رابطه‌ی علّی تنظیم ‏هیجان با گرایش به ایده‌پردازی خودکشی با میانجی‏گری رضایت زناشویی در زنان زلزله‏ دیده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه مشاوره خانواده، دانشکده علوم‏ اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم‏اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

چکیده
هدف: هدف این پژوهش تعیین رابطه­ علّی تنظیم‏ هیجان با گرایش به ایده­ پردازی خودکشی با میانجی‏گری رضایت زناشویی در زنان زلزله‏ دیده بود. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری 21988 نفر از زنان متأهل دارای تجربه زلزله شهرستان سرپلذهاب در سال 1397 بود که با نمونه ‏گیری تصادفی ساده تعداد 600 نفر از زنان انتخاب و پرسشنامه‌های تنظیم شناختی ‏هیجانی (گرنفسکی و همکاران، 2001)، ایده‏ پردازی خودکشی (بک، 1979) و رضایت زناشویی فرم کوتاه (اینریچ، 1979) را تکمیل نمودند. تحلیل داده‏ ها با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره و مدل‏یابی معادلات ساختاری با نرم ‏افزار SPSS-24 و AMOS-22 انجام شد. یافته‏ها: نتایج نشان داد، مدل مفهومی پژوهش از برازش قابل قبولی برخوردار بود؛ به‏ طور کلی، در مدل پیشنهادی پژوهش، نتایج نشان دادند که تنظیم‏ هیجان هم به‏ صورت مستقیم و هم به‏ صورت غیرمستقیم از طریق رضایت زناشویی در زنان زلزله دیده با ایده‏ پردازی خودکشی رابطه دارد؛ همچنین، نتایج نشان داد که بین راهبرد ناسازگار هیجانی با ایده‏ پردازی خودکشی رابطه مثبت و معنی‏ دار اما با رضایت زناشویی رابطه منفی و معنا‏داری است (05/0>P). این رابطه بین راهبرد سازگار هیجانی با ایده ‏پردازی خودکشی، منفی و معنادار و رضایت زناشویی مثبت و معنادار بود (05/0>P). نتیجه‌ گیری: با توجه به نتایج می‏ توان گفت تنظیم ‏هیجان و رضایت زناشویی تعیین ‏گرهای مهم برای ایده ‏پردازی خودکشی در زنان زلزله ‏دیده هستند.
 

کلیدواژه‌ها