رابطه‌ی علّی تنظیم ‏هیجان با گرایش به ایده‌پردازی خودکشی با میانجی‏گری رضایت زناشویی در زنان زلزله‏ دیده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه مشاوره خانواده، دانشکده علوم‏ اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم ‏اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

چکیده
هدف: هدف این پژوهش تعیین رابطه­ علّی تنظیم‏ هیجان با گرایش به ایده­ پردازی خودکشی با میانجی‏گری رضایت زناشویی در زنان زلزله‏ دیده بود. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری 21988 نفر از زنان متأهل دارای تجربه زلزله شهرستان سرپلذهاب در سال 1397 بود که با نمونه ‏گیری تصادفی ساده تعداد 600 نفر از زنان انتخاب و پرسشنامه‌های تنظیم شناختی ‏هیجانی (گرنفسکی و همکاران، 2001)، ایده‏ پردازی خودکشی (بک، 1979) و رضایت زناشویی فرم کوتاه (اینریچ، 1979) را تکمیل نمودند. تحلیل داده‏ ها با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره و مدل‏یابی معادلات ساختاری با نرم ‏افزار SPSS-24 و AMOS-22 انجام شد. یافته‏ها: نتایج نشان داد، مدل مفهومی پژوهش از برازش قابل قبولی برخوردار بود؛ به‏ طور کلی، در مدل پیشنهادی پژوهش، نتایج نشان دادند که تنظیم‏ هیجان هم به‏ صورت مستقیم و هم به‏ صورت غیرمستقیم از طریق رضایت زناشویی در زنان زلزله دیده با ایده‏ پردازی خودکشی رابطه دارد؛ همچنین، نتایج نشان داد که بین راهبرد ناسازگار هیجانی با ایده‏ پردازی خودکشی رابطه مثبت و معنی‏ دار اما با رضایت زناشویی رابطه منفی و معنا‏داری است (05/0>P). این رابطه بین راهبرد سازگار هیجانی با ایده ‏پردازی خودکشی، منفی و معنادار و رضایت زناشویی مثبت و معنادار بود (05/0>P). نتیجه‌ گیری: با توجه به نتایج می‏ توان گفت تنظیم ‏هیجان و رضایت زناشویی تعیین ‏گرهای مهم برای ایده ‏پردازی خودکشی در زنان زلزله ‏دیده هستند.
 

