نقش آشفتگی‌روانی و تحمل ابهام در احساس تنهایی زنان شاغل قرنطینه شده در شرایط کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

3 گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

4 گروه روانشناسی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آشفتگی ‌روانی و تحمل ابهام در احساس تنهایی زنان شاغله قرنطینه شده در شرایط کرونا انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر تویفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه زنان شاغل شهر کرج که تجربه قرنطینه را حداقل در 38 روز داشتند. از میان آن‌ها، بر طبق فرمول کوکران تعداد 248 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان با مقیاس آشفتگی روانی کسلر و همکاران (2002)، پرسشنامه تحمل ابهام مک‌لین (1993) و پرسشنامه احساس تنهایی دیتماسو و همکاران (2004) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از رگرسیون چندگانه به روش همزمان بوسیله نرم‌افزار SPSS نسخه 23 مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج بیانگر آن است که با افزایش یک انحراف استاندارد بر نمرات آشفتگی روانی 465/0 انحراف استاندارد بر نمرات احساس تنهایی افزوده می‌شود؛ همچنین با افزایش یک انحراف استاندارد بر نمرات تحمل ابهام 237/0 انحراف استاندارد از نمره احساس تنهایی کاسته می‌شود. آشفتگی روانی سهم یگانه بیشتری در پیش‌بینی احساس تنهایی دارد. نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان داد که تحمل ابهام و آشفتگی‌روانی در احساس تنهایی زنان شاغل قرنطینه شده در شرایط کرونا نقش داشته است. براساس نتایج حاصله، لزوم توجه به آشفتگی‌روانی و تحمل ابهام در میزان شدت احساس تنهایی در زنان شاغل قرنطینه شده در شرایط کرونا نقش بسزایی دارد.

