پیش‌بینی رضایت جنسى زنان متاهل برمبنای تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی و سبک‌های دلبستگى در دوران کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه علم و هنر ، یزد، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

چکیده

هدف: هدف این پیش‌بینی رضایت جنسى زنان بر اساس تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی و سبک‌های دلبستگى  در دوران کرونا  بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود که جامعه آماری آن را تمامی زنان متأهل شهرستان تفت در سال 1400  که از بین آن‌ها تعداد 138 نفر به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت اینترنتی پرسشنامه رضایت جنسی یاوری کرمانی و بحرینیان (1388)، پرسشنامه تعهد زناشویی توسط آدامز و جونز (1997)، پرسشنامه صمیمیت زوجین وندن بروک و برتمن (1995) و پرسشنامه سبک‌های دلبستگی بزرگسال بشارت (1379) را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام در SPSS-26 استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که رابطه مثبت و معنی‌داری بین تعهد زناشویی (تعهد به همسر، تعهد به ازدواج و احساس تعهد)، صمیمیت زوجین (شاخص صمیمیت، میزان توافق، میزان صادق بودن، علاقه و محبت داشتن و میزان پایبندی به تعهدات) و سبک دلبستگی ایمن با رضایت جنسی وجود داشت (05/0P<). علاوه بر این نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه منفی و معنی‌داری بین سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا / اضطرابی با رضایت جنسی وجود داشت (05/0P<). نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که مؤلفه تعهد به ازدواج؛ مؤلفه‌ علاقه و محبت و میزان توافق و سبک دلبستگی ایمن قادر به پیش‌بینی رضایت جنسی بودند. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده می‌توان دریافت که تعهد زناشویی و صمیمیت زناشویی و سبک دلبستگى  قادر به پیش‌بینی رضایت جنسی زوجین هستند.

