ارائه الگوی ساختاری پیش بینی ایده‌پردازی خودکشی بر اساس تنظیم هیجان و شفقت خود با نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده در زنان و مردان مبتلا به ملال ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش تعیین ارائه الگوی ساختاری پیش‌بینی ایده­پردازی خودکشی بر اساس تنظیم هیجان و شفقت خود با نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد مبتلا به ملال ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ بود. روش پژوهش: این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است و جامعه آماری پژوهش کلیه افراد مبتلا به ملال ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ شهر تهران در سال 1400-1399 به تعداد تقریبی 150000 نفر بودند. حجم نمونه 300 نفر از این‏ افراد بر اساس دیدگاه کلاین (2016) و به شیوه نمونه‏گیری غیرتصادفی در دسترس (شیوه آنلاین) انتخاب‌ و به مقیاس گرایش به ایده‏پردازی خودکشی بک و همکاران (1979)، پرسشنامه تنظیم هیجان گروس و جان (2003)، مقیاس مهربانی با خود یا شفقت خود نف (2003) و مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی زیمت و همکاران (1988) پاسخ دادند. سپس الگوی پیشنهادی از طریق مدل معادلات ساختاری با استفاده از SPSS و AMOS نسخه 24 تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد ضرایب مسیر مستقیم ارزیابی مجدد شناختی (0.172- =β و 0.001=P)، فرونشانی هیجانی (0.568=β و 0.001=P)، شفقت خود (0.600- =β و 0.001=P) و حمایت اجتماعی ادراک شده (0.361- =β و 0.001=P) بر ایده­پردازی خودکشی معنادار بود. همچنین اثرات غیرمستقیم تنظیم هیجان و شفقت خود از طریق نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده بر ایده­پردازی خودکشی معنادار بود (0.001=P). نتیجه‌گیری: مدل ساختاری اصلاح شده پژوهش برازش مطلوب و قابل قبول با داده‌های پژوهشی داشت و این گام مهمی در جهت شناخت عوامل مؤثر بر ایده­پردازی خودکشی در افراد مبتلا به ملال جنسیتی است.

کلیدواژه‌ها


ارم، سمیرا.، حسنی، جعفر.، و مرادی، علیرضا. (1395). مقایسه راهبردهای نظم پ­جویی فرایندی هیجان در بیماران عروق کرونر قلب، دریافت کنندگان دفیبریلاتور داخل قلبی و افراد بهنجار. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 24(104)، 48-39.
اسدی­پور، الهه.، بهزادی پور، ساره.، و زارع نژاد، محمد. (1397). مقایسه تمایل به خودکشی در افراد مرد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی عمل‌شده و افراد عمل‌نشده در استان فارس طی سال‌های ۹۲-۱۳۹۰. مجله پزشکی قانونی ایران، 25(1)، 36-31.
اِلهی، کتایون.، و صفاریان طوسی، محمدرضا. (1396). رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خودتنظیمی هیجانی با عود مصرف مواد در زنان، مجله روانشناسی اجتماعی، 2 (42)، 88-79.
بدایت، احسان.، و عسکری، مرضیه. (1399). تأثیر گروه درمانی فعال‌سازی رفتاری بر راهبردهای تنظیم هیجان و افکار خودکشی دانش­آموزان دختر با اختلال افسردگی اساسی. نشریه علمی رویش روان شناسی، 9(1)، 56-47.
بهروز، بهزاد.، گل محمدیان، محسن.، و حجت خواه، محسن. (1400). رابطه‌ی علّی تنظیم ‏هیجان با گرایش به ایده‌پردازی خودکشی با میانجی‏گری رضایت زناشویی در زنان زلزله‏ دیده. خانواده درمانی کاربردی، 2(1)، 107-91.
حاتمی ورزنه، ابوالفضل.، فتحی، الهام.، خانی­پور، حمید.، و حبیبی، نرگس. (1399). پیش­بینی نگرش به داوطلبی براساس سبک‌های دلبستگی، همدلی و خود شفقت ورزی در افراد داوطلب و غیرداوطلب در فعالیت­های مشارکت مردمی در دوره شیوع کووید ۱۹. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، 14(1)، 101-87.