کلیدواژه‌ها


احمدی طهور سلطانی، محسن.، و نجفی، محمود. (1390). مقایسه باورهای فراشناختی و تحمل ابهام در افراد معتاد، سیگاری و عادی. روانشناسی بالینی، 3(4): 59-65.
جوکار، بهرام.، سلیمی، عظیمه. (1390). ویژگی‌های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس احساس تنهایی عاطفی بزرگسالان. مجله علوم رفتاری، 5(4): 311-317.
خدابخش پیرکلائی، روشنک. (1400). بررسی نقش واسطه ای وسواس و عدم تحمل ابهام در پیش بینی اضطراب کرونا براساس باورهای فراشناختی افراد در شیوع ویروس کووید -19. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی.
خلعتبری، جواد.، قربان شیرودی، شهره.، و حسینی، ایمان. (1390). بررسی رابطه بین کمال گرایی و احساس تنهایی با کیفیت زندگی دانشجویان پزشکی استان گیلان. روانشناسی تربیتی، 2(1): 131-117.
رحیم‌زاده، سوسن. (1389). مفهوم‌سازی و اندازه‌های مقیاس‌های احساس تنهایی. فصلنامه روان شناسی تحولی. 6(32): 277-283.
علیزاده بیرجندی، زهرا.، ایرانی بارانی، الهه.، و نیشابوری، محدثه. (1399). بررسی رابطه بین احساس تنهایی- عاطفی اجتماعی و اجتناب شناختی با اضطراب کرونا در دانشجویان در بحران کرونا، اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹
کوچکی، گلناز.، حجتی، حمید.، ثناگو، اکرم. (1391). ارتباط احساس تنهایی با رضایت از زندگی در سالمندان (شهرهای گرگان و گنبد). توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی، 9(1): 68-61.
معتمدی، عبداله.، قادری بگه جان، کاوه.، مظاهری‌نژاد فرد، گلناز.، و سلطانی، شیرین. (1396). بررسی مقایسه احساس تنهایی در میان مردان سالمند بازنشسته و کارگر. فصلنامه مددکاری اجتماعی، 6(2): 43-50
نوری مقدم، ثنا.، و آشیانی، حسین. (1399). بررسی رابطه تحمل ابهام و انعطاف پذیری شناختی با اضطراب بیماری کرونا در دانشجویان دانشگاه های منطقه 8 کشور، هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
ولی زاده، مریم.، مولودی تپه، سیما.، و ارجمندی اکرم، ساناز. (1399). پروفایل روان آشفتگی دربیماران مبتلا به کرونا، دومین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی
یعقوبی، حمید. (1394). ویژگی های روانسنجی نسخه 10 سوالی پرسشنامه پریشانی روانشناختی کسلر. پژوهش‌های کاربردی روانشناختی، 6(14): 58-45.
References
Arvidsdotter T, Marklund B, Kylén S, Taft C, Ekman I. (2016). Understanding persons with psychological distress in primary health care. Scandinavian journal of caring sciences30(4), 687-694.
Brooks SK, Webster RK, Smith LE, Woodland L, Wessely S, Greenberg N, Rubin GJ. (2020). the psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet. 395(10227): 912– 920.
Daly, M., & Robinson, E. (2021). Psychological distress and adaptation to the COVID-19 crisis in the United States. Journal of psychiatric research, 136, 603-609.
Daraba, D., Wirawan, H., Salam, R., & Faisal, M. (2021). Working from home during the corona pandemic: Investigating the role of authentic leadership, psychological capital, and gender on employee performance. Cogent Business & Management, 8(1), 1885573.
Ettema EJ, Derksen, Louise D., & Van Leeuwen, E. (2010). Existential loneliness and end-of-life care. A systematic review Theor Med Bioeth, 31:141-69.
Furukawa TA, Kessler RC, Slade T, Andrews G. (2003). The performance of the K6 and K10 screening scales for psychological distress in the Australian National Survey of Mental Health and Well-Being. Psychological medicine33(2), 357-362.
Gunessee, S., & Subramanian, N. (2020). Ambiguity and its coping mechanisms in supply chains lessons from the Covid-19 pandemic and natural disasters. International Journal of Operations & Production Management.
Habersaat, K. B., Betsch, C., Danchin, M., Sunstein, C. R., Böhm, R., Falk, A., ... & Butler, R. (2020). Ten considerations for effectively managing the COVID-19 transition. Nature human behaviour, 4(7), 677-687.
Herman MJ, Stevens MJ, Bird A, Mendenhall G, Oddou G. (2010). The tolerance for ambiguity scale: toward a more refined measure for international management research. International Journal of Intercultural Relations, 14, 58- 65.
Hoffart, A., Johnson, S. U., & Ebrahimi, O. V. (2021). Loneliness during the COVID-19 pandemic: change and predictors of change from strict to discontinued social distancing protocols. Anxiety, Stress, & Coping, 1-14.
Irish LA., Kline CE, Gunn HE, Buysse DJ, Hall MH. (2015). the role of sleep hygiene in promoting public health: A review of empirical evidence. Sleep Medicine Reviews, 22: 23–36.
Kang, L., Ma, S., Chen, M., Yang, J., Wang, Y., Li, R., & Liu, Z. (2020). Impact on mental health and perceptions of psychological care among medical and nursing staff in Wuhan during the 2019 novel coronavirus disease outbreak: A cross-sectional study. Brain, behavior, and immunity, 87, 11-17.
Kessler RC, Andrews G, Colpe LJ, Hiripi E, Mroczek DK, Normand SL, Zaslavsky AM. (2002). Short screening scales to monitor population prevalences and trends in non-specific psychological distress. Psychological medicine32(6), 959-976.
Liu C. (2015). Relevant researches on tolerance of ambiguity. Theory and Practice in Language Studies5(9), 1874-1882.
Lyall LM, Wyse CA, Graham N, Ferguson A, Lyall DM, Cullen B, Celis Morales CA, Biello SM, Mackay D, Ward J, Strawbridge RJ, Gill JMR, Bailey MES, Pell JP, Smith DJ. (2018). Association of disrupted circadian rhythmicity with mood disorders, subjective wellbeing, and cognitive function: A cross-sectional study of 91 105 participants from the UK Biobank. The Lancet Psychiatry, 5(6): 507–514.
McLain DL. (2013). The MSTAT-I: A new measure of an individual’s tolerance of ambiguity. Educational and Psychological Measurement, 53(1(, 183–189.
Mustari, S., & Rahman, M. Z. (2020). The Effect of the Corona Disaster on Women: lock down and Corona virus from the lens of Social science. SocArXiv. May, 23.
Qiu, J., Shen, B., Zhao, M., Wang, Z., Xie, B., & Xu, Y. (2020). A nationwide survey of psychological distress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: implications and policy recommendations. General psychiatry, 33(2).
Ridner SH. (2003). Psychological Distress: concept analysis. Journal of Advanced Nursing, 45(5), 536-545
Zvolensky MJ, Bernstein A, Vujanovic AA. (2011). Distress tolerance: Theory, Research, and Clinical Application, New York: Guilford Press.