کلیدواژه‌ها


افشاری، زینب.، موتابی، فرشته.، و پناغی، لیلی. (1394). نقش واسطه‌ای روان سازه‌های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و رضایت زناشویی. دوفصلنامه روانشناسی خانواده، 2(1):70-59.
اکبری، بهمن.، فرگت، آزاده.، علی‌خواه، ساناز.، و مجیدی، ملیناز. (1398). نقش سرمایه اجتماعی و روان‌شناختی در پیش‌بینی صمیمیت زناشویی زوجین. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، 9(33):114-95.
انیسی، جعفر.، فتحی آشتیانی، علی.، سلیمی، حسین.، و احمدی، خدابخش. (1383). ارزیابی اعتبار و روایی مقیاس افکار خودکشی بک در سربازان. مجله طب نظامی، 7(1):37-33.
ایمانی، مهدی.، رضایی، سید علی.، پیرزاده، حجت‌الله.، ولیخانی، احمد.، و رضایی، سید ولی. (1394). نقش واسطه­ای خودکارآمدی و خوش­بینی در رابطۀ میان رضایت زناشویی و رضایت از زندگی زنان آموزگار شهر نهاوند. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 5(3):79-50.
بشارت، محمد. علی. (1395). پرسشنامه تنظیم شناختی- هیجان: روش اجرا و نمره­گذاری. فصلنامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی تحولی، 13(50):223-221.
حسنی، جعفر.، میرآقایی، علی‌محمد. (1391). رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با ایده پردازی خودکشی. مجله روان‌شناسی معاصر، 7(1):72-61.
خلفی، علی.، بشلیده، کیومرث.، ارشدی، نسرین.، و سودانی، منصور. (1397). طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای رضایت زناشویی و عشق. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 8(1):26-3.
رضایی، آذرمیدخت.، خدادادی، زهرا.، میرمحمدی، لیلا. (1390). رابطه بین افکار ناکارآمد و تمایل به افکار خودکشی در همسران آزاردیده. فصلنامه علمی-پژوهشی جامعه‌شناسی زنان، 2(3):138-123.
زارع، مژگان.، و رضایی، آذر. (1395). نقش میانجی تنظیم شناختی- هیجانی در رابطه بین شخصیت و رضایت زناشویی زوجین شاغل فرهنگی شهر مرودشت. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 7(24):112-91.
سپهری نژاد، مریم.، و حاتمیان، پیمان. (1397). پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس دشواری تنظیم هیجان و اجتناب تجربی در پرستاران. نشریه پژوهش پرستاری ایران، 13(4):43-39.
شهیدی، شهریار.، و حمدیه، مصطفی. (1397). نظریه‏های بهداشت روانی. تهران: انتشارات سمت.
عرب علیدوستی، علیرضا.، نخعی، نوذر.، خانجانی، نرگس. (1394). پایایی و روایی پرسشنامه‌های رضایت زناشویی کانزاس و اینریچ کوتاه شده به زبان فارسی. مجله بهداشت و توسعه، 4(2):167-158.
عیسی‏زاده، آمنه. (1395). نقش پیش‌بینی کننده راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رضایت زناشویی و فرسودگی شغلی پرستاران زن. نشریه پرستاری ایران، 29(102):31-22.
مهدیه، آزاد.، عبداللهی، محمدحسین.، و حسنی، جعفر. (1393). راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در پردازش افکار خودکشی دانشجویان دانشگاه خوارزمی کرج. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 22(6):235-226.
نجاری الموتی، بتول.، تیزدست، طاهر.، و فرهنگی، عبدالحسین. (1396). راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و رضایت زناشویی در دانشجویان متأهل. مجله روان‌شناسی معاصر، 12(ویژه‌نامه):1764-1758.
References
Adler-baeder, F., Higginbotham, B., Lamke, I. (2004). Putting emprical knowledge to work: research and programming on marital quality. Family Relations. 53(5):537-46.
Bloch, L., Haase, C.M., Levenson, R.W. (2014). Emotion regulation predicts marital satisfaction: more than a wives' tale. Emotion. 14(1):130-44.
Cameron, S., Brown, V.J., Dritschel, B., Power, K & Cook, M. (2017). Understanding the relationship between suicidality, current depressed mood, personality and cognitive factors. Psychol Psychother. 90(4):530-549.
Chui, H., Ran, S., Li, H., Fan, M., Zhang, Z & et al. (2017). Predictive factors of depression symptoms among adolescents in the 18-month follow-up after Wenchuan earthquake in China. J Ment Health. 26(1):36-42.
Coutinho, J., Ribeiro, E., Ferreirinha, R & Dias, P. (2010). The Portuguese Version of the Difficulties in Emotion Regulation Scale and its relationship with psychopathological symptome. Rev Psiq Clin Journal. 37(4):145-51.
Dalgleish, T.L., Johnson, S.M., Burgess Moser, M., Lafontaine, M.F., Wiebe, S.A & et al. (2015). Predicting Change in Marital Satisfaction Throughout Emotionally Focused Couple Therapy. J Marital Fam Ther. 41(3):276-91.
Danitz, M. (2001). Suicide an unnecessary death. London. UK.
Ducher, J & Dalery, J. (2004). Concurrent validation of suicidal risk assessment Scale (RSD) With the Beck’s Suicidal Ideation Scale. Encephale. 30(2):249-54.
Garnefski, N., Kraaij, V & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual Differences. 30:1311-327.
Goldston, D. B., Erkanli, A., Daniel, S. S., Heilbron, N., Weller, B. E., & Doyle, O. (2016). Developmental trajectories of suicidal thoughts and behaviors from adolescence through adulthood. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 55(5), 400-407.
Gross, J.J. (2014). Emotion regulation: Conceptual and empirical foundations. In J.J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (2nd Ed.) (pp. 3-20). NewYork, NY: Guilford.
Hong, C & Efferth, T. (2016). Systematic review on post-traumatic stress disorder among survivors of the wenchuan earthquake. Trauma Violence Abuse. 17(5):542-61.
Kato, K., Mikami, K., Kimoto, K., Kimoto, K., Takahashi, Y & et al. (2014). Changes in the frequency and clinical features of suicide attempts in the midwestern area of Kanagawa after the great East Japan. J Forensic Sci. 59(2):417-9.
Levesque C, Lafontaine MF, Bureau JF. (2017). The mediating effects of emotion regulation and dyadic coping on the relationship between romantic attachment and non-suicidal Self-injury. J Youth Adolesc. 46(2):277-287.
Masaki, N., Hashimoto, S., Kawado, M., Ojima, T., Takeshima, T., Matsubara, M., ... & Ogata, Y. (2018). The number of deaths by suicide after the Great East Japan Earthquake based on demographic statistics in the coastal and non-coastal areas of Iwate, Miyagi, and Fukushima prefectures. [Nihon koshu eisei zasshi] Japanese journal of public health, 65(4), 164-169.
Park, Y., Baik, Y., Kim, S & Lee, H. (2017). The influence of traditional culture and the interpersonal psychological theory on suicide research in Korea. Psychiatry Investig. 14(6):713-18.
Paul, E., Tsypes, A., Eidlitz, L & Ernhout, C. (2015). Frequency and functions of non-suicidal self-injury: associations with suicidal thoughts and behaviors. Psychiatry Research. 225(3):276-82.
Stratta, P., Capanna, C., Riccardi, I., Carmassi, C., Piccinni, A & et al. (2012). Suicidal intention and negative spiritual coping one year after the earthquake of L'Aquila (Italy). J Affect Disord. 136(3):1227-31.
Tang, W., Zhao, J., Lu, Y., Zha, Y., Liu, H., Sun, Y., ... & Xu, J. (2018). Suicidality, posttraumatic stress, and depressive reactions after earthquake and maltreatment: a cross-sectional survey of a random sample of 6132 Chinese children and adolescents. Journal of affective disorders, 232, 363-369.
Till, B., Tran, U.S & Niederkrotenthaler, T. (2017). Relationship satisfaction and risk factors for suicide. J Crisis. 38(1):7-16.
Wang, Z., Jex, S.M., Peng, Y., Liu, .L & Wang, S. (2019). Emotion regulation in supervisory interactions and marital well-being: a spillover-crossover perspective. J Occup Health Psychol. 24(4):467-481.
Wiebe, S.A., Johnson, S.M. (2016). A Review of the Research in Emotionally Focused Therapy for Couples. Fam Process. 55(3):390-407.
Xu, Q., Fukasawa, M., Kawakami, N., Baba, T., Sakata, K., Suzuki, R., ... & Bromet, E. J. (2018). Cumulative incidence of suicidal ideation and associated factors among adults living in temporary housing during the three years after the Great East Japan Earthquake. Journal of affective disorders, 232, 1-8.