بررسی مدل یابی الگوهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی براساس سبک‌های دلبستگی و روابط موضوعی با میانجی‌گیری سبک‌های مقابله‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدرودهن، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: دلبستگی ایمن، رفتارهای مراقبتی و مدارا با همسررا ارتقا می‌دهد. این رفتارها در افزایش سازگاری زناشویی و نشاط‌ بخشی به زندگی زناشویی نقش دارد. لذا این پژوهش با هدف بررسی مدل‌یابی الگوهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی براساس سبک‌های دلبستگی و روابط موضوعی با میانجیگیری سبک‌های مقابله‌ای انجام شد.
روش: روش تحقیق این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی- همبستگی است؛ جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان در حال تحصیل و متأهل دانشگاه‌های آزاد اسلامی ‌استان تهران بودند که حداقل 2سال از ازدواج آن‌ها گذشته بود. و با استفاده از فرمول کوکران برابر 385 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های صمیمت زناشویی تامپسون و واکر (OMEIS-2)، پرسشنامه الگوهای ارتباطی کریستنسن و سالاوی (CPQ)، پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید (RAAS)، پرسشنامه روابط موضوعی بل (BORRTI) و پرسشنامه سبک مقابله‌ای لازاروس (1988) پاسخ دادند و از آزمون همبستگی، تحلیل رگرسیون و مدل‌سازی به روش معادلات ساختاری استفاده شد. جهت انجام آزمون‌های آماری از نرم‌افزار EMOS و نسخه 26 نرم‌افزار SPSS استفاده گردید. نتایج نشان داد.
یافته ها: طبق الگوریتم بارون-کنی، از آنجا که مسیر سبک‌های مقابله به صمیمیت زناشوئی معنی‌دار است، می‌توان نتیجه گرفت که سبک‌های مقابله نقش میانجی‌گری جزئی دارند. کل مدل 2/2 درصد صمیمیت زناشوئی را تبیین می‌کنند. مقابله مساله مدار 4/2 درصد و مقابله هیجان مدار 5/4 درصد صمیمیت زناشوئی را تبیین می‌‌کنند. شاخص آکائیک (AIC) نیز نشان می‌دهد که مدل اثرات غیر مستقیم تقریباً مقتصدتر از مدل‌های دیگر است .
نتیجه گیری: شاخص‌های برازش مدل تحلیل مسیر پیش بینی صمیمیت زناشوئی براساس روابط موضوعی نشان داد که شاخص‌های برازش مدل اثرات غیرمستقیم بهتر از مدل‌های دیگر است. شاخص آکائیک (AIC) نیز نشان می‌دهد که مدل اثرات غیرمستقیم تقریبا مقتصدتر از مدل‌های دیگر است.

کلیدواژه‌ها