کلیدواژه‌ها


برهانی‌زاده، شبنم.، و عبدی، رضا (1396). نقش ابعاد مثلث تاریک شخصیت در پیش‌بینی صمیمیت و نگرش به خیانت زوجین متقاضی طلاق. اندیشه و رفتار در روان‌شناسی بالینی، 12(45)، 17-26.
بشارت، محمدعلی (1379).‌ هنجاریابی‌ مقیاس‌ دلبستگی‌ بزرگسال‌. گزارش‌ پژوهشی،‌ دانشگاه‌ تهران.
بشارت، محمدعلی.، و رفیع زاده، بهار (1395). پیش‌بینی سطوح رضایت جنسی و سازگاری زناشویی بر اساس متغیرهای شغلی، تعهد، صمیمیت و دانش و نگرش جنسی. دوفصلنامه روانشناسی خانواده، ۳ (۱)، ۳۱-۴۶
حسینی، فخرالسادات.، و علوی لنگرودی، سید کاظم (1396). نقش سبک‌های دلبستگی و رضایت جنسی در رضایت زناشویی با واسطه‌گری عشق‌ورزی. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 15(3)، 165-188.
خنافره، نعیم.، و صفرزاده، سحر (1398). پیش‌بینی خودکارآمدی کنش‌وری جنسی بر اساس سبک‌های دلبستگی، رضایتمندی جنسی و عملکرد جنسی در دانشجویان پرستاری زن متأهل. روان پرستاری، ۷ (۵)، ۲۸-۳۵
زندی پور، طیبه.، و احمدی، شیدا (1397). اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر اساس رویکرد شناختی ـ رفتاری بر صمیمیت زناشویی زوجین جانباز مراجعه‌کننده به بنیاد شهید شهر جوانرود. فصلنامه مطالعات تربیتی، 26، 16-1.
شاه‌حسینی تازیک، سعید.، صیادی، معصومه.، و طاهری، نجمه (1398). تعهد زناشویی و کیفیت ارتباط در زوجین بارور و نابارور. افق دانش، ۲۵ (۳)، ۱۸۴-۱۹۷
شاه سیاه، مرضیه (1388). بررسی رابطه‌ی رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهرستان شهرضا 1387. مجله اصول بهداشت روانی، 11(43)، 233-238.
شیخ‌الاسلامی، علی.، خداکریمی، شهلا.، و داداش‌زاده، مجید (1396). پیش‌بینی تعهد زناشویی بر اساس رضایت جنسی، سلامت معنوی: نقش میانجی مسئولیت‌پذیری. دین و سلامت، ۵ (۱)، ۲۱-۳۱
مرادی، زهرا.، و مدنی، یاسر (1399). پیش‌بینی رضایت جنسی و تعهد زناشویی بر اساس دین‌داری و صمیمیت زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه تهران. فصل‌نامه پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی، 11(3)، 223-241.
مصباح، ایمان. (1398). رابطه مؤلفه‌های عشق (صمیمیت، شور و شوق، تعهد) با رضایت زناشویی در دانشجویان زن و مرد متأهل. رویش روان‌شناسی، ۸ (۱)،۲۱-۳۰
یاوری کرمانی، مریم.، و بحرینیان، سیدعبدالمجید. (1388). رابطه رضایت جنسی با رضایتمندی زندگانی. مجله تازه‌های رواندرمانی، 51(52): 85-67.
References
Adams, J. M., & Jones, W. H. (1997). The conceptualization of marital commitment: An integrative analysis. Journal of personality and social psychology72(5), 1177.
Arriaga, X. B., & Agnew, C. R. (2001). Being committed: Affective, cognitive, and conative components of relationship commitment. Personality and social psychology bulletin27(9), 1190-1203.
Bacalhau, M. D. R. R. N., Pedras, S., & Alves, M. D. G. P. (2020). Attachment style and body image as mediators between marital adjustment and sexual satisfaction in women with cervical cancer. Supportive Care in Cancer28(12), 5813-5819.
Baldwin, A. M., Dodge, B., Schick, V., Sanders, S. A., & Fortenberry, J. D. (2017). Sexual minority women's satisfaction with health care providers and state-level structural support: Investigating the impact of lesbian, gay, bisexual, and transgender nondiscrimination legislation. Women's Health Issues27(3), 271-278.
Botlani, S., Shahsiah, M., Padash, Z., Ahmadi, A., & Bahrami, F. (2012). The effect of attachment-based couple therapy on couples’ attachment style, sexual intimacy and sexual satisfaction. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business3(12), 375-390.
Dandurand, C., & Lafontaine, M. F. (2013). Intimacy and couple satisfaction: The moderating role of romantic attachment. International Journal of Psychological Studies, 5(1): 74-83.
Dehghani Champiri, F., & Dehghani, A. (2020). Predicting sexual satisfaction in Iranian women by marital satisfaction components. Sexual and Relationship Therapy, 1-15.
DiMauro, J., Renshaw, K. D., & Blais, R. K. (2018). Sexual vs. Non-sexual trauma, sexual satisfaction and function, and mental health in female veterans. Journal of Trauma & Dissociation19(4), 403-416.
Duan, L., & Zhu, G. (2020). Psychological interventions for people affected by the COVID-19 epidemic. The Lancet Psychiatry, 7(4), 300-302.
Frost, D. M., & Gola, K. A. (2015). Meanings of intimacy: A comparison of members of heterosexual and same‐sex couples. Analyses of Social Issues and Public Policy15(1), 382-400.
Holland, K. J., Lee, J. W., Marshak, H. H., & Martin, L. R. (2016). Spiritual intimacy, marital intimacy, and physical/psychological well-being: Spiritual meaning as a mediator. Psychology of religion and spirituality8(3), 218.
Hou, Y., Jiang, F., & Wang, X. (2019). Marital commitment, communication and marital satisfaction: An analysis based on actor–partner interdependence model. International Journal of Psychology54(3), 369-376.
Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., ... & Cheng, Z. (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet, 395(10223), 497-506.
Hui, S. A., Lindsey, C. R., & Elliott, T. R. (2007). Church attendance and marital commitment beliefs of undergraduate women. Journal of Applied Social Psychology, 37, 501-514
Jeanfreau, M. M., Jurich, A. P., & Mong, M. D. (2014). An examination of potential attractions of women's marital infidelity. The American Journal of Family Therapy42(1), 14-28.
Jiang, M., Shao, X., Zhang, Y., Yan, Y., Hu, Y., Chen, H., ... & Wang, W. (2020). Family relationships and personality disorder functioning styles in paranoid schizophrenia. Personality and Individual Differences, 109844.
Kim, H. E., & Yeo, J. H. (2017). Impact of sexual attitude and marital intimacy on sexual satisfaction in pregnant couples: An application of the actor-partner interdependence model. Korean Journal of Women Health Nursing23(3), 201-209.
Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford Publications
Labrecque, T., & Whisman, M. (2019). Extramarital sex and marital dissolution: Does identity of the extramarital partner matter? Journal of Family Process, 9, 271-287.
Lampis, J., De Simone, S., & Belous, C. K. (2021). Relationship satisfaction, social support, and psychological well-being in a sample of Italian lesbian and gay individuals. Journal of GLBT Family Studies17(1), 49-62.
Masoumi, S. Z., Garousian, M., Khani, S., Oliaei, S. R., & Shayan, A. (2016). Comparison of quality of life, sexual satisfaction and marital satisfaction between fertile and infertile couples. International journal of fertility & sterility10(3), 290.
Mizanikooshk, M., Tizdast, T., & Farhangi, A. H. (2017) Examining the personality traits and attachment styles in students with traditional marriage. International Journal of Philosophy And Social-Psychological Sciences Volume, 2(3), 36-42.
Rothan, H. A., & Byrareddy, S. N. (2020). The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. Journal of autoimmunity, 102433.
Stefanou, C., & McCabe, M. P. (2012). Adult attachment and sexual functioning: A review of past research. The journal of sexual medicine9(10), 2499-2507.
Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2007). Using multivariate statistics (Vol. 5, pp. 481-498). Boston, MA: Pearson.
Teimourpour, N., MOSHTAGH, B. N., & Pourshanbaz, A. (2010). The relationship of attachment styles, marital satisfaction and feeling of sex guilt with sexual desire in women.
World Health Organization. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Situation report, 85.
Zhang, J., Wu, W., Zhao, X., & Zhang, W. (2020). Recommended psychological crisis intervention response to the 2019 novel coronavirus pneumonia outbreak in China: a model of West China Hospital. Precision Clinical Medicine, 3(1), 3-8.
Zhang, Y., & Ma, Z. F. (2021). Psychological responses and lifestyle changes among pregnant women with respect to the early stages of COVID-19 pandemic. International Journal of Social Psychiatry67(4), 344-350.