رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری دختران نوجوان

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تعیین رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری دختران نوجوان انجام شد. روش پژوهش: روش این پژوهش همبستگی و جامعه آماری آن 1149 نفر از دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان آمل در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 بود که تعداد 234 نفر به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب و به پرسشنامه‌های شیوه‌های فرزندپروری والدین بامریند (1973)، هوش هیجانی شوت (1998) و پرخاشگری باس و پری (1992) پاسخ دادند. داده‌های حاصل به روش تحلیل پیرسون و رگرسیون چند متغیره با نرم افزار 21SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد بین سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در دختران رابطه وجود دارد (01/0=P)؛ همچنین بین سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و بین سبک فرزندپروری والدین با پرخاشگری در دختران رابطه وجود دارد (01/0=P). نتیجه‌گیری: سبک فرزند پروری والدین می‌تواند هم دارای نقش حمایتی باشد و هم دارای نقش غیر حمایتی که پیامد به‌کارگیری آن می‌تواند بر تحول و رشد کودک در زمینه هوش هیجانی و بروز پرخاشگری مؤثر باشد.

اقدسی، علی نقی.، نجفی، سولماز.، اسماعیلی، رقیه.، پناه علی، امیر.، و محمدی، اکبر. (1396). مقایسه شیوه های فرزندپروری والدین دانش آموزان پسر بزهکار و عادی. مجله زن و مطالعات خانواده، 4(13): 151-141.
 حبیبی، زهره.، خسروجاوی، مهناز.، و حسین خانزاده، عباسعلی. (1397). اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر راهبردهای مقابله با تنیدگی در افراد با آسیب بینایی. مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، 24(71): 29-21.
 حسینی انجدانی، امین. (1387). مقایسة مهارت های حل مسأله اجتماعی دانش آموزان عادی و دارای اختلالات رفتاری 9 و 15 ساله شهر تهران در سال تحصیلی 1377. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
 خانجانی، زینب.، و محمودزاده، رقیه. (1395). مقایسه شیوه های فرزندپروری و اختلالات رفتاری کودکان مادران شاغل و غیرشاغل. فصلنامه علمی-پژوهشی زن و فرهنگ، 4(16): 52-37.
   شریفی درآمدی، پرویز.، و آقایار، پرویز. (1394). هوش هیجانی، کاربرد هوش در قلمرو هیجان. اصفهان: انتشارات سپاهان. چاپ اول.
زارعی، اقبال.، حیدری، حسن.، محمودی نودژ، مجتبی، عسکری، مهین.، و محمدی، حاتم. (1393).   نقش سبکهای دلبستگی در پیش بینی اختلال سلوک دانش آموزان. فصلنامه تحول روانشناختی کودک، 1(1): 83-91
صادق خانی، اسدالله.، علی اکبری دهکردی، مهناز.، و کاکوجویباری، علی اصغر. (1391). مقایسه   شیوه های فرزندپروری مادران دانش آموزان پسر 7 تا 9 سال دوره ابتدایی با اختلال لجبازی-نافرمانی و عادی در شهرستان ایلام. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور تهران.
 علیپور بیرگانی، سیروس.، مکتبی، غلامحسین.، شهنی ییلاق، منیجه.، و مفردنژاد، ناهید. (1390). رابطه ویژگی های شخصیتی با خودناتوان سازی تحصیلی و مقایسه شیوه های فرزندپروری از لحاظ متغیر اخیر در دانش آموزان سال سوم دبیرستانی. مجله دستاوردهای روانشناختی دانشگاه شهید چمران اهواز، 4(2): 154-135.
فرامرزی، سالار.، تقی پور جوان، عباسعلی.، دهقانی، مصطفی.، و مرادی، محمدرضا. (1393). مقایسه سبک های دلبستگی و شیوه های فرزندپروری مادران دانش آموزان عادی و دانش آموزان با اختلال یادگیری. دوماهنامه علمی-پژوهشی جندی شاپور، 4(3): 254-245.
فرجاد، محمداحسان.، و محمدی اصل، جواد. (1387). اثربخشی تمرینات جسمانی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان آهسته گام. نشریة رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی، 8(37): 66-52.
گنجی، مهدی. (1397).  آسیب شناسی روانی بر اساس  DSM -5تهران: انتشارات سالاوان.
گنجه، سیدعلیرضا.، دهستانی، مهدی.، و زاده محمدی، علی. (1392). مقایسه اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله و هوش هیجانی در کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 14(2): 50-38.
مسعودنیا، ابراهیم. (1388). پرخاشگری و رفتار ضداجتماعی در نوجوانان؛ ارزیابی نظریه پالایش پرخاشگری. مجله روانشناسی، 13(2): 152-138.
نیکوگفتار، محمود. (1388). آموزش هوش هیجانی، ناگویی خلقی، سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی. فصلنامة روانشناسان ایرانی، 5(19): 56-29.
 References
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental
disorders. American Psychiatric Publishin
Baranne, M.L & Falissard, B. (2018). Global Burden of Mental Disorders Among Children Aged 5–14
Years. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, (2018), 1-9
Berent, T. S. (2012). Child development. Second. London, Brown and benchmark publisher.
Buss, A.H., & Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology. 63(3), 452-459
Chan, D.W. (2006). Emotional intelligence and components of burnout among Chinese secondary school teachers
in Hong Kong. Teaching and Teacher Education, 1-13
Dunn, J. M. & Fait, H. F. (2010). "Special physical education:  adapted, individualized developmental". The University of Viriginia, W.C. Brown.
Dongiu Seo, Patrick, C. J. & Kennealy, P. J. (2008). "Role of serotonin
and dopamine system teractionsin the neurobiology of impulsive aggression and ts
comorbidity with other clinical disorders
". Ggression and violent behaviour, 13,
PP:383-39
5
Fabian, J. M. (2010). "Neuropsychological and neurological correlates in
violent and homicidal offenders: a legal and neuroscience perspective
". Aggression
and violent behaviour, 15, PP: 209-223
Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. New York: Bantam
Holenstein, T. (2011). Rigidity in parent-child interaction early childhood. Journal of Abnormal Child Psychology, 32 (4), 595-607.
McAndrew, F. & Francis, T. (2009). "The interacting roles of testosterone
and challenges to status in human male aggression
". Aggression and Violent
Behaviour, 14, 330-335
Maccoby, E. E., & Martin, J. A. (2013). Socialization in the context of the family: parent child interaction. In P.H. Mussen (Ea & E. M. Hetherington (Vol. Ed.), Hand book of child psychology: Vol. 4. Socialization, personality, and social development (4thed, pp.1-101). New York: wily.
Nicholson, S. (2013). Anger management revolution studies distribution. company inc. of child Adolescent
psychiatry, 43(12), 1478- 1487
Richardson, D. S., & Hammock, G. S. (2007). "Social context of human aggression. Are we paying too much attention to gender?" Aggression and violent behaviour. 12, PP: 417-426
Robinson, C., Mandleco, B., Olsen, SF., Hart, CH. (2011). The parenting style and dimensions Questionnaire (PSQD). Handbook of family measurement techniques; thousand oaks: sage. Vol.3. p: 319-321.
Sjöberg, L. (2008). Emotional intelligence and life adjustment. In: Cassady JC, Eissa MA. Emotional intelligence: perspectives on educational & positive psychology. 1th ed. New York: Peter Lang Publishing; 169184.