نقش واسطه‌ای آسیب‌پذیری روانی در رابطه بین وابستگی به شبکه‌های اجتماعی با طلاق عاطفی در زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی، واحدسنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تعیین نقش واسطه‌ای آسیب‌پذیری روانی در رابطه بین وابستگی به شبکه‌های اجتماعی با طلاق عاطفی در زنان بود. روش پژوهش: این پژوهش همبستگی از نوع معادلات ساختاری با رویکرد مبتنی بر کوواریانس بود. جامعه آماری پژوهش تمامی زنان 20 تا 40 ساله مراجعه‌کننده جهت دریافت خدمات مرتبط با طلاق به 5 مرکز مشاوره تحت همکاری با اداره دادگستری در شهر بابل بودند که برای تعیین حجم نمونه با توجه به تعداد متغیرهای مشاهده شده و تخصیص ضریب 15 برای هر متغیر مشاهده شده و با احتساب احتمال پرسشنامه‌های ناقص 432 نفر به عنوان به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های وابستگی به شبکه اجتماعی (1395)، آسیب‌پذیری روانی نجاریان و داوودی (1380)،و طلاق عاطفی محمدی و همکاران (1394) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که روابط مثبت و معنی‌دار بین آسیب‌پذیری روانی و وابستگی به شبکه‌های اجتماعی با طلاق عاطفی وجود دارد (05/0=P). مسیر غیرمستقیم وابستگی به شبکه‌های اجتماعی با میزان طلاق عاطفی با میانجیگری آسیب‌پذیری روانی معنی‌دار بود و برازش مدل پژوهش نیز تائید شد (05/0=P). نتیجه‌گیری: با توجه به تحقیق حاضر پیشنهاد می‌گردد از لحاظ سلامت روانی و همچنین استحکام روابط زوجین مشاوره و ارائه اطلاعات و آموزش‌های مناسب برای خانواده‌ها در زمینه بهبود و رضایت زناشویی مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


اجتماعی سنگری،  ندا.، و حیدری، حسن. (1394). پیش‌بینی بروز طلاق عاطفی در زوجین با استفاده از ابعاد نه‌گانه آسیب‌شناسی روانی. کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، ترکیه - استانبول، شرکت مدیران ایده پردازان پایتخت ایلیا.
ارفعی، اصغر.، موسوی، سامان.، قره داغی، جابر.، فرورشی، محمود.، و قلی زاده، حسین (1390). مقایسه نیمرخ اختلال‌های شخصیتی زنان متقاضی طلاق با زنان غیرمتقاضی طلاق در شهرستان تبریز. همایش سالانه انجمن علمی روان‌پزشکان ایران.
بنی فاطمه، حسین.، آقایاری رهبر، توکل.، و اکبری، فریبا (1393). بررسی میزان طلاق عاطفی و پیامدهای اجتماعی و روانی آن (مطالعه موردی زوجین شهر سنندج). پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.
ترکمان، فرح.، اسکافی، مریم.، عیدگاهیان، ندا.، و سهرابی، ایرج (1393). همگنی، صمیمیت و طلاق عاطفی با استفاده از نرم‌افزار تحلیل شبکه. معرفت فرهنگی ـ اجتماعی. 6(1): 25 تا 50.
خواجوی نیا، زهرا.، امیرپور، مهناز.، و آذرسرشت، جمال (1396). پیامدهای شبکه‌های اجتماعی مجازی ( مطالعه موردی: طلاق عاطفی )، اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی، شیراز، دانشگاه علمی کاربردی شوشتر.
جوکار کمال‌آبادی، مهناز.، گلستانه، موسی.، و محمدی، فاطمه. (1396). ساخت، تحلیل عاملی و هنجاریابی آزمون طلاق عاطفی. فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، 12(39): 83-105
رستمی، سعید.، رستمی، جواد.، محمدی هفت‌چشمه، همت.، و غلامی، احمد (1396). بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی و طلاق عاطفی در شهرستان نورآباد لرستان، پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسر توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه‌شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران، تهران، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
شورگشتی، حمیده.، و قضایی، محمدرضا (1397). تأثیر شبکه‌های اجتماعی در طلاق عاطفی همسران، کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش‌های دینی، کرج، دبیرخانه دائمی کنفرانس.
 صفائی راد، سوری.، و وارسته فر، افسانه  (1392). رابطه بین تعارض‌های زناشویی با طلاق عاطفی زنان مراجعه‌کننده به دادگاه‌های شرق تهران، پژوهش اجتماعی، 6(20): 85-106 .
