تحلیل و تفسیر جامعه‌شناختی عوامل و موانع تحکیم بنیان خانواده (از منظر کارشناسان و مراجعه‌کنندگان به دادگاه خانواده شهر زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه­ شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تحلیل و تفسیر جامعه‌شناختی عوامل و موانع تحکیم بنیان خانواده از منظر کارشناسان و مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ خانواده شهرستان زنجان بود: روش پژوهش: پژوهش حاضر پیماشی بود که از طریق پرسشنامه با تکنیک دلفی و مصاحبه عمیق با نمونه‌گیری نیمه ساختاریافته، و روش پیمایشی با نمونه‌گیری احتمالی تصادفی ساده و نیز با جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی انجام گرفت. یافته ها: نتایج یافته‌ها حاکی از آن است که: از نظر کارشناسان به ترتیب عوامل عاطفی، عوامل اعتقادی، عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، و همچنین به ترتیب موانع اعتقادی، موانع عاطفی، موانع اجتماعی، موانع اقتصادی و موانع فرهنگی در تحکیم بنیان خانواده مؤثرند. همچنین بین جنس، نحوه انتخاب همسر، رضایت زوجین، تشریک مساعی در امور خانواده، همبستگی اعضای خانواده، میزان اعتماد بین اعضای خانواده و میزان مهارت‌های زندگی در خانواده و تحکیم بنیان خانواده رابطه مستقیم و معنی‌‌داری وجود دارد. نتیجه گیری: نظر به اینکه خانواده یکی از مهم‌ترین ارکان جامعه اجتماعی ایران محسوب می‌شود، در چند دهه اخیر دستخوش چالش‌ها و تحولات مختلفی شده است که آسیب‌های جدیدی را به همراه دارند و بنیان خانواده را با بحران مواجه می‌سازند. تلاش برای استحکام خانواده‌ها یکی از مهم‌ترین مسائل در جهانِ در حال تغییر می‌باشد. تعادل و استحکام خانواده مستلزم آن است که اعضای تشکیل‌دهنده آن نقش‌ها، وظایف و کارکردهای خود را به طور صحیح و کامل انجام دهند و لازم است سیاست‌ها و خط‌مشی-های مناسبی برای تحکیم بنیان خانواده‌ها تدوین و اجرا گردد.

کلیدواژه‌ها