رابطه اضطراب کرونا با اختلالات خواب و نشانگان اختلال استرس پس از سانحه: نقش میانجیگری اضطراب سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تعیین رابطه اضطراب کرونا با اختلالات خواب و نشانگان اختلال استرس پس از سانحه با میانجیگری اضطراب سلامت در کادر درمان بود. روش پژوهش: این پژوهش با توجه به هدف از نوع پژوهش کاربردی و با طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کادر درمان بیمارستان های شرق استان گیلان شامل پزشکان و پرستاران به تعداد 720 نفر بود که به روش نمونه گیری در دسترس و با استفاده از جدول مورگان 250 نفر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش مقیاس اضطراب کرونا ویروس علی پور و همکاران (1398)، پرسشنامه اختلال خواب پترزبورگ (1989)، پرسشنامه اضطراب سلامت سالکووسکیس و روارویک (2002) و اختلال استرس پس از ضربه ویدرز و همکاران (1993) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart PLS تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین اضطراب کرونا با اختلالات خواب (0.403= r)، نشانگان اختلال استرس پس از سانحه (0.389= r) و اضطراب سلامتی (0.503=r) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (0.001=P)؛ هم‌چنین بین اضطراب سلامت با اختلالات خواب (0.559=r) و نشانگان اختلال استرس پس از سانحه (0.278= r) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (0.001=P). نتیجه گیری: یافته‌های پژوهش حاضر به خوبی تعیین کرد که نقش اضطراب سلامتی در پیش‌بینی اختلال استرس پس از سانحه بیشتر از اختلالات خواب است.

کلیدواژه‌ها


امیرپور، برزو.، و میرآتی، مهدی. (1394). مقایسه خصومت و اختلالات خواب در میان دانشجویان رشته پرستاری با اختلال استرس پس از سانحه. علوم اعصاب شفای خاتم. 3(4):41-48
امیرفخرایی، آزیتا.، معصومی‌فرد، مرجان.، اسماعیلی‌شاد، بهرنگ.، دشت‌بزرگی، زهرا.، درویش باصری، لیلا. (1399). پیش‌بینی اضطراب کرونا ویروس بر اساس نگرانی سلامتی، سرسختی روانشناختی و فراهیجان مثبت در بیماران دیابتی. فصلنامه پرستاری دیابت. ۸ (۲) :۱۰۷۲-۱۰۸۳
خدایاری فردی، محمد.، و آسایش، محمدحسن. (1399). راهبردهای روانشناختی و فنون مقابله با استرس و اضطراب در مواجهه با کروناویروس (کووید-19). رویش روانشناسی. 9(8): 1-18
حیدرئی، علیرضا.، احتشام زاده، پروین.،و مرعشی، ماندانا.(1389). رابطه شدت بی خوابی، کیفیت خواب، خواب آلودگی و اختلال در سلامت با عملکرد تحصیلی در دختران، زن و فرهنگ،2(4)، 76-65.
ذوالفقاری، آفاق.، و الهی، طاهره. (1399). سطح اضطراب کودکان در ارتباط با میزان آگاهی و نگرش آنها از بیماری کرونا بر اساس مدل باور سلامتی و میزان استرس، اضطراب و افسردگی مادران. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی. ۱۴ (۱) :۴۰-۵۵.
رقیبی ،مهوش.، شیرآبادی، علی اکبر.، معلمی، صدیقه.،  و نریمانی، محمد. (1395). بررسی شیوع و ارتباط متغیرهای فردی با اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) در زندانیان. علوم مراقبتی نظامی. ۳ (۱) :۱۰-۱۷
علی پور، احمد.، قدمی، ابوالفضل.، علی پور، زهرا.، و عبداله زاده، حسن.(1398) اعتبار یابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا CDAS در نمونه ایرانی. مجله روانشناسی سلامت، 8(32)175-165.
کریمی، پروانه.،کربلایی، محبوبه.، کرمی، جهانگیر(1400). نقش ریتم‌های شبانه‌روزی (صبحگاهی- شامگاهی) بر کیفیت خواب و اضطراب کرونا. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک. ۱۴۰۰; ۲۴ (۵)، 69-54.
گودرزی،محمد علی.(1382). بررسی اعتبار و روایی مقیاس اختلال تنیدگی پس از ضربه می سی سی پی (اشل)، مجله روانشناسی،7(2)، 178-153.
قلی پور، نسیم. (1398). تاثیر استرس و اضطراب ناشی از بیماری کرونا در افراد مختلف، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی، مشاوره وعلوم تربیتی.
References
Sadock BS, VA., & Ruiz, P.(2017). Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry: Wolters Kluwer.
Sun, L., Sun, Z., Wu, L., Zhu, Z., Zhang, F., Shang, Z., et al. (2020). Prevalence and risk factors of acute posttraumatic stress symptoms during the COVID-19 outbreak in Wuhan. China. medRxiv, 1:112-31.
Mak, IW., Chu, CM., Pan, PC., Yiu, MG., & Chan, VL. (2009).Long-term psychiatric morbidities among SARS survivors. Gen Hosp Psychiatry, 31(4):318-26.
Norris, A.L, & Marcus, D. K. (2014). Cognition in health anxiety and hypochondriasis: recent advances. Current Psychiatry Reviews, 10 (1): 44-9.
Marcus, D. K, & Church, S. E. (2003). Are dysfunctional beliefs about illness unique to hypochondriasis? Journal of Psychosomatic Research; 54: 543-47.
Pieh, C., O´Rourke, T., Budimir, S., & Probst, T .(2020). Relationship quality and mental health during COVID-19 lockdown. PLoS ONE 15(9): e0238906.
Hui, D.S., I Azhar, E., Madani, T. A., Ntoumi, F., Kock, R., Dar, O., Ippolito, G., Mchugh, T. D., Memish, Z. A., Drosten, C., Zumla, A., Petersen, E. (2020). The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health – The latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. International Journal of Infectious Diseases. 264-266.
Xiao, H., Zhang, Y., Kong, D., Li, S., Yang, N. (2020). The Effects of Social Support on Sleep Quality of Medical Staff Treating Patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in January and February 2020 in China. Medical Science Monitor, 26: e923549.
Wu, P., Fang, Y., Guan, Z., Fan, B., Kong, J., Yao, Z., et al.(2009). The psychological impact of the SARS epidemic on hospital employees in China: exposure, risk perception, and altruistic acceptance of risk. Can J Psychiatry.54(5):302-11.
Roepke, S., Hansen, ML., Peter, A., Merkl, A., Palafox, C., & Danker-Hopfe H. (2013). Nightmares that mislead to diagnosis  of reactivation of PTSD. Eur J Psychotraumatol. 4(5):1-6
Gutner, CA., Casement, MD., Gilbert, KS., & Resick, PA .(2013). Change in sleep symptoms across Cognitive Processing Therapy and Prolonged Exposure: A longitudinal perspective. Behav Res Ther. 51(12): 817-22.