خودتنظیمی زناشویی در زنان متاهل بر اساس طرحواره‌های هیجانی و سیستم‌های رفتاری: با تأکید بر نقش واسطه‌ای سبک تبادل اجتماعی در روابط بین فردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی ،واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی ،ساوه ، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی ،واحد ساوه،دانشگاه آزاد اسلامی ،ساوه،ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی ،واحد ساوه،دانشگاه آزاد اسلامی ، ساوه ، ایران.

10.22034/aftj.2021.300281.1171

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، مدل‌یابی خودتنظیمی زناشویی بر اساس طرحواره‌های هیجانی و سیستم‌های رفتاری و با نقش میانجی سبک‌های تبادل اجتماعی بود. روش‌: این مطالعه، توصیفی و بر اساس طرح همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال تحصیلی
1400-1399 بود که تعداد 420 نفر بر اساس روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه‌های خودتنظیمی زناشویی ویلسون و همکاران، طرحواره‌های هیجانی لیهی، سیستمهای رفتاری کارور و وایت و سبکهای تبادل اجتماعی لیبمن و همکاران پاسخ دادند. دادهها بر اساس معادلات ساختاری و با نرم‌افزار AMOS تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: بر این اساس علاوه بر معنادار شدن اثر مستقیم طرحواره‌های هیجانی (انطباقی و غیرانطباقی) و فعال‌سازی رفتاری بر خودتنظیمی زناشویی، سبک‌های انصاف و فردگرایی به صورت مثبت اثر فعال‌سازی رفتاری و طرحواره‌های هیجانی انطباقی را بر خودتنظیمی زناشویی و سبک فردگرایی به صورت منفی اثر بازداری رفتاری و طرحواره‌های هیجانی غیرانطباقی را بر خودتنظیمی زناشویی میانجی‌گری می‌کند. نتیجه‌گیری: علاوه بر نقش مثبت طرحواره‌های هیجانی انطباقی ، فعال‌سازی رفتاری و سبک تبادل انصاف در خود تنظیمی زناشویی ، سبک‌ تبادل اجتماعی فردگرایی بر اساس نوع طرحواره‌های هیجانی و سیستم‌های مغزی –رفتاری می‌تواند کارکرد متفاوتی در خودتنظیمی زناشویی در زنان متاهل داشته باشد و به گونه‌ای متفاوت برآورد سود و هزینه در روابط را تحت تاثیر قرار دهد.
کلید واژه‌ها: خودتنظیمی زناشویی، سبک تبادل، سیستم‌های رفتاری، طرحواره.

کلیدواژه‌ها