اعتبار یابی الگوی تحقق و بالندگی عشق و نقش آن در تربیت عاطفی جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت.دانشگاه آزاد اسلامی، واحدِ علوم و تحقیقات تهران،ایران

2 استاد فلسفه تعلیم وتربیت، گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

3 دانشیارِفلسفه تعلیم و تربیت، گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس. تهران ،ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش اعتبار سنجی الگویی برای تحقق و بالندگی عشق و نقش آن در تربیت عاطفی از منظر فیلسوفان اگزیستانسیالیسم و نقد آن بر مبنای آرای اندیشمندان مسلمان برای سند تحول در نظام آموزش و پرورش بود. روش پژوهش: روش این پژوهش، آمیخته است که در بخش اول با استفاده از سندکاوی به استخراج عامل‌ها و فاکتورهای مرتبط با موضوع تحقیق در آثار فیلسوفان اگزیستانسیالیسم پرداخته و در مرحله بعدی با استفاده از روش دلفی ، با 10 نفر از خبرگان عرصه تربیتی دانشگاه پیام نور تهران مصاحبه به عمل آمد و نظرات آن‌ها در خصوص شاخص‌های استخراج شده در طراحی و اعتبار سنجی الگوی تحقق و بالندگی عشق و نقش آن در تربیت عاطفی از منظر فلسفه اگزیستانسیالیسم و اندیشمندان مسلمان گردآوری شد. یافته‌ها: بر اساس مدل استخراج شده، عوامل عشق مسیحی (الهی)، وظیفه محوری، نفی عشق طبیعی، نفی خودپرستی، عشق به دیگری.، عشق الهی، وحدت وجودی، آگاهی،نادیده گرفتن ظواهر اغفال کننده، بیرون آمدن از خود، عشق به نمود خدا در دیگری در قالب پرسشنامه و در چندین مرحله مورد ارزیابی خبرگان قرار گرفت. نتایج تحلیل فازی نشان داد که؛ با توجه به آنکه اختلاف میانگین‌ها بیش از 0.2 است، یک‌بار دیگر مراحل توزیع پرسشنامه و میانگین نظرات خبرگان محاسبه می‌شود از آنجایی‌که اختلاف میانگین پرسشنامه سوم و چهارم به زیر 0.2 رسیده است. نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت که اجماع خوبی بین نظر خبرگان وجود دارد و نتایج چهار مرحله انجام فرآیند دلفی فازی اطمینان دقت و صحت نتایج را به اثبات می‌رساند.

کلیدواژه‌ها