پیش بینى درماندگى روان شناختى بر اساس طرحواره ناسازگار اولیه و راهبردهاى مقابله اى در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روان شناسی، موسسه عالی ادیبان گرمسار

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف پیش‌بینى درماندگى روان‌شناختى بر اساس طرحواره ناسازگار اولیه و راهبردهاى مقابله اى در زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویى انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ روش توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کلیة زنان درگیر با مسأله خیانت زناشویی همسر (مرد) مراجعه‌کننده به مراکز مشاورة منطقه 5 شهر تهران در سال 1400 بودند. به روش نمونه‌گیری در دسترس 210 نفر انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده‌ها شامل پرسشنامة خیانت زناشویی ینیسری و کوکدمیر (2006)، پرسشنامه درماندگی روان شناختی لویبوند و لویبوند (1995)، پرسشنامه راهبرد‎های مقابله‎ای لازاروس فولکمن (2001) و پرسشنامه طرح واره ناسازگار اولیه یانگ (2000) بود. تجزیه و تحلیل آماری با کمک ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون چندگانه انجام شد. یافته‌ها: نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که براساس طرحواره ناسازگار اولیه و راهبردهاى مقابله اى می توان درماندگى روان شناختى را در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویى پیش بینی نمود. نتیجه‌گیری: بررسی این متغیرهای پیش بین در مشاوره های پیش از ازدواج و خانواده برای شناسایی افراد در معرض خطر لازم است.

کلیدواژه‌ها