پیش بینی انگیزش تحصیلی بر اساس جو مدرسه با میانجیگری راهبردهای فراشناختی خواندن در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی انگیزش تحصیلی بر اساس جو مدرسه با میانجیگری راهبردهای فراشناختی خواندن بود. روش پژوهش: این پژوهش از نوع تحقیقات بنیادی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها و تحلیل آن‌ها به روش توصیفی و از نوع طرح‌های همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در مقطع اول متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 98-99 بودند. نمونه پژوهش شامل نیز شامل 300 نفر از این دانش آموزان بود. روش نمونه‌گیری در این پژوهش در مرحله اول به صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای و در مرحله دوم به صورت هدفمند بود. ابزار پژوهش پرسشنامه‌های مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (2011)، انگیزش تحصیلی هارتر (1981) جو مدرسه اجاقی(1377) و راهبردهای فراشناختی خواندن مختاری و ریچارد (2002 ) بود. یافته‌ها: نتایج نشان داد شاخص‌های برازش مدل در وضعیت مطلوبی قرار دارد. اثر مستقیم جو مدرسه بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری معنادار است(p<0.05). همچنین فرضیه مطرح شده در ارتباط با وجود اثر غیرمستقیم جو مدرسه بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری به واسطه راهبردهای فراشناختی خواندن مورد تائید بود (p<0.05). نتیجه‌گیری: این یافته‌ها تلویحات مهمی در زمینه انگیزش تحصیلی و جو مدرسه با نقش میانجی راهبردهای فراشناختی در دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری دارد.

کلیدواژه‌ها


آریاپوران، سعید.، امیری منش، مرضیه.، تقوایی، داوود.، و حق طلب، طاهره. (1393). رابطه ابعاد خودپنداره با انگیزش تحصیلی دانش آموزان ابتدایی دارای ناتوانی‌های یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 4(1): 56-72
انجمن روان‌پزشکی آمریکا. (1393). پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی. ترجمه فرزین رضاعی، علی فخرایی، آتوسا فرمند، علی نیلوفری، ژانت هاشمی و فرهاد شاملو. تهران: انتشارات ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۲013).
حاجلو، نادر.، و رضایی شریف، علی. (1390). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی مشکلات یادگیری کلورادو. ناتوانی‌های یادگیری، 1(1): 24-43
حسین چاری، مسعود.، سماوی، عبدالوهاب.، و کردستانی، داوود. (1389). انطباق و بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن در میان دانش آموزان دوره متوسطه. مطالعات روان‌شناختی، 6(1): 163-184
سادوک، بنیامین.، و سادوک، ویرجینیا. (1391). خلاصه روان‌پزشکی. ترجمه فرزین رضاعی. تهران: ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۲009).
ساعتچی، محمود (1388). بررسی رابطه جوّ سازمانی و اثربخشی مدارس ابتدایی مشکین‌شهر. برگرفته از www.ngco.ir
سلطانی کوهبنانی، سکینه.، علیزاده، حمید.، هاشمی، ژانت.، صرامی، غلامرضا.، و سلطانی کوهبانی، ساجده. (1392). اثربخشی آموزش رایانه یار بر حافظه کاری بر بهبود کارکردهای اجرایی و عملکرد ریاضیات دانش‌آموزان با اختلال ریاضیات. روانشناسی افراد استثنایی،3(11): 1-20
سلطانی پور جلال آباد، محمود.، و تجربه کار، مهشید (1393). بررسی رابطه بین خودپنداره تحصیلی، راهبردهای انگیزشی و یادگیری با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی شهر رفسنجان. اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
کویین، پاتریشیا. (1391). بیش فعالی: کمک به کودکان و نوجوانان حواس‌پرت و بی‌قرار. ترجمه حمید علیزاده، تهران: نشر جوانه رشد (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2006).
ظهیری، بیژن.، و رجبی، سوران (1388). بررسی ارتباط گروهی از متغیرها با کاهش انگیزش تحصیلی دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی، مجله دانشور رفتار، 16(36): 15-26
 مرادی، سیما. (1392). بررسی تأثیر آموزش به روش یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی، خودپنداره تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر دوره راهنمایی در آموزش و پرورش ناحیه دو شهر بندرعباس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان
References
Bai, W & Korinek, L. (2013). Motivating Students with Learning Disabilities School of Education, Curriculum and Instruction, Special Education
Bull, R & Scerif, G. (2001). Executive Functioning as a Predictor of Children's Mathematics Ability: Inhibition, Switching, and Working Memory. Developmental neuropsychology. 19. 273-93.
Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming. Routledge
Demir, Yasin & KUTLU, Mustafa. (2018). Relationships Among Internet Addiction, Academic Motivation, Academic Procrastination, and School Attachment in Adolescents. International Online Journal of Educational Sciences. 10. 10.15345/iojes.2018.05.020.
Dietze, Pia & Knowles, Eric. (2016). Social Class and the Motivational Relevance of Other Human Beings. Psychological Science. 27. 10
Huang, F. L., Eklund, K., & Cornell, D. G. (2017). Authoritative school climate, number of parents at home, and academic achievement. School Psychology Quarterly, 32(4): 480-496.
Keramati, M., Durand, A., Girardeau, P., Gutkin, B., & Ahmed, S. H. (2017). Cocaine addiction as a homeostatic reinforcement learning disorder. Psychological Review, 124(2): 130–153.
Maïano Ch., Morin A.J.S., Tracey D., Gagnon C., McCune V.S., & Craven R.G. (2021). A psychometric validation of the motives for physical activity measure for youth with intellectual disabilities (MPAM-ID). Disability and Rehabilitation, 3(2): 55-69
Mokhtari, K & Reichard, C. A, (2002). Assessing Students Metacognitive
Awareness of Reading Strategies, Journal of Educational Psychology, 94 (2): 249-259
Moll K, Göbel SM, Gooch D, Landerl K, Snowling MJ. (2016). Cognitive Risk Factors for Specific Learning Disorder: Processing Speed, Temporal Processing, and Working Memory. J Learn Disabil; 49(3): 272-81
Morsanyi K, van Bers BMCW, McCormack T, McGourty J. (2018). The prevalence of specific learning disorder in mathematics and comorbidity with other developmental disorders in primary school-age children. Br J Psychol; 109(4): 917-940
Luana S., Pina F., Buzzai C., Giovanna M., & Antonina M. (2019). School Refusal in Students with Low Academic Performances and Specific Learning Disorder. The Role of Self-Esteem and Perceived Parental Psychological Control. International Journal of Disability, Development and Education. 67: 1-16.
Sluis, S., Jong, P., & Leij, A. (2004). Inhibition and shifting in children with learning deficits in arithmetic and reading. Journal of experimental child psychology. 87: 239-66.
Sohlberg, M. & Mateer, C. (2012) Attention Process Training: A program for cognitive rehabilitation to address persons with attentional deficits ranging from mild to severe (3rd ed). Wake Forest, NC: Lash & Associates Publishing/Training Inc
Stewart, M.A. & De George-Walker, L. (2014). Self-handicapping, perfectionism, locus of control and self-efficacy: A path model. Personality and Individual Differences, 66, 160-164.
Willcutt, E.G., Boada, R., Riddle, M.W., Chhabildas, N., DeFries, J.C., & Pennington, B.F.
(2011). Colorado Learning Difficulties Questionnaire: Validation of a Parent-Report
Screening Measure. Psychological Assessment, 3, 778–791