اثربخشی مدیریت استرس به شیوه درمان شناختی رفتاری بر نشخوار فکری و پریشانی روانشناختی زنان مواجه شده با خیانت همسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه درمان شناختی رفتاری بر نشخوار فکری و پریشانی روانشناختی در زنان مواجه شده با خیانت همسر شهر تهران در سال 1400 انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری بود و جامعه آماری را 94 زن مواجه شده با خیانت همسر که به مراکز مشاوره منطقه 11 شهر تهران مراجعه نموده بودندتشکیل دادند که پس از غربالگری، 40 زن واجد شرایط به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی در گروه آزمایش (هر گروه 20 نفر) و گروه گواه (20 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش درمان مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری آنتونی و همکاران (2009) را به مدت ده جلسه 90 دقیقه ای دریافت کردند و گروه گواه در حالت انتظار قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه نشخوار فکری نولن هوکسما و مارو، (1991) و پریشانی روانشناختی لاویبوند (1995) بودند. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده از اجرای پرسشنامه از طریق نرم‌افزار spss24 و با استفاده از واریانس اندازه‌های مکرر تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان مدیریت استرس به شیوه درمان شناختی رفتاری بر کاهش نشخوار فکری (54/7=F، 001/0=P) وکاهش پریشانی روانشناختی (85/09=F، 001/0=P) در زنان مواجه شده با خیانت همسر موثر است؛ و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار است. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، درمان مدیریت استرس به شیوه درمان شناختی رفتاری، مداخله موثری در کاهش نشخوار فکری و پریشانی روانشناختی در زنان مواجه شده با خیانت همسر است.

کلیدواژه‌ها