مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و واقعیت درمانی در کاهش نشانه‌های افسردگی و انعطاف پذیری کنشی زوجین با مشکلات زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، واحد پردیس ایلام، دانشگاه آزاداسلامی، ایلام، ایران

3 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

4 کارشناسی ارشد، روان شناسی تربیتی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

5 کارشناسی ارشد، روان شناسی بالینی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن ، ایران

6 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و واقعیت درمانی در کاهش نشانه‌های افسردگی و انعطاف پذیری‌کنشی زوجین با مشکلات زناشویی در زنان شهر تهران بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه است. جامعه آماری 106 زوج مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در شش ماهه اول سال 1400 بودند که از پس از غربالگری با مقیاس افسردگی بک (2001) و انعطاف پذیری کنشی کانر و دیویدسون (2001)، 30 زوج (60 زن و شوهر) به صورت هدفمند انتخاب و در سه گروه مداخله درمان هیجان مدار (10 زوج)، درمان واقعیت درمانی (10 زوج) و گروه گواه (10 زوج) به صورت تصادفی کاربندی شدند. گروه آزمایشی زوج درمانی هیجان مدار بسته آموزشی جانسون (2012) را به مدت ده جلسه و گروه آزمایشی واقعیت درمانی بسته گلاسر (2003) را به مدت نه جلسه دریافت کردند و گروه گواه هیچ مداخله ای را دریافت نکرد و در لیست انتظار قرار قرار گرفت. داده ها با روش آماری تحلیل واریانس اندازه‌های مکرر مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد اثر بخشی درمانی هیجان مدار و واقعیت درمانی در بهبود افسردگی (74/55=F، 001/0=P) و انعطاف پذیری کنشی (18/76=F، 001/0=P) زوجین مؤثر بود و این تاثر در مرحله پیگیری پایدار گزارش شد. نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان مدعی شد که اثربخشی درمان هیجان مدار و واقعیت درمانی دو روش موثر برای کاهش نشانه های افسردگی و انعطاف پذیری کنشی زوجین با مشکلات زناشویی در زنان است.

کلیدواژه‌ها


سلطانلو، فریبا. (1398). اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر باورهای خودکارآمدی، شادکامی و کاهش تعارض‌های زناشویی در زنان متأهل. فصلنامه ایده‌های نوین روانشناسی، 3(7): 55-67
رستگار، داود.، فرنام، علی؛ و شیرازی، محمود (1399). اثربخشی درمان تنظیم هیجان بر افسردگی و صمیمیت زناشویی زنان مبتلا به نشانگان پیش از قاعدگی. مجله مطالعات ناتوانی، 10(17): 33-49
حسین زاده، زهرا.، قربان شیرودی، شهره.، خلعتبری، جواد؛ و رحمانی، محمدعلی. (1397). اثربخشى زوج درمانی هیجان مدار بر انعطاف‌پذیری کنشى و تحمل پریشانى زوج‌ها. مجله خانواده درمانی کاربردی، 1(3): 22-38
خجسته مهر، رضا.، شیرالی نیا، خدیجه.، رجبی، غلامرضا؛ و بشلیده، کیومرث. (1392)، اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش نشانه‌های افسردگی و تنظیم هیجانی زوجین آشفته. مجله مشاوره کاربردی، 3(1): 1-18
فلاحی، فیروزه. (1400)، اثربخشی واقعیت درمانی بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره‌ای. مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، 7(1): 84-90
References
Beasley CC, Ager R(2019). Emotionally Focused Couples Therapy: A Systematic Review of Its Effectiveness over the past 19 Years. J Evid Inf Soc Work.:1-16.
Duba, J. D., Graham, M., Britzman, M., & Minatrea, N. (2009). Introducing the ‘‘basic needs genogram’’ in reality therapy-based marriage and family counseling. International Journal of Reality Therapy, 2(3):15–19
Grayer J(2016). Emotionally focused therapy for couples: a safe haven from which to explore sex during and after cancer. Sex Relat Ther.;31(4):488-92.
Hill, R.F. et al. (2014). Satisfaction in close relationships. NewYork: Guilford.
Johnson SM, Simakhodskaya Z, Moran M(2018). Addressing Issues of Sexuality in Couples Therapy: Emotionally Focused Therapy Meets Sex Therapy. Curr Sex Health Rep.;10(2):65-71.
Soltani M, Shairi MR, Roshan R, Rahimi C(2014). The impact of emotionally focused therapy on emotional distress in infertile couples. Int J Fertil Steril;7(4):337-44. pmid: 24520504.
Springgate, B.F., Wennerstrom, A., Meyers, D., Allen III, C.E., Vannoy, S.D., Bentham, W., et al. (2011). Building community resilience through mental health infrastructure and training in post-Katrina New Orleans. Ethnicity & disease.
Tadayon،M.،Arya،A. M.،& Lotfi،H. (2013). The Efficiency of Reality Therapy Instruction uponthe Rate of Life's Qualification and Marital Conflicts of Addicted Spouses.
Wiebe SA, Johnson SM (2016). A Review of the Research in Emotionally Focused Therapy for Couples. Fam Process. 55(3):390-407.