اثربخشی سبک فرزند پروری ذهن آگاهانه برکاهش استرس، اضطراب و افسردگی درزنان تک والد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان ،(خوراسگان)

2 دانشیارگروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان

3 دانشیارگروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان

10.22034/aftj.2021.295994.1143

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضرتعیین اثربخشی سبک فرزندپروری ذهن آگاهانه برکاهش استرس، اضطراب و افسردگی درزنان تک والد بود. روش؛ پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با گروه آزمایش وگواه وطرح پیش آزمون- پس آزمون با پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری1730 نفر اززنان تک والد شهراصفهان در سال 1396 بودند. نمونه های تحقیق به صورت تصادفی ساده و پس ازرعایت ملاکهای ورود و خروج انتخاب شدند و بطور تصادفی30 نفراز آنان درگروه گواه و گروه آزمایش جایگزین شدند.گروه آزمایش، مطابق برنامه آموزش فرزند پروری ذهن آگاهانه بوگلز و رستیو (2014) در8 جلسه90 دقیقه ای تحت آموزش قرارگرفتند وگروه گواه هیچگونه آموزشی دریافت نکرد. سپس پرسشنامه داس-42 درهردو گروه ودر سه مرحله، اجرا شد ونتایج از طریق واریانس اندازه های تکراری تحلیل شدند. یافته ها؛ نتایج نشان دادندکه آموزش سبک فرزند پروری ذهن آگاهانه تأثیر معنی داری برکاهش استرس، اضطراب وافسردگی زنان تک والدداشت و پایداری این تأثیردرمرحله پیگیری بود. برای کاهش متغیرهای استرس و افسردگی) 05/0< p) و برای متغیر اضطراب) 005/0< p)حاصل شد. نتیجه گیری؛ آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه دراین پژوهش برکاهش استرس، اضطراب وافسردگی زنان تک والد اثربخش بود (دردامنه0/05 >p تا 0/005<p) بنابراین استفاده ازنتایج این تحقیق برای مدرسان فرزندپروری، محققین و نیز برای استفاده مربیان و والدین و بخصوص زنان تک والد پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها