relationship between parents and educators. The research method is descriptive-analytical according to the nature and purpose of the research. In order to achieve the purpose of the research, out of 36 researches conducted in the field of family education program, 32 internal and external researches on the content of family education program were analyzed. The data collection tool was document viewing and initial cataloging, and the technique used was "phishing" to extract and collect the required information from the research text. The method of data analysis used for content analysis was Shannon entropy. The results showed that out of 32 studies, the highest coefficient of importance was related to the component of "educational education" with a coefficient of 0.35 and the lowest coefficient of importance was related to the component of "sexual education" with a coefficient of significance of 0.19. The values of information load and the coefficient of importance obtained from the normalized data, In relation to the components of educational education, the highest importance factor (0.4) is related to the category of "educational problems".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Education
  • Parents and Teachers Association
  • Education