حسنی، جعفر.، و میرآقایی، علی محمد. (1391). رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با ایده پردازی خودکشی. فصلنامه روانشناسی معاصر، 7(1)، 72-61.
حمیدی کیان، پروانه.، نیکنام، مژگان.، و جهانگیر، پانته آ. (1400). پیش­بینی پرخاشگری پنهان زناشویی و ترس از صمیمیت براساس خودشفقت ورزی با نقش میانجیگری احساس گناه در افراد متاهل. خانواده درمانی کاربردی، 2(1)، 90-65.
ذرراتی، ایران.، برماس، حامد.، و ثابت، مهرداد. (1399). همبستگی ترومای کودکی و ایده­پردازی خودکشی با میانجیگری درد روانی و روابط موضوعی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت، 9(3)، 48-34.
رضاپور فریدیان، ریحانه.، رسولی، رویا.، و مصطفی، وفا. (1397). مقایسۀ میزان حمایت اجتماعی ادراک‌شده و رضایت از زندگی در افراد مبتلا به بی‌قراری جنسیتی. مجله جامعه شناسی کاربردی، 29(3)، 100-87.
رضاپور میرصالح، یاصر.، ذاکری، فریبا.، امینی، راضیه.، و اسلامی فرد، محسن. (1400). رابطه پذیرش روان‌شناختی و شفقت به خود با نگرش به جستجوی کمک روانشناختی در فرزندان جانبازان. فصلنامه روانشناسی نظامی، 12(45)، 21-7.
شریفی ساکی، شیدا.، علیپور، احمد.، آقایوسفی، علیرضا.، محمدی، محمدرضا.، و غباری بناب، باقر. (1398). رابطه بین شفقت به خود با افسردگی زنان متبلا به سرطان پستان با میانجی گری اضطراب مرگ. فصلنامه روانشناسی سلامت، 8(29)، 67-52.
صدری دمیرچی، اسماعیل.، کیانی، عارفه.، و خاکدال قوجه بگلو، سعید. (1396). رابطه بین حس انسجام و تنظیم شناختی هیجان با افکار خودکشی در دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی. مجله سلامت جامعه، 11(3 و 4)، 64-56.
صف آرا، مریم.، و سلم آبادی، مجتبی. (1400). بهزیستی روانشناختی در سالمندان: نقش خودشفقتی و ناگویی هیجانی. نشریه علمی روانشناسی پیری، 7(1)، 92-83.
علیپور، احمد.، علی اکبری دهکردی، مهناز.، امینی، فاطمه.، و هاشمی جشنی، عبدالله. (1395). رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با پیروی از درمان در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲: نقش واسطه ای تاب آوری و امید . فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، 10(2)، 67-53.
معصومی، ثمین.، و ابراهیمی، لقمان. (1399). نقش اجتناب شناختی و تنظیم شناختی هیجان در پیش‌بینی ایده‌پردازی خودکشی دانشجویان. اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، 15(56)، 35-27.
مهدیه، آزاد.، عبدالهی، محمدحسین.، و حسنی، جعفر. (1393). راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در پردازش افکار خودکشی دانشگاه خوارزمی کرج. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 22(1)، 235-225.
مولوی، مهران.، و حصینی، ساحره. (1396). نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در ایده­پردازی خودکشی. چهارمین کنگره بین المللی پژوهش­های نوین در مطالعات مدیریت،حسابداری و اقتصاد.
وجودی، بابک.، هاشمی، تورج.، عبدل­پور، قاسم.، و ماشینچی عباسی، نعیمه. (1394). پیش­بینی ایده­پردازی خودکشی بر اساس راهبردهای مقابله­ای و سبک­های هویت. فصلنامه روانشناسی معاصر، 10(1)، 56-47.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5thed.). Washington, DC. American Psychiatric Press
Beck, A. T., Kovacs, M., & Weissman, A. (1979). Assessment of suicidal intention: the Scale for Suicide Ideation. Journal of consulting and clinical psychology47(2), 343-352.
Berzonsky, M. D., Soenens, B., Luyckx, K., Smits, I., Papini, D. R., & Goossens, L. (2013). Development and validation of the revised Identity Style Inventory  (ISI-5): Factor structure, reliability, and validity. Psychological assessment25 (3), 893-912.
