ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس رضایت جنسی جدید (NSSS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

3 استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف مطالعه حاضر، بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس رضایت جنسی جدید (NSSS) بود. روش پژوهش: پژوهش از نوع توصیفی بود. جامعه آماری، شامل کلیه مردان و زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره منطقه دو شهر تهران بود. تعداد 6 مرکز به‌صورت تصادفی ساده انتخاب و از بین آن‌ها تعداد 295 نفر (171 زن و 124 مرد) با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده مقیاس رضایت جنسی جدید بود. برای بررسی روایی سازه مقیاس از تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آلفای کرونباخ و ضریب باز آزمایی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار LISREL و SPSS تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که مقیاس رضایت جنسی جدید در ساختار عاملی مرتبه اول با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت. ضریب بازآزمایی حاصل از اجرای این آزمون در فاصله یک هفته‌ای برآورد شده است. ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس، 0.80 و ضریب باز آزمایی آن، 0.80 برآورد شده است. نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت که نسخه فارسی مقیاس رضایت جنسی جدید (NSSS) از روایی و پایایی مناسبی برخوردار بوده و ابزار خودگزارش‌دهی کارآمدی برای اهداف پژوهشی و مشاوره زوجین است

کلیدواژه‌ها


Bancroft, J., Loftus, J., & Long, J. S. (2003). Distress about sex: A national survey of women in heterosexual relationships. Archives of Sexual Behavior, 32, 193–208.
Flores-Perez, V., Camacho-Ruiz, E. J., Escoto-Ponce de León, M del C., Cervantes-Luna, B. S., & Ibarra-Espinosa, M. L. (2021). Measurement invariance of the New Sexual Satisfaction Scale short form. Revista Evaluar, 21(1), 94-103. Recuperado de.
Hoy, M., Strauß, B., Kröger, C., & Brenk-Franz, K. (2019). Überprüfung der deutschen Kurzversion der “New Sexual Satisfaction Scale” (NSSS-SD) in einer repräsentativen stichprobe [Evaluation of the German short version of the “New Sexual Satisfaction Scale” (NSSS-SD) in a representative sample]. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 69(3-4), 129-135. doi: 10.1055/a-0620-0002
Mark, K. P., Herbenick, D., Fortenberry, J. D., Sanders, S., & Reece, M. (2014). A psychometric comparison of three scales and a single-item measure to assess sexual satisfaction. The Journal of Sex Research, 51(2), 159-169. doi:10.1080/00224499.2013.816261
McClelland, S. I. (2010). Intimate justice: A critical analysis of sexual satisfaction. Social and Personality Psychology Compass, 4(9), 663–680. doi:10.1111=j.1751-9004.2010.00293.x
McClelland, S. I. (2011). Who is the ‘‘self’’ in self reports of sexual satisfaction? Research and policy implications. Sexuality Research and Social Policy, 8(4), 304–320. doi:10.1007=s13178-011-0067-9
Milhausen, R.R., Sakaluk, J.K., Fisher, T.D., Davis, C.M., & Yarber, W.L. (2020). Handbook of sexuality-related measures. New York, NY : Routledge.
Štulhofer, A., Buško, V., & Brouillard, P. (2011). The New Sexual Satisfaction Scale and its short form. In T. D. Fisher, C. M. Davis, W. L. Yarber & S. L. Davis (Eds.), Handbook of Sexuality-Related Measures (3rd ed., pp. 530-533). doi: 10.4324/9781315881089
Santos-Pechorro, P., Moneiro-Pascoal, P., Neves-Jesus, S., Almeida, A. I., Soares-Figueiredo, C., & Vieira, R. X. (2016). Propriedades psicométricas da versão portuguesa da Nova Escala de Satisfação Sexual-versão curta [Psychometric properties of the Portuguese version of the New Sexual Satisfaction Scale-Short form]. Revista Internacional de Andrología, 14(3), 94-100. doi: 10.1016/j.androl.2016.04.006
Strizzi, J., Fernández-Agis, I., Alarcón-Rodríguez, R., & Parrón-Carreño, T. (2016). Adaptation of the New Sexual Satisfaction Scale-Short Form into Spanish. Journal of Sex & Marital Therapy, 42(7), 579-588. doi: 10.1080/0092623X.2015.1113580
Pechorro, P. S., Almeida, A. I., Figueiredo, C. S., Pascoal, P. M., & Vieira, R. X. (2014). Validação portuguesa da Nova Escala de Satisfação Sexual. Revista Internacional de Andrologia, 13(2), 47–53. doi: 10.1016/j.androl.2014.10.003