مقایسه اثربخشی زوج درمانی گروهی هیجان مدار و طرحواره درمانی هیجانی بر اجتناب تجربی زوجین دیوار سنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، واحد رودهن دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 دانشیار گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی زوج درمانی گروهی هیجان مدار و طرحواره درمانی هیجانی بر اجتناب تجربی زوجین دیوار سنگی شهر تهران انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری و گروه کنترل بود. از جامعه زوجین دارای سبک ارتباطی دیوارسنگی شهر تهران در سال 1400، تعداد 60 نفر (30 زوج) به صورت نمونه گیری دردسترس و هدفمند انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ویک گروه کنترل جایگزین شدند. آزمودنی های گروه های آزمایش وکنترل درسه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به مقیاس های چند بعدی اجتناب تجربی پاسخ دادند. سپس زوج درمانی گروهی هیجان مدار و طرحواره درمانی هیجانی برای گروه های آزمایش در 10 جلسه اجرا شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند. یافتهها: نتایج نشان داد، زوج درمانی های هیجان مدار و طرحواره درمانی هیجانی باعث کاهش اجتناب تجربی و مولفه های آنها در زوجین دارای سبک ارتباطی دیوارسنگی شدند (p<0/01) و بین اثربخشی دو روش تفاوت معنی دار نبود. نتیجهگیری: بر اساس نتایج، توجه به این رویکرد در برنامه‌های درمانی و مشاوره‌ای به‌عنوان یک روش مؤثر جهت کاهش اجتناب تجربی زوجین شهر تهران دارای سبک ارتباطی دیوار سنگی می‌تواند مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


امام زمانی، زهرا.، مشهدی، علی.، و سپهری شاملو، زهره (1398). اثر بخشی. طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر اضطراب و طرحواره­های هیجانی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. پژوهش­های روان­شناسی بالینی و مشاوره، 9 (1): 24 - 5.
جعفری، فریبا.، خراط­زاده، حمید.، حسینی، محسن.، و محمدی، ابوالفضل. (1398). رابطه بین دشواری­های تنظیم هیجان و اجتناب تجربی با افسردگی در بیماران مبتلا به ویتیلیگو. مجله علوم پزشکی خراسان شمالی. 11(4): 71-77.
عطادخت، اکبر.، قریب بلوک، معصومه.، میکائیلی، نیلوفر.، و صمدی فرد، حمیدرضا (1398). اثربخشی درمان شناختی رفتاری هیجان مدار بر سازگاری اجتماعی و اجتناب تجربی در جانبازان دارای نقص عضو. مجله علوم مراقبتی دانشکده پرستاری ارتش. 6(3): 176-186.
الفونه، انیسه.، ایمانی، مهدی.، و سرافراز، مهدی رضا (1399). مقایسه اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و رفتار درمانی شناختی بر اجتناب تجربی و همجوشی شناختی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی. ارمغان دانش مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، 25(1):  118-138.
محمودعلیلو، مجید.، و عنبردباغی یان، سمانه (1398). پیش بینی اختلال اضطراب فراگیر براساس ابعاد چندگانه اجتناب تجربی. فصلنامه پژوهش­های نوین روان­شناختی  ویژه­نامه اولین کنگره دو سالانه تازه­های روان­شناسی و علوم رفتاری دانشگاه تبریز 16 و 17 مهر. 
مرواریدی، مریم.، مشهدی، علی.، و سپهری شاملو، زهره (1398). اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر کاهش حساسیت اضطرابی زنان مبتلا به اضطراب اجتماعی. مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، 7(1): 22.
هادیان فرد، حبیب.، رضایی، فاطمه.ف و حسینی رمقانی، نسرین السادات (1399). بررسی نقش آسیب­های کودکی چشم انداز زمان و اجتناب تجربی در اختلال استرس پس از سانحه کاربرد مدل معادلات ساختاری. ارمغان دانش مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج. 25(2): 13-1
References
Alder C, Justin Dyer W, Sandberg J G, Davis S  & Holt- Lunstad J. (2019). Emotionally- focused therapy and treatment as usual comparison groups in decreasing depression A clinical pilot study. The American Journal Of Family Therapy. https://doi.org/10.1080/01926187.2019.1572478
Glisenti, K., Strodl, E., & King, R. (2018). Emotion‐focused therapy for binge‐eating disorder: A review of six cases. Clinical psychology & psychotherapy25(6), 842-855.
Gottman J, Cole C & Cole D. (2018) Four Horsemen in Couple and Family Therapy: Springer International Publishing AG,
Gottman, J. M., & Silver, Nan. (1999). The seven principles for making marriage work. New York: ThreeRivers Press, New York. 233
Johnson S. (2018). Attachment in Action Changing the Face of 21st Century Couple Therapy.  COPSYC; 635
Kelso K C, Kashdan T, Imamoglu A & Ashraf A. (2020). Meaning in life buffers the impact of experiential avoidance on anxiety. Journal of Contextual Behavioral Science; 192-198.
Leahy, R. L. (2009b). Resistance: An emotional schema therapy (EST) approach. In G.Simos (ED), Cognitive behavior therapy: A guide for the practicing clinician (Vol. 2,pp. 187-204). Hove, UK: Routledge.
Leahy, R. L. (2016). Emotional schema therapy: A meta‐experiential model. Australian Psychologist, 51(2), 82-88.
Leahy. R, Introduction. (2019). Emotional Schemas and Emotional Schema Therapy. International Journal of Cognitive Therapy ;12:1-4
Meier I. (2019). Basic needs and complexes: similarities between Feeling- toned complexes, emotional schema and affective states. Journal of Analytical Psychology. 64, 5,pp 761-779.
Pastrone J. (2019). Communication and Conflict Management in Romantic Relationships: Capstone Projects and Master's Theses, (47)4; 97-108.
Quickert R, Vaughan T, MacDonald T. (2020). Noticing negativity Exploring the relationship between experiential avoidance and mood-relevant thinking. Personality and Individual Differences, 152,109592
Rouleau E, Farero A & Timm T. (2018). Attachment Conflict Resolution and Sexual Satisfaction in Adoptive Couples. Adoption Quarterly, DOI: 10.1080/10926755.2018.1513107.
Suhron, M., Yusuf, A., Subarniati, R., Amir, F., & Zainiyah, Z. (2020). How does forgiveness therapy versus emotion-focused therapy reduce violent behavior schizophrenia post restrain at East Java, Indonesia? International Journal of Public Health9(4), 314-319.
Timulak, L., & Keogh, D. (2020). Emotion-focused therapy: A transdiagnostic formulation. Journal of Contemporary Psychotherapy50(1), 1-13.
Wilhelmsen-Langeland A , Aardel H,V.Hjelmseth, Fyhn.K.H & Stige. S.H. (2019). An Emotion Focused Family Therapy Workshop for Parents with children 6-12 years increased parental Self-efficacy.            
Zucchelli F, White P. (2020). Experiential avoidance and cognitive fusion mediate the relationship between body evaluation and unhelpful body image coping strategies in individuals with visible differences.Body Image ,32 pp121-127