Castelo-Branco, C., RiberaTorres, L., Gómez-Gil, E., Uribe, C., & Cañizares, S. (2021). Psychopathological symptoms in Spanish subjects with gender dysphoria. A cross-sectional study. Gynecological Endocrinology, 2(5), 1-7.
Chapman, H. C., Visser, K. F., Mittal, V. A., Gibb, B. E., Coles, M. E., & Strauss, G. P. (2020). Emotion regulation across the psychosis continuum. Development and psychopathology32(1), 219-227.
Chen, M., & Cheung, R. Y. (2021). Testing Interdependent Self-Construal as a Moderator between Mindfulness, Emotion Regulation, and Psychological Health among Emerging Adults. International Journal of Environmental Research and Public Health18(2), 444.
Conner, K.M., & Davidson, J, R. (2003). Development of a new resilience scale. Depression and Anxiety, 18(2), 76-82.
Czeisler, M. É., Lane, R. I., Wiley, J. F., Czeisler, C. A., Howard, M. E., & Rajaratnam, S. M. (2021). Follow-up survey of US adult reports of mental health, substance use, and suicidal ideation during the COVID-19 pandemic, September 2020. JAMA network open4(2), 5-12.
D’Angelo, R., Syrulnik, E., Ayad, S., Marchiano, L., Kenny, D. T., & Clarke, P. (2021). One size does not fit all: In support of psychotherapy for gender dysphoria. Archives of Sexual Behavior50(1), 7-16.
Flores-Kanter, P. E., García-Batista, Z. E., Moretti, L. S., & Medrano, L. A. (2019). Towards an explanatory model of suicidal ideation: the effects of cognitive emotional regulation strategies, affectivity and hopelessness. The Spanish journal of psychology22(2), 2-12.
Forkmann, T., Scherer, A., Böcker, M., Pawelzik, M., Gauggel, S., & Glaesmer, H. (2014). The relation of cognitive reappraisal and expressive suppression to suicidal ideation and suicidal desire. Suicide and Life‐Threatening Behavior44(5), 524-536.
Franz, P. J., Kleiman, E. M., & Nock, M. K. (2021). Reappraisal and Suppression Each Moderate the Association Between Stress and Suicidal Ideation: Preliminary Evidence From a Daily Diary Study. Cognitive Therapy and Research, 2(5), 1-8.
Fu, L., Wang, P., Zhao, M., Xie, X., Chen, Y., Nie, J., & Lei, L. (2020). Can emotion regulation difficulty lead to adolescent problematic smartphone use? A moderated mediation model of depression and perceived social support. Children and Youth Services Review108(1), 7-21.
García-Vega, E., Camero, A., Fernández, M., & Villaverde, A. (2018). Suicidal ideation and suicide attempts in persons with gender dysphoria. Psicothema30(3), 283-288.
Garnefski, N., & Kraaij, V. (2007). The cognitive emotion regulation questionnaire. European Journal of Psychological Assessment23(3), 141-149.
Goldberg, D. P., & Hillier, V. F. (1979). A scaled version of the General Health Questionnaire. Psychological medicine9(1), 139-145.
Gross, J. (2007). Handbook of emotion regulation. The Guilford Press.
Gross, J. J. (2002). Emotion regulation in adulthood: Timing is everything. Current Directions in Psychological Science, 10 (6), 214–219.
Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, relationships, and well-being. Journal of personality and social psychology85(2), 348-356.
Han, J., Leng, X., Gu, X., Li, Q., Wang, Y., & Chen, H. (2021). The role of neuroticism and subjective social status in the relationship between perceived social support and life satisfaction. Personality and Individual Differences16(1), 1-12.
Hellfeldt, K., López-Romero, L., & Andershed, H. (2020). Cyberbullying and psychological well-being in young adolescence: the potential protective mediation effects of social support from family, friends, and teachers. International journal of environmental research and public health17(1), 45-55.
Hwang, M., Lee, Y. J., Lee, M., Kang, B., Lee, Y. S., Hwang, J., & Hahn, S. W. (2021). Relationship between the loudness dependence of the auditory evoked potential and the severity of suicidal ideation in patients with major depressive disorder, Clin Psychopharmacol Neurosci, 19(2), 181-193.
