اثربخشی فن رهاسازی هیجانی بر اضطراب و نشانگان استرس پس از سانحه در زنان مبتلا به سقط خود به خودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحد بین الملل قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

3 دانشجوی دکتری مشاوره، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین اثر بخشی فن رهاسازی هیجانی بر اضطراب و نشانگان استرس پس از سانحه در زنان دچار سقط خود به خودی بود. روش: پژوهش حاضر از نوع طرح آزمایشی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه ناهمزمان بود که از بین 21 زن دچار ترومای سقط جنین بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در بازه زمانی فروردین و اردیبهشت 1398 به صورت نمونه گیری هدفمند و پس از غربالگری با استفاده از سیاهه اضطراب اشپیل برگر (1983) و مقیاس خود گزارش‌دهی نشانه‌های اختلال استرس پس از سانحه فوآ، ریگس، دانسیو و رتبام (1993)، 6 زن انتخاب شدند. این زنان در جلسه‌های فن رهاسازی هیجانی چورچ (2014) به صورت فردی در دوازده جلسه چهل و پنج دقیقه ای با دو مرحله پیگیری تحت درمان قرار گرفتند. داده‌ها به روش ترسیم دیداری‌‌‌‌، شاخص تغییر پایا و فرمول درصد بهبودی تحلیل شدند‌‌‌‌. یافته‌ها: نتایج نشان داد که مداخله فن رهاسازی هیجانی موجب کاهش اضطراب صفت در میان زنان شرکت کننده در مرحله درمان 75/38 درصد بهبودی و مرحله پیگیری 06/43 درصد، اضطراب حالت در مرحله درمان 14/47 درصد بهبودی و مرحله پیگیری 91/47 درصد و نشانگان استرس پس از سانحه در مرحله درمان 92/49 درصد بهبودی و مرحