ارتباط بین حس خوشبختی زوجین با تمایزیافتگی خود و روابط موضوعی اولیه با نقش میانجی رضایت زناشویی مذهبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تعیین نقش میانجی رضایت زناشویی مذهبی در ارتباط بین حس خوشبختی زوجین با تمایزیافتگی خود و روابط موضوعی اولیه بود. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش زوج‎های شهر تهران در سال 1399 بودند که 10 سال  از زندگی مشترک آن‌ها گذشته بود که 300 نفر به روش نمونه‎گیری در دسترس انتخاب و وارد پژوهش شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ اﺳﻜﻮرون (1998)، کیفیت روابط موضوعی بل (1995)، احساس خوشبختی لنتز (2010)، رضایت زناشویی مذهبی رضاپور میرصالح (1393) استفاده شد؛ به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که تمام شاخص­های برازش مدل با داده­ها از مقادیر قابل قبولی برخوردار هستند (01/0=P)؛ یافته‎های پژوهش نشان داد که اثر غیرمستقیم تمایزیافتگی خود و کیفیت روابط موضوعی با احساس خوشبختی با میانجی‌گری رضایت زناشویی مذهبی در حد پایین فاصله اطمینان 11/0 و حد بالای آن 26/0 در سطح (01/0=P) معنی‎دار بود. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش مشاوران و روانشناسان فعال در زمینه زناشویی می‎توانند در راستای بهبود و غنی­سازی فرایند آموزش و ارتقای سلامت روان در سطح خانواده‏ها از یافته‎های این پژوهش بهره‌مند شوند.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی فر، مژگان.، و نامنی، ابراهیم. (1394). بررسی نقش روابط موضوعی اولیه و ناگویی هیجانی در پیش‌بینی صمیمیت زناشویی، دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی.
بیرامی، منصور.، فهیمی، صمد.، اکبری، ابراهیم.، و اﻣﻴﺮی ﭘﻴﭽﺎﻛﻼﻳﻲ، اﺣﻤﺪ. (1391). پیش‌بینی رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ  بر اساس سبک‌های دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و مؤلفه‌های ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ. مجله‌ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ، 14(1): 77-64.
خجسته مهر، رضا.، و محمدی، رزگار. (1395). تجربه خوشبختی در ازدواج‌های پایدار: یک مطالعه کیفی، دوفصلنامه روانشناسی خانواده، 3(2): 70-59.
رحمانی فر، رسول.، محمدزاده ابراهیمی.، علی، و سلیمانیان، علی‌اکبر. (1397). تأثیر مهارت‌های ارتباط صمیمانه بر سازگاری زناشویی، ارمغان دانش، ۲۳ (۲): ۱۷۵-۱۸۷.
رضاپور میرصالحی، یاسر. (1393). ساخت و هنجاریابی پرسشنامه رضایت زناشویی مذهبی. طرح پژوهشی مصوب مرکز تحقیقات علوم رفتاری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله العظم (عج)
 عبادی، مریم.، ماشینچی عباسی، نعیمه.، و هاشمی، تورج. (1397). نقش مؤلفه‌های هوش هیجانی، ابعاد سرشت شخصیت در بهزیستی روان‌شناختی، پنجمین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، قزوین.
کوچکی راوندی، محمد.، منیرپور، نادر.، و ارج، عباس. (1394). نقش سبک‌های دلبستگی، کیفیت روابط موضوعی و قدرت ایگو در پیش‌بینی سندروم روده تحریک‌پذیر. دوماهنامه علمی ـ پژوهشی فیض، ۱۹ (۳): ۲۳۱-۲۴۱.
مام صالحی، حسین.، و مرادی، امید. (1398). طراحی مدل پیش‌بینی رضایت جنسی بر اساس طرح‌واره‌های جنسی و تمایزیافتگی خود در زوجین، نشریه روان پرستاری، 8(1): 61-50.
مصلح، جواد.، و احمدی، محمدرضا. (1392). نقش زندگی مذهبی در رضامندی زناشویی زوجین، مجله روانشناسی و دین، 6(2): 90-75.
References
Bell, M. D. (2007). Bell Object Relations and Reality Testing Inventory: BORRTI. Western Psychological Services.
Bienenfeld, D., & Yager, J. (2007). Issues of spirituality and religion in psychotherapy supervision. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 44(3), 178.
Bowen M. Family therapy in clinical practice. New York: Jason Aaronson; 1978: 25-39.
Fatima, M., Ajmal, M. A. (2012). Happy Marriage: A qualitative study. Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology, 9, 37-49.
Graziano, V., Trogal, K. (2017). The politics of collective repair: Examining object-relations in a postwork society. Cultural Studies, 31(5), 634-658.
Lim, J., & Lee, S. (2017). The mediating effect of differentiation of self between the family of origin experiences and their marital satisfaction among Korean married women. International Information Institute (Tokyo). Information, 20(3A), 1667-1674.
Najaflouy F. (2006). [The role of self-differentiation in marital relations]. Journal of new thoughts on education; 2(3-4): 27-37.
Nimtz, M. A. (2011). Satisfaction and contributing factors in satisfying long-term marriage: A phenomenological study A doctoral dissertation in psychology. Liberty University.
Peleg O, Yitzhak M. (2011). Differentiation of self and separation anxiety: Is there a similarity between spouses? Contemporary Family Therapy; 33(1):25-36
Siefert, C. J., Stein, M., Slavin-Mulford, J., Haggerty, G., Sinclair, S. J., Funke, D., & Blais, M. A. (2018). Exploring the factor structure of the Social Cognition and Object Relations–Global Rating Method: Support for two-and three-factor models. Journal of personality assessment, 100(2), 122-134.
Simpson JA. Influence of attachment styles on romantic relationships. Journal of personality and social psychology. 1990 Nov; 59(5):971.
Timmons, A. C., Arbel, R., & Margolin, G. (2017). Daily patterns of stress and conflict in couples: Associations with marital aggression and family-of-origin aggression. Journal of family psychology, 31(1), 93.
Van Strien, T., Frijters, J. E., Bergers, G. P., & Defares, P. B. (1986). The Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) for assessment of restrained, emotional, and external eating behavior. International journal of eating disorders, 5(2), 295-315.
Willis, K., Miller, R. B., Yorgason, J., & Dyer, J. (2020). Was Bowen Correct? The Relationship between Differentiation and Triangulation. Contemporary Family Therapy, 1-11.