Jolliffe, D., & Farrington, D. P. (2006). Development and validation of the Basic Empathy Scale. Journal of adolescence29(4), 589-611.
Kaptan, S., Cesur, E., Başar, K., & Yüksel, Ş. (2021). Gender Dysphoria and Perceived Social Support: A Matched Case-Control Study. The Journal of Sexual Medicine18(4), 812-820.
Kelliher-Rabon, J., Sirois, F. M., Barton, A. L., & Hirsch, J. K. (2021). Self-compassion and suicidal behavior: Indirect effects of depression, anxiety, and hopelessness across increasingly vulnerable samples. Self and Identity, 5(2), 1-21.
Large, M., Corderoy, A., & McHugh, C. (2021). Is suicidal behaviour a stronger predictor of later suicide than suicidal ideation? A systematic review and meta-analysis. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry55(3), 254-267.
Lutzman, M., Sommerfeld, E., & Ben-David, S. (2020). Loneliness and social integration as mediators between physical pain and suicidal ideation among elderly men. International Psychogeriatrics, 5(5), 1-7.
Mikula, P., Timkova, V., Linkova, M., Vitkova, M., Szilasiova, J., & Nagyova, I. (2020). Fatigue and suicidal ideation in people with multiple sclerosis: the role of social support. Frontiers in psychology11(1), 504-514.
Moller, C. I., Cotton, S. M., Badcock, P. B., Hetrick, S. E., Berk, M., Dean, O. M., & Davey, C. G. (2021). Relationships between different dimensions of social support and suicidal ideation in young people with major depressive disorder. Journal of affective disorders281, 714-720.
Neff, K. (2003). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and identity2(2), 85-101.
Neff, K. D., Bluth, K., Tóth-Király, I., Davidson, O., Knox, M. C., Williamson, Z., & Costigan, A. (2021). Development and validation of the Self-Compassion Scale for Youth. Journal of personality assessment103(1), 92-105.
Neff, K. D., Knox, M. C., Long, P., & Gregory, K. (2020). Caring for others without losing yourself: An adaptation of the Mindful Self‐Compassion Program for Healthcare Communities. Journal of Clinical Psychology76(9), 1543-1562.
Neff, K. D., Long, P., Knox, M. C., Davidson, O., Kuchar, A., Costigan, A., & Breines, J. G. (2018). The forest and the trees: Examining the association of self-compassion and its positive and negative components with psychological functioning. Self and Identity17(6), 627-645.
Neff, K. D., Whittaker, T. A., & Karl, A. (2017). Examining the factor structure of the Self-Compassion Scale in four distinct populations: Is the use of a total scale score justified?. Journal of Personality Assessment99(6), 596-607.
Snyder, C. R., Harris, C., Anderson, J. R., Holleran, S. A., Irving, L. M., & Sigmon, S. T. (1991). The will and the ways: Development and validation of an Individual-differences measure of hope. Journal of Personality and Social Psychology60(2), 570–585.
Turban, J. L., King, D., Carswell, J. M., & Keuroghlian, A. S. (2020). Pubertal suppression for transgender youth and risk of suicidal ideation. Pediatrics145(2), 1-13.
Wilson, J. M., Weiss, A., & Shook, N. J. (2020). Mindfulness, self-compassion, and savoring: Factors that explain the relation between perceived social support and well-being. Personality and Individual Differences152(1), 1-10.
Yakın, D., Gençöz, T., Steenbergen, L., & Arntz, A. (2019). An integrative perspective on the interplay between early maladaptive schemas and mental health: The role of self‐compassion and emotion regulation. Journal of clinical psychology75(6), 1098-1113.
Zhang, H., Watson-Singleton, N. N., Pollard, S. E., Pittman, D. M., Lamis, D. A., Fischer, N. L., & Kaslow, N. J. (2019). Self-criticism and depressive symptoms: mediating role of self-compassion. Omega-Journal of Death and Dying80(2), 202-223.
Zimet, G.D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988). The Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Journal of Personality Assessment, 52(1), 30–41.