بررسی اثربخشی طرح‌واره درمانی و تحلیل رفتار متقابل بر کاهش تعارض زناشویی زوجین متقاضی طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره ، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی مقایسه اثربخشی طرح‌واره درمانی و تحلیل رفتار متقابل بر تعارض زناشویی زوجین متقاضی طلاق صورت گرفت. روش: پژوهش حاضر از دسته مطالعات کمی و از نظر روش پژوهش، یک مطالعه نیمه تجربی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل با پیگیری 2 ماهه بود. جامعه آماری تحقیق این پژوهش عبارت بود از کلیه افراد متاهل دارای اختلاف زناشویی شهر رشت در نیمه دوم سال 1397 به بهزیستی، شوراهای حل اختلاف، دادگاه خانواده و مراکز مشاوره مراجعه کرده اند که تعداد 40 نفر به صورت در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری جایگزین شدند. در مرحله اول با روش در دسترس (داوطلبانه) انتخاب و پس از تایید و امضاء فرم رضایت از شرکت در پژوهش، به صورت تصادفی در 3 گروه آزمایش طرح‌واره درمانی ( 15 نفر)، گروه آزمایش درمان تحلیل رفتار متقابل ( 15 نفر) و گروه کنترل ( 15 نفر) قرار گرفتند. و سپس دو رویکرد طرح‌واره درمانی و تحلیل رفتار متقابل بر دو گروه آزمایشی به میزان دوازده جلسه یک ساعتی با هفته ای دوبار اجرا شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه‌های مکرر تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که مداخله طرحواره درمانی و تحلیل رفتار متقابل بر تعارض زناشویی (23/125=F، 001/0=P) موثر است و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار است. نتایج آزمون تعقیبی شفه نشان داد بین دو گروه تحلیل رفتار متقابل و طرح واره درمانی تفاوت معناداری در اثربخشی کاهش تعارضات زناشویی وجود دارد (p<0/05)؛ بنابراین تحلیل رفتار متقابل تأثیر بیشتری بر کاهش تعارضات زناشویی شرکت کنندگان داشته است. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پیشنهاد می‌شود برنامه‌های درمانی روان‌شناختی مانند درمان اثربخشی زوج‌درمانی طرح‌واره محور و تحلیل رفتار متقابل توسط درمانگران آموزش دیده به صورت برنامه‌های هفتگی آموزش داده شوند تا زمینه ارتقاء سطح رضایت زناشویی زوجین مهیا شود.

کلیدواژه‌ها