نقش واسطه‌ای آسیب‌پذیری روانی در رابطه بین وابستگی به شبکه‌های اجتماعی با طلاق عاطفی در زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

4 استادیار،گروه روانشناسی، واحدسنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

10.22034/aftj.2021.292213.1127

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تعیین نقش واسطه‌ای آسیب‌پذیری روانی در رابطه بین وابستگی به شبکه‌های اجتماعی با طلاق عاطفی در زنان بود. روش پژوهش: این پژوهش همبستگی از نوع معادلات ساختاری با رویکرد مبتنی بر کوواریانس بود. جامعه آماری پژوهش تمامی زنان 20 تا 40 ساله مراجعه‌کننده جهت دریافت خدمات مرتبط با طلاق به 5 مرکز مشاوره تحت همکاری با اداره دادگستری در شهر بابل بودند که برای تعیین حجم نمونه با توجه به تعداد متغیرهای مشاهده شده و تخصیص ضریب 15 برای هر متغیر مشاهده شده و با احتساب احتمال پرسشنامه‌های ناقص 432 نفر به عنوان به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های وابستگی به شبکه اجتماعی (1395)، آسیب‌پذیری روانی نجاریان و داوودی (1380)،و طلاق عاطفی محمدی و همکاران (1394) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که روابط مثبت و معنی‌دار بین آسیب‌پذیری روانی و وابستگی به شبکه‌های اجتماعی با طلاق عاطفی وجود دارد (05/0=P). مسیر غیرمستقیم وابستگی به شبکه‌های اجتماعی با میزان طلاق عاطفی با میانجیگری آسیب‌پذیری روانی معنی‌دار بود و برازش مدل پژوهش نیز تائید شد (05/0=P). نتیجه‌گیری: با توجه به تحقیق حاضر پیشنهاد می‌گردد از لحاظ سلامت روانی و همچنین استحکام روابط زوجین مشاوره و ارائه اطلاعات و آموزش‌های مناسب برای خانواده‌ها در زمینه بهبود و رضایت زناشویی مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها