پدیدارشناسی کیفیت زندگی زنان همسر اول در خانواده های چند همسری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت ، مرودشت ،ایران

2 استادیار گروه مشاوره، واحد مرودشت، دانشگاه آزاداسلامی ، مرودشت، ایران

چکیده

هدف:
هدف پژوهش بررسی پدیدارشناسی کیفیت زندگی زنان همسر اول در خانواده‌های چندهمسری بود. روش: روش پژوهش پدیدارشناسی و جامعه آماری همسران اولی  شهر شیراز که شوهرانشان تعدد زوج داشتند بود که 10 زن همسر اول با شوهر  دو همسری با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند  در سال ۹۹ انتخاب شدند. نمونه‌گیری تا حد اشباع، یعنی زمانی که در خلال مصاحبه هیچ اطلاعات جدیدی کسب نگردید، پایان یافت. در این پژوهش از مصاحبه‌ی نیمه ساخت‌یافته از نوع بنا به فرصت پیش‌آمده استفاده گردید. سؤالات مصاحبه به‌صورت باز پاسخ و بر اساس اهداف و پیشینه‌ی نظری پژوهش توسط محقق طراحی شد.  داده‌های بر اساس تحلیل مضمون کینگ و هاروکس (2010) تحلیل شد.  یافته‌ها: نتایج نشان داد که در این خانواده­ها، به علت اختیار کردن همسر دوم، زنان در معرض آسیب‌پذیری شدید فردی و اجتماعی نظیر احساس تنهایی، طلاق عاطفی، عدم‌حمایت خانواده، کاهش رفاه مادی، مشکلات جسمانی، حس حقارت و عدم تعلق عاطفی  قرار می­گیرند. نتیجه‌گیری: تعدد زوجات موجب ایجاد فضای روانی منفی و تنش در همسر اول می‌شود که  موجب تنش‌ها و تعارضات زناشویی و در نهایت ناسالم شدن فضای زندگی و بر هم خوردن نظم خانواده خواهد شد؛ بنابراین باید فرآیند کل جامعه را به سمت خانواده سالم و تک‌همسری هدایت کرد.

کلیدواژه‌ها