پیش‌بینی روابط خانوادگی براساس خردمندی و راهبردهای کنترل فکر و نقش تعدیل‌‌گری ابعاد روابط خانوادگی و مثلث سازی در بین زنان شهر کاشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی رابطه با همسر براساس خردمندی و راهبردهای کنترل فکر با نقش تعدیل‌‌گری ابعاد روابط خانوادگی (رابطه با خانواده خود، رابطه با خانواده همسر) و مثلث سازی در بین زنان متاهل شهر کاشان بود. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان متاهل شهر کاشان بود. نمونه‌ای مشتمل بر 210 زن متاهل به روش دردسترس از بین نواحی مختلف شهرداری شهر کاشان انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقیاس‌های خردمندی آردلت (2013)، راهبردهای کنترل فکر ولز و دیویس (1994)، روابط خانوادگی بارنز و اولسون (2004) و مثلث‌سازی دهقان و یوسفی (1398) بود. داده‌ها از طریق روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله‌ مراتبی تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که کلیه متغیرهای پیش‌بین و تعدیل گر با رابطه با همسر رابطه معنادار دارند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد متغیرهای تعدیل‌گر ارتباطی نقش خردمندی را در مدل پیش‌بینی خنثی می‌کنند و نقش کنترل فکر را در پیش‌بینی رابطه با همسر از مثبت به منفی تغییر می‌دهند و قدرت پیش-بینی آن را افزایش می‌دهند. نتیجه‌گیری: با توجه به این نتایج میتوان گفت متغیرهای ارتباطی در روابط زوجی می‌وانند در ماهیت متغیرهای روانشناختی تغییر ایجاد کنند.

کلیدواژه‌ها