مقایسه معنای زندگی و کنترل عواطف در بازماندگان قربانیان بیماری کرونا ویروس و مرگ به دلایل زیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی بالینی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

چکیده

هدف: این تحقیق با هدف مقایسه معنای زندگی و کنترل عواطف در بازماندگان قربانیان بیماری کرونا ویروس -19 و مرگ و میر به دلایل زیستی صورت گرفت. روش پژوهش: پژوهش حاضر علی _ مقایسه‌ای و به لحاظ گردآوری داده‌ها از نوع میدانی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی بازماندگان قربانیان بیماری کرونا ویروس-19 و مرگ‏و‏میر به دلایل زیستی با دامنه سنی 20 الی 50 سال ساکن در شهر تهران سال 400-1399 بود که طی 3 الی 6 ماه اخیر یکی از اعضای خانواده خود را از دست داده‏ اند. با روش نمونه‏گیری در دسترس تعداد 100 فرد سوگوار ناشی از مرگ شخص یا اشخاصی از خانواده به دلیل کرونا یا سایر مرگ‏ها (50 نفر سوگوار ناشی از مرگ عزیز به دلیل کرونا ویروس و 50 نفر سوگوار ناشی از مرگ عزیز به دلایل زیستی) انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه کنترل عواطف ویلیامز، چامبلز و آهرنس (1997) و پرسشنامه معنای زندگی پرسشنامه معنای زندگی توسط استگر، فرازیر، اویشی و کالر (2006) بود. جهت تحلیل داده‏های پژوهش از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره و تک متغیره از نرم‏افزار آماری SPSSنسخه 26 استفاده شد. یافته‌ها: نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین متغیرهای معنای زندگی و کنترل عواطف در بین بازماندگان قربانیان بیماری کرونا ویروس-19 و مرگ و میر به دلایل زیستی تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد بازماندگان قربانیان بیماری کرونا می‌توانند با کنترل عواطف منفی خود بر سوگ خود غلبه کنند.

کلیدواژه‌ها


آقایوسفی، علیرضا.، و بازیاری میمندی، مهتاب. (1392). بررسی سلامت عمومی، تاب‌آوری و مکانیسم‌های دفاعی در افراد مبتلا به سردرد میگرنی. فصلنامه طب جنوب، 16(2): 118-127.
اتکینسون، ریتا.، اتکینسون، ریچارد.، اسمیت، ادوارد.، بم، داریل.، و نولن هوکسما، سوزان (1396). زمینه روان­شناسی هیلگارد. ترجمه محمدنقی براهنی و همکاران. تهران: نشر رشد.
استادیان خانی، زهرا.، حسنی، فریبا.، سپاه منصور، مژگان.، و کشاورزی ارشدی، فرناز. (1399). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری تصویر بدنی و کنترل عواطف در زنان مبتلا به اختلال پرخوری افراطی. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6(3): 102-94.
اکبری، ابراهیم.، پورشریفی، حمید.، فهیمی، صمد.، عظیمی، زینب.، علیلو، مجیدمحمود.، و امیری، احمد. (1394). اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر روی قربانیان جنسی روابط عاطفی: مطالعه تک موردی. مجله اصول بهداشت روانی، 18(1): 21-10.
امیری سیف الدینی کوهبنانی، فرزانه.، و صابر، سوسن. (1397). مقایسه اضطراب هستی و معنای زندگی در بیماران دچار آسم و دچار دیابت. مجله پژوهش سلامت، 4(2): 128-120.
بادان، فیروز علی.، رحیمیان بوگر، اسحق.، ناجی، احمدعلی.، شیخی، محمدرضا. (1396). تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان: نقش پیش‌بین قدرت ایگو و سازمان شخصیت. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. ۱۱ (۸): ۳۷-۴۵
بشارت، محمد. (1391). نقش واسطه‌ای مکانیسم‌های دفاعی در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و ناگویی هیجانی. فصلنامه روانشناسی کاربردی. 6(1): 7-22.
بورگ، والتر.، گال، جویس.، و گال، مردیت دامین. (1398). روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی. جلد اول. ترجمه احمدرضا نصراصفهانی و همکاران. تهران: نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
بهروزی، بهروز. (1395). اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر اختلال استرس پس آسیبی، سبک مقابله‌ای و خودکارآمدی در دختران مبتلا به سوگ نابهنجار. مجله روان شناسی بالینی، 8(4)، 91-79.
جهانگیری، فرهاد.، بابایی، مهرداد.، و کریمی، جواد. (1399). مقایسه ذهن‏آگاهی، معنا در زندگی و حمایت اجتماعی در بیماران مبتلا به ایدز پای بند و ناپای بند به درمان. مجله رویش روانشناسی، 9(10): 46-37.
محمدپناه اردکان، عذرا.، یعقوبی، حسن.، و یوسفی رحیم (1391) . صفات شخصیت و سبک های دفاعی در افراد داوطلب جراحی زیبایی. نشریه پوست و زیبایی، 3(2): 72-82.
عراقیان، شیما.، نجات، حمید.، توزنده جانی، حسن.، و باقرزاده گلمکانی، زهرا. (1399). مقایسه اثربخشی درمان مهارتهای مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی و درمان مبتنی بر شفقت بر تحمل آشفتگی و معنای زندگی زنان دارای تعارض، روش ها و مدلهای روانشناختی، 11(39): 138-121.
فتحی، کوروش.، شهبازی، مسعود.، کرایی، امین.، و ملک زاده، محمد. (1399). کارایی درمان مبتنی بر پذیرش درد و کنترل عواطف بیماران مبتلا به سرطان. فصلنامه علمی-پژوهشی بیهوشی و درد، 11(2): 67-53.
کوله مرزی، محمدجواد.، نریمانی، محمد.، سلطانی، ساناز.، و مهرابی، علیرضا. (1393). مقایسه نارسایی هیجانی و کنترل عواطف در سوءمصرف کنندگان مواد و افراد سالم. مجله اعتیاد پژوهشی، 8(29): 147-131.
کیانی، احمد.، فتحی، داوود.، هنرمند قوجه بیگلو، پژمان.، عبدی، سیما.، و استاجی، رضا. (1399). رابطه سبک های دلبستگی، حمایت اجتماعی و سبک های مقابله ای با تاب آوری روان شناختی در افراد دارای تجربه سوگ: ارائه مدل تحلیل مسیر. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 11(41): 180-157.
نعمت، ویدا (1387). بررسی ارتباط بین مکانیسم های دفاعی و سبک های مقابله ای باسلامت روانی دانشجویان 18 تا 29 سال. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
References
Aldao, A., & Nolen-Hoeksema, S. (2010). Specificity of cognitive emotion regulation strategies: A transdiagnostic examination. Behaviour Research and Therapy, 48, 974-983.
Araujo, K., Ryst, E., & Steiner, H. (1999). Adolescent defense style and life stressors. Child psychiatry and human development, 30(1), 19-28.‏
Barakat, A., & Othman, A. (2015). The Five-Factor Model of Personality and Its Relationship to Cognitive Style (Rush and Prudence) and Academic Achievement among a Sample of Students. Journal of Education and Practice, 6(35), 156-165.‏
Barnes, G. E., Murray, R. P., Patton, D., Bentler, P. M., & Anderson, R. E. (2006). The addiction-prone personality. Springer Science & Business Media. ‏
Belcher AM, Volkow ND, Moeller FG, Ferre S, (2016). Personality traits and vulnerability or resilience to substance use disorders, Trends in cognitive sciences.18(4):2
Bienenfeld, David. (2006). Psychodynamic theory for clinicians. Davood Arab Ghahestani, Farzaneh Vadeie Kheiri, Siroos Arian. Tehran: Rosh.
Blatt SJ, Wild S. (1976). Schizophrenia: A developmental analysis. New York: Academic Press.
Blaya, B., Dornelles, M., Blaya, R., Kipper, L., Heldt, E., Isolan, L., Bond, M., & Manfro, G. (2006). Do defense mechanisms vary according to the psychiatric disorder? Rev.
Bras Psiquiatr.,. 28(3): 179-83.
Furrer, C., & Skinner, E. (2003). Sense of relatedness as a factor in children's academic engagement and performance. Journal of educational psychology, 95(1): 148.‏
Garnefski, N, Koopman, H, Kraaij, V, et al, .(2009). Brief report: cognitive emotionregulation strategies and psychological adjustment in adolescence, 32:449-454.
Garnefski, N, Kraaij, V, (2006). relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: a comparative study of five specific samples. Personality and individual Differences, 40: 1659-1669.
Garnefski, N, Rieffe, C, Jellesma, F, et al (2007). Cognitive emotion regulation strategies and emotional problems in 9-11 years old children. European Child Adolescent Psychiatry, 16:1-9
Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P.(2001). Negative life events, cognitiveemotion regulation and emotional problems.Personality and Individual differences, 30,1311-1327.
George JM, Jones GR. (1999). Organizational behavior. London: McGraw-Hill.
Goldenberg H, Goldenberg I. Family Therapy:An overview. 7th ed: Cengage Learning; 2000.13. Epestein N. Family assessment device. J MaritalFam Ther. 1983; 9:171 -80.
Gross, J. J. (2013). Emotion regulation: Taking stock and moving forward. Emotion, 13, 359–365.
Gross, J. J. (2014). Emotion regulation: Conceptual and empirical foundations. ‏
Herbert, G. L., McCormack, V., & Callahan, J. L. (2010). An investigation of the object relations theory of depression. Psychoanalytic Psychology, 27(2), 219.‏
Huczynski A, Buchanan D. (2000). Organizational behavior: an introductory text. New York: Prentice-Hall.
Iwanicka et al. (2017), Psychopathological symptoms, defense mechanisms and time perspectives among subjectswith alcohol dependence (AD) presenting different patterns of coping with stress.PeerJ 5: e3576; DOI 10.7717/peerj.3576
Lavertue, N. E., Kumar, V. K., & Pekala, R. J. (2002). The effectiveness of a hypnotic ego-strengthening procedure for improving self-esteem and depression. Australian Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 30(1), 1-23.
Lazarus, R. S. (1999). Stress and emotion: A new synthesis. New York: Springer
Malouff JM, Thorsteinsson EB, SchutteNS. (2005). The relationship between the five factor model of personality and symptoms of clinical disorders: a meta-analysis. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 27(2): 101-14.
McCrae RR, Costa PT. A Five-Factor Theory of personality. In: Pervisn LA, John OP, editors. Handbook of personality: Theory and research. New York: Guilford; 1999. pp. 139–153.
Zweig, R. D., & Leahy, R. L. (2012). Treatment plans and interventions for bulimia and binge-eating disorder.New York: Guilford.