صمدی فرد،  حمیدرضا (1394). پیش‌بینی طلاق عاطفی زوجین بر اساس متغیرهای مزاج‌های عاطفی، حمایت اجتماعی ادراک‌شده و هم‌جوشی شناختی، اولین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.
فولادی، فاطمه.، اسفندیارپور بروجنی، نگار.، کاویانی بروجنی، مهدیس.، و امیدی بروجنی، علیرضا (1397). رابطه استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه و اعتیاد به اینترنت با طلاق عاطفی معلمان، ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
قاسمی، وحید (1390). برآورد حجم بهینه نمونه در مدل‌های معادله ساختاری و ارزیابی کفایت آن برای پژوهشگران اجتماعی. مجله جامعه‌شناسی ایران، 12(4): 161-138.
کاویانی، حسین (1386). نظریه زیستی شخصیت. تهران:انتشارات مهر کاویان.
عبادی سامیان،  فاطمه.، و عطادخت، اکبر (1396). ارتباط مزاج‌های عاطفی، اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی و تنظیم هیجان با طلاق عاطفی زوجین، چهارمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.
لطیفیان، مریم.، عرشی، ملیحه.، و اقلیما، مصطفی (1396). ارتباط اعتیاد به اینترنت با طلاق عاطفی در زنان متأهل شهر تهران در سال ۱۳۹۵ . مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. ۱۶ (۶): ۵۱۷-۵۲۸
معینی راد،  جواد (1395). مروری بر عوامل مؤثر بر طلاق عاطفی زوج‌ها، دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب‌های اجتماعی ایران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.
نجاریان، بهمن.، و داوودی، ایران (1380). ساخت و اعتباریابی SCL-25 (فرم کوتاه‌مدت SCL- 90-R). مجله روانشناسی، 2 (18): 136-149 .
نجف پوربوشهری، انسیه.، بردیده، محمدرضا.، و کاظمی، زینب (1394). مقایسه طلاق عاطفی و ویژگی‌های سرشتی منشی در بین زنان شاغل (تمام وقت نیمه وقت) و زنان خانه دار شهر شیراز، دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم انسانی، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
نعیمی،  محمدرضا.، و قلیچی، سودابه (1396). بررسی نقش عوامل جامعه‌شناختی در گرایش به طلاق عاطفی مطالعه موردی: دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی علی‌آباد کتول، اولین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی، تهران، شرکت بین‌المللی کوشا.
یزدانی، عباس.،‌ حقیقتیان، منصور.، و کشاورز، حمید (1391). تحلیلی بر کیفیت زندگی زنان دچار طلاق عاطفی (مطالعه موردی: شهرکرد). فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی. 6: 159 تا 185.
References
Abbas, I. S. (2019). Social media addiction in romantic relationships: Does user's age influence vulnerability to social media infidelity? Personality and Individual Differences, 139, 277-280.‏
Allemand, M., Hill, P. L., & Lehmann, R. (2015). Divorce and personality development across middle adulthood. Personal Relationships, 22(1), 122-137.‏
Amuzad Mehdirji, M., Nouri, S. (2015). Investigate the causes emotional divorce among married men and women. Family and Sex Education, 6(12): 139-58.
Bechard, M., VanderLaan, D. P., Wood, H., Wasserman, L., & Zucker, K. J. (2017). Psychosocial and psychological vulnerability in adolescents with gender dysphoria: A “proof of principle” study. Journal of sex & marital therapy, 43(7), 678-688.‏
Bonache, H., Gonzalez-Mendez, R., & Krahé, B. (2016). Adult attachment styles, destructive conflict resolution, and the experience of intimate partner violence. Journal of interpersonal violence, 0886260516640776.‏
Chou, C., & Lee, Y. H. (2017). The moderating effects of internet parenting styles on the relationship between Internet parenting behavior, Internet expectancy, and Internet addiction tendency. The Asia-Pacific Education Researcher, 26(3-4), 137-146.‏
Chen, Y. L., Chen, S. H., & Gau, S. S. F. (2015). ADHD and autistic traits, family function, parenting style, and social adjustment for Internet addiction among children and adolescents in Taiwan: a longitudinal study. Research in developmental disabilities, 39, 20-31.‏
Cloninger, C.R. (1994).Temprement and personality. Current opinion in neurobiology, 4:266-273.
Cloninger, C. R., & Zwir, I. (2018). What is the natural measurement unit of temperament: single traits or profiles? Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 373(1744), 20170163.‏
Ebrahimi, S., Banifatemeh, H. (2014). Emotional divorce and related factors in naghadeh. Sociological Studies; 4(8):7-22.
 Eslami, Mohammad,  Yazdanpanah, Mahdieh,  Andalib, Parnian, Rahim, Azardokth i, Safizadeh, Mansoureh,  Dadvar, Adeleh,  Nakhaee, Nouzar.(2020).Marital satisfaction and emotional divorce among Iranian married individuals: A survey of hospital visitors of nine provinces. Journal of Education and Health Promotion | Published by Wolters Kluwer – Medknow. http://www.jehp.net on Friday, August 20, 2021, IP: 86.55.116.230.
Gurdal, C., Sevi Tok, E. S., & Sorias, O. (2018). The Impact of Early Losses, Attachment, Temperament-Character Traits and Affect Regulation on the Development of Psychopathology. Turkish Journal of Psychiatry, 29(3).‏
Ingram, A. M. (2016). Temperament as a Moderator of the Relation Between Interparental Conflict and Maladjustment in Children from Divorced Families. Arizona State University.‏
Josefsson, K., Jokela, M., Cloninger, C. R., Hintsanen, M., Salo, J., Hintsa, T., ... & Keltikangas-Järvinen, L. (2013). Maturity and change in personality: developmental trends of temperament and character in adulthood. Development and psychopathology, 25(3), 713-727.‏
Joo, T. M., & Teng, C. E. (2017). Impacts of Social Media (Facebook) on Human Communication and Relationships. International Journal of Knowledge Content Development & Technology, 7(4), 27-50.‏
Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukophadhyay, T., & Scherlis, W. (1998). Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being? American psychologist, 53(9), 1017.‏
Marambe, C. (2016). Regulation of Toddler Temperament. A Comparative Analysis of Divorced and Married Mothers’ Responses to Toddlers’ temperament during interaction. International Journal of Research in Social Sciences, 6(5), 104-119.‏
Muscanell, N., & Guadagno, R. (2015). 12. Social Networking and Romantic Relationships: A Review of Jealousy and Related Emotions. In The Psychology of Social Networking Vol. 1 (pp. 143-158). Sciendo Migration.‏
Monacis, L., de Palo, V., Griffiths, M. D., & Sinatra, M. (2017). Social networking addiction, attachment style, and validation of the Italian version of the Bergen Social Media Addiction Scale. Journal of Behavioral Addictions, (0), 1-9.‏
McDaniel, B. T., Drouin, M., & Cravens, J. D. (2017). Do you have anything to hide? Infidelity-related behaviors on social media sites and marital satisfaction. Computers in human behavior, 66, 88-95.‏
Pietri, M., & Bonnet, A. (2017). Analysis of early representations and personality among victims of domestic violence. Revue Européenne de Psychologie Appliquée/European Review of Applied Psychology.‏
Reed, K., Lucier-Greer, M., & Parker, T. S. (2016). Exploring parental divorce among emerging adult women: The roles of support networks and family relationships. Professional Psychology: Research and Practice, 47(3), 231.‏
Rijavec Klobučar, N., & Simonič, B. (2018). Risk factors for divorce in Slovenia: A qualitative study of divorced persons’ experience. Journal of Family Studies, 24(3), 291-306.‏
Sanchez-Ruiz, P., Maldonado-Bautista, I., & Rutherford, M. (2018). Business stressors, family-business identity, and divorce in family business: A vulnerability-stress-adaptation (VSA) model. Journal of Family Business Strategy, 9(3), 167-179.‏
Silove, D. M., Tay, A. K., Tol, W. A., Tam, N., Dos Reis, N., da Costa, Z., Soares, C  & Rees, S. (2016). Patterns of separation anxiety symptoms amongst pregnant women in conflict-affected Timor-Leste: Associations with traumatic loss, family conflict, and intimate partner violence. Journal of affective disorders, 205, 292-300.‏
Stein, D.J., Philips, K. A., Bolton, D., Fulford, K. W., Sadler, J. D., Kendler, K. S. (2010). What is a mental/Psychiatric Disorder? From DSM-IV to DSM-V. Psychological Medicine, 40: 1759-1765.
Turner, H. A., Shattuck, A., Finkelhor, D., & Hamby, S. (2017). Effects of poly-victimization on adolescent social support, self-concept, and psychological distress. Journal of interpersonal violence, 32(5), 755-780.‏
Yalch, M. M., Levendosky, A. A., Bernard, N. K., & Bogat, G. A. (2017). Main and moderating influence of temperament traits on the association between intimate partner violence and trauma symptoms. Journal of interpersonal violence, 32(20), 3131-3148