مقایسه تاثیر درمان هیجان‌مدار فردی و زوجی بر شیوه های مقابله با تغییرات پس از قاعدگی در زنان دچار اختلال پیش از قاعدگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری گروه روانشناسی عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی بالینی و سلامت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

شیوع زیاد سندرم پیش از قاعدگی در جامعه و تأثیرات آن بر روی کارکرد فردی و اجتماعی مبتلایان، و با توجه به نقش مهم فردی و اجتماعی زنان درجامعه، این پژوهش با هدف تعیین تاثیر درمان هیجان‌مدار فردی و زوجی بر شیوه‌های مقابله با تغییرات پس از قاعدگی انجام شد. طرح پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس-آزمون با سه گروه آزمایشی و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی زنان متاهل در شهر تهران تشکیل دادند که از این جامعه تعداد 53 نفر با روش در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب و در سه گروه (دوگروه آزمایش و یک گروه کنترل) به صورت تصادفی جایگزین شدند. یافته های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه شیوه های مقابله با تغییرات پیش از قاعدگی(رید و همکاران،۲۰۱۴) در سه نوبت پیش‌آزمون و پس‌آزمون و آزمون پیگیری مورد جمع آوری قرار گرفت و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که درمان‌های هیجان‌مدار فردی و زوج‌درمانی هیجان‌مدار درگروههای آزمایش درمراحل پس‌آزمون نسبت به گروه کنترل موجب افزایش راهبردهای مقابله‌ای با تغییرات پیش از قاعدگی شده است و این افزایش در طول زمان پایدار بوده است. همچنین نتایج نشان داد بین اثربخشی درمان‌های هیجان‌مدار فردی و زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر مولفه‌های راهبردهای مقابله‌ای تفاوت معنادار وجود دارد به طوری که زوج‌درمانی بر افزایش "مولفه حمایت اجتماعی و برقراری روابط" نسبت به درمان فردی تأثیر بیشتری داشته و از طرف دیگر درمان هیجان‌مدار فردی بر مولفه‌های "مراقبت از خود" و "اجتناب ازآسیب" نسبت به زوج‌درمانی اثربخشی بیشتری داشته است.

کلیدواژه‌ها