ارائه مدل پیش بینی پرخاشگری در نوجوانان پسر بر اساس الگوهای ارتباطی، تمایز یافتگی و انسجام خانوادگی با نقش واسطه‌ای تاب‌آوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 گروه مشاوره خانواده، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 گروه روانشناسی تربیتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی مدل پیش بینی پرخاشگری بر اساس الگوهای ارتباطی، انسجام خانوادگی و تمایزیافتگی با در نظر گرفتن نقش میانجی تاب آوری در نوجوانان پسر بود. روش پژوهش: روش این پژوهش توصیفی-همبستگی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بودند که تعداد 500 دانش آموز با روش خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)، مقیاس پرخاشگری نواکو (1986)، پرسشنامه الگوهای ارتباطی ریچی و فیتزپاتریک (1990)، مقیاس تمایزیافتگی اسکورن و فریدلندر (1998) و مقیاس انسجام خانوادگی دیوید اچ. السون، جویس پورتنر و یوآو لاوی (1985) بود. برای تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای Amos استفاده شد. یافته‌ها: نتایج آزمون مدل مفهومی نشان داد شاخص های برازش مدل پژوهش در وضعیت مطلوبی قرار دارد (GFI=.95). الگوی ارتباطی گفت و شنود، انسجام خانوادگی و تمایزیافتگی اثر مستقیم منفی بر پرخاشگری داشتند (05/0=P)؛ اثر غیرمستقیم الگوی ارتباطی گفت و شنود، انسجام خانوادگی و تمایزیافتگی بر پرخاشگری نوجوانان به واسطه تاب آوری مورد تایید قرار گرفت (05/0=P). نتیجه‌گیری: شناخت عوامل زیربنایی پرخاشگری نه تنها باعث درک عمیق تر نوجوانان می شود، بلکه زمینه هایی را فراهم می آورد تا در طرح و برنامه ریزی ها و به کاربردن امکانات پرورشی و آموزشی، ویژگی ها و تفاوتهای آنان مورد توجه قرار گیرد و در نتیجه انتظاراتی مطابق و متناسب با سن، ویژگی ها و خصوصیات روانشناختی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


اسلام زاده، بابک.، رشیدی، هاجر.، و فکریان، سمیه. (1395). تعیین نقش میانجی گری عمومی در رابطه تمایزیافتگی خود و هویت اجتماعی دانشجویان. پژوهش‌های مشاوره، 15(57): 57-41.
سامانی، سیامک.، و فولادچنگ، محبوبه. (1386). روان شناسی نوجوانی. شیراز: نشر ملک سلیمان.
شفیع‌آبادی، عبداله.، و ناصری، غلامرضا. (1388). نظریه‌های مشاوره و روان درمانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
عمرانی، لیلا. (1396). پیش‌بینی پرخاشگری بر اساس شیوه‌های فرزند پروری دانش‌آموزان دختر متوسطه اول پایه نهم شهرستان کهنوج. مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 2(17): 36-24.
کردمیرزا نیکوزاده، عزت اله (1388). الگویانی زیستی-روانی-معنوی در افراد وابسته و تدوین برنامه مداخله برای ارتقاء تاب‌آوری مبتنی بر روایت­شناسی شناختی و روان‌شناسی مثبت­نگر، رساله دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
کورش نیا، مریم. (1385). بررسی رابطه ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده با میزان اضطراب و افسردگی فرزندان. مجله خانواده پژوهی، 3 (1): 10-2.
ماسن، پاول.، هنری کیگان، جروم.، هوستون، آلتا کارول، وی.، و کلنجر، جان جین (2002). رشد و شخصیت کودک. ترجمه­ی مهشید یاسایی (1388). تهران: نشر مرکز.
محسنیان، محمد.، کرملو، سمیرا.، و گنجوی، آناهیتا. (1386). رابطه میان تمایزیافتگی خود و هوش هیجانی از متقاضیان طلاق. مجله خانواده پژوهی، 3 (12): 827-837.
واحدی، شهرام. (1390). خودتنظیمی به‌عنوان میانجی بین ابعاد والدینی غیر حمایتی و پرخاشگری نوجوانان: روش مدل یابی معادله ساختاری (SEM). نشریه اصول بهداشت روانی، 49: 10-6.
السون، متیو.، و رامیرز، جولیو جی. (1394). مقدمه ای بر نظریه‌های یادگیری. ترجمه علی اکبر سیف. تهران: دوران.
References
Andreou, E. Roussi‐Vergou, C. Didaskalou, E. & Skrzypiec, G. (2020). School bullying, subjective well‐being, and resilience. Psychology in the Schools57(8), 1193-1207.‏
Beckmann, L. Bergmann, M. C. Fischer, F. & Mößle, T. (2021). Risk and protective factors of child-to-parent violence: A comparison between physical and verbal aggression. Journal of interpersonal violence36(3-4), NP1309-1334NP.‏
Campbell-Sills, L. Barlow, D. H. Brown, T. A. & Hofmann, S. G. (2006). Acceptability and suppression of negative emotion in anxiety and mood disorders. Emotion, 6(4), 587.
Cepukiene, V. (2021). Adults’ psychosocial functioning through the lens of Bowen theory: The role of interparental relationship quality, attachment to parents, differentiation of self, and satisfaction with couple relationship. Journal of Adult Development28, 50-63.‏
Dolz-del-Castellar, B. & Oliver, J. (2021). Relationship between family functioning, differentiation of self and anxiety in Spanish young adults. PloS one16(3), e0246875.‏
Fagan, A. A. (2020). Child maltreatment and aggressive behaviors in early adolescence: evidence of moderation by parent/child relationship quality. Child maltreatment25(2), 182-191.‏
Ferguson, C. J. & Wang, J. C. (2019). Aggressive video games are not a risk factor for future aggression in youth: A longitudinal study. Journal of youth and adolescence48(8), 1439-1451.‏
Fine, D. H. Patil, A. G. & Loos, B. G. (2018). Classification and diagnosis of aggressive periodontitis. Journal of clinical periodontology45, S95-S111.‏
Fosco, G. M. & Lydon‐Staley, D. M. (2020). Implications of family cohesion and conflict for adolescent mood and well‐being: Examining within‐and between‐family processes on a daily timescale. Family process59(4), 1672-1689.‏
Harpaz, G. & Grinshtain, Y. (2020). Parent–Teacher Relations, Parental Self-Efficacy, and Parents’ Help-Seeking From Teachers About Children’s Learning and Socio-Emotional Problems. Education and Urban Society52(9), 1397-1416.‏
Ibabe, I. (2019). Adolescent-to-parent violence and family environment: the perceptions of same reality? International journal of environmental research and public health16(12), 2215.‏
Ivanova, E. Y. (2019). Learning about world art culture as a method of forming a universal cross-cultural communication competence. Humanities & Social Sciences Reviews7(6), 1225-1229.‏
Kazdin, A. E. (2018). Implementation and evaluation of treatments for children and adolescents with conduct problems: Findings, challenges, and future directions. Psychotherapy research28(1), 3-17.‏
Kim, H. Prouty, A. M. Smith, D. B. Ko, M. J. Wetchler, J. L. & Oh, J. E. (2015). Differentiation and healthy family functioning of Koreans in South Korea, South Koreans in the United States, and white Americans. Journal of marital and family therapy41(1), 72-85.‏
Kohl, S. Bonekamp, D. Schlemmer, H. P. Yaqubi, K. Hohenfellner, M. Hadaschik, B. ... & Maier-Hein, K. (2017). Adversarial networks for the detection of aggressive prostate cancer. arXiv preprint arXiv:1702.08014.‏
Li, Q. & Xiang, Y. (2020). How is childhood maltreatment linked to benign envy/malicious envy? The mediating role of self‐esteem, authentic pride and hubristic pride. Personality and mental health14(4), 376-387.‏
Mann, J. & Yadav, V. N. (2016). Aggression and resilience among adolescents. Indian Journal of Health & Wellbeing7(11).‏
Moon, J. S. & Kim, J. T. (2020). Growth differentiation factor 15 protects against the aging‐mediated systemic inflammatory response in humans and mice. Aging cell19(8), e13195.‏
Myers, B. J. (2010). Moral emotions, emotion self-regulation, callous-unemotional traits, and problem behavior in children of incarcerated mothers. Journal of Child and Family Studies19(6), 702-713.‏
Newcomb, E. T. Wright, J. A. & Camblin, J. G. (2019). Assessment and treatment of aggressive behavior maintained by access to physical attention. Behavior Analysis: Research and Practice, 19(3), 222–231.
Skowron, E. A. & Dendy, A. K. (2004). Differentiation of self and attachment in adulthood: Relational correlates of effortful control. Contemporary family therapy26(3), 337-357.‏
Smokowski, P. R. Rose, R. A. Bacallao, M. Cotter, K. L. & Evans, C. B. (2017). Family dynamics and aggressive behavior in Latino adolescents. Cultural diversity and ethnic minority psychology23(1), 81.‏
Trenas, A. F. Osuna, M. J. Olivares, R. & Cabrera, J. (2013). Relationship Between Parenting Style and Aggression in a Spanish Children Sample.‏
Wang, K. Zhang, A. Sun, F. & Hu, R. X. (2021). Self-rated health among older Chinese Americans: The roles of acculturation and family cohesion. Journal of Applied Gerontology40(4), 387-394.‏
Wolff, S. P. (1991). Protein glycation and oxidative stress in diabetes mellitus and ageing. Free Radical Biology and Medicine10(5), 339-352.‏
Zhang, C. Bengio, S. Hardt, M. Recht, B. & Vinyals, O. (2021). Understanding deep learning (still) requires rethinking generalization. Communications of the ACM64(3), 107-115.‏