پیش‌بینی روابط خانوادگی براساس خردمندی و راهبردهای کنترل فکر و نقش تعدیل‌‌گری ابعاد روابط خانوادگی و مثلث سازی در بین زنان شهر کاشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی رابطه با همسر براساس خردمندی و راهبردهای کنترل فکر با نقش تعدیل‌‌گری ابعاد روابط خانوادگی (رابطه با خانواده خود، رابطه با خانواده همسر) و مثلث سازی در بین زنان متاهل شهر کاشان بود. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان متاهل شهر کاشان بود. نمونه‌ای مشتمل بر 210 زن متاهل به روش دردسترس از بین نواحی مختلف شهرداری شهر کاشان انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقیاس‌های خردمندی آردلت (2013)، راهبردهای کنترل فکر ولز و دیویس (1994)، روابط خانوادگی بارنز و اولسون (2004) و مثلث‌سازی دهقان و یوسفی (1398) بود. داده‌ها از طریق روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله‌ مراتبی تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که کلیه متغیرهای پیش‌بین و تعدیل گر با رابطه با همسر رابطه معنادار دارند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد متغیرهای تعدیل‌گر ارتباطی نقش خردمندی را در مدل پیش‌بینی خنثی می‌کنند و نقش کنترل فکر را در پیش‌بینی رابطه با همسر از مثبت به منفی تغییر می‌دهند و قدرت پیش-بینی آن را افزایش می‌دهند. نتیجه‌گیری: با توجه به این نتایج میتوان گفت متغیرهای ارتباطی در روابط زوجی می‌وانند در ماهیت متغیرهای روانشناختی تغییر ایجاد کنند.

کلیدواژه‌ها


پدرام نیا، سوده.، و یوسفی، زهرا. (1397). رابطه ابعاد خردمندی و راهبردهای مهار فکرِ مادران با علائم اختلالات رفتاری دختران. فصلنامه سلامت روان کودک. ۵ (۲): ۱۳۱-۱۴۱.
پور افقی، فرشاد. (1395). نقش سبک‌های زندگی، درک اجتماعی و روابط خانوادگی در پیش‌بینی رضایت زناشویی معلمان جوان. روان‌شناسی مدرسه، 5(2): 20-38.
خاکپور، ایمان.، نظری، محمد. علی.، و زهراکار،کیانوش. (1393). پیش‌بینی سازگاری زناشویی بر اساس مثلث‌سازی و ساختار قدرت. مجله اندیشه و رفتار، 9(33): 37-46.
دهقانی شش­ده، زهرا.، و یوسفی، زهرا. (1398). مدل‌سازی معادلات ساختاری میل به طلاق بر اساس متغیرهای سیستمی (مثلث‌سازی، رابطه با همسر) و متغیرهای روان‌شناختی (توافق‌پذیری و شیوه‌های کنترل) و متغیر اجتماعی (نحوه گذراندن اوقات فراغت) مادران شهر اصفهان. مجله خانواده پژوهی، 19 (1): 155-171.
شماعی زاده، ناهید.، و یوسفی، زهرا. (1397). بررسی روابط چندگانه بین پنج عامل شخصیت و تجربة کودک‌آزاری با ارتباطات خانوادگی در بین مردم اصفهان. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 19(3): 121-11.
غضنفری، فیروزه. (1389). رابطه‌ی الگوی روابط خانوادگی و خشونت خانواده علیه زنان در استان لرستان. مجله اصول بهداشت روانی، 12(46): 95-488.
References
Ardelt, M. )2003(. Empirical assessment of a three-dimensional wisdom scale. Research on aging25(3), 275-324.
Barnes, H. L, Olson, D.H. (1982). Family inventories: Inventories used in a national survey of families across the family life cycle. Parent-adolescent communication scale. St Paul: Family Social Science, University of Minnesota, pp.33-48.
Bowen M. (1976). Theory in the practice of psychotherapy. Family therapy: Theory and practice, 4(1), 2-90.
Bowen, M. (1978). Family Therapy in Clinical Practice. New York (Aronson(.
Bruya, B., & Ardelt, M. (2018). Wisdom can be taught: A proof-of-concept study for fostering wisdom in the classroom. Learning and Instruction58, 106-114.
DeMaria R, Twist M.L, Weeks G.R. (2017). Focused genograms: Intergenerational assessment of individuals, couples, and families. Routledge.
Farmer, R. F., & Chapman, A. L. (2016). Behavioral interventions in cognitive behavior therapy: Practical guidance for putting theory into action. American Psychological Association.
Jenkins J. M, Buccioni J. M. 2000. Children's Understanding of Marital Confict and the Marital Relationship. J. Child Psychol. Psychiat, 41 (2), pg. 161-168.
Kerr, M.E., Bowen, M. (1988). Family evaluation. WW Norton & Company.
Kunzmann, U., & Baltes, P. B. 2003. Wisdom-related knowledge: Affective, motivational, and interpersonal correlates. Personality and Social Psychology Bulletin, 29:1104-1119.
Nordahl, H., & Wells, A. (2019). In or out of work: A preliminary investigation of mental health, trait anxiety and metacognitive beliefs as predictors of work status. Clinical Psychologist23(1), 79-84.‏
Patten, M. L., & Newhart, M. (2017). Understanding research methods: An overview of the essentials. Routledge.
Rea, J., Behnke, A., & Huff, N., & Allen, K. (2015). The role of online communication in the lives of military spouses. Contemporary Family Therapy, 37 (3), 329-339.
Salinger, J. M., O'Brien, M. P., Miklowitz, D. J., Marvin, S. E., & Cannon, T. D. (2018). Family communication with teens at clinical high-risk for psychosis or bipolar disorder. Journal of Family Psychology32(4), 507.
Sellers, R., Emsley, R., Wells, A., & Morrison, A. P. (2018). The role of cognitive and metacognitive factors in non‐clinical paranoia and negative affect. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice91(2), 169-185.
Sellers, R., Wells, A., & Morrison, A. P. (2018). Are experiences of psychosis associated with unhelpful metacognitive coping strategies? A systematic review of the evidence. Clinical psychology & psychotherapy25(1), 31-49.‏
Sternberg, R. J. (2004). What is wisdom and how can we develop it?. The Annals of the American Academy of Political and Social Science591(1), 164-174.
Sternberg, R. J., & Jordan, J. (Eds.). (2019). The Cambridge handbook of wisdom. New York, NY, USA:: Cambridge University Press.
Wells, A. (2002). Emotional disorders and metacognition: Innovative cognitive therapy. John Wiley & Sons.
Wells, A., & Davies, M. I. (1994). The Thought Control Questionnaire: A measure of individual differences in the control of unwanted thoughts. Behavior Research and Therapy, 32(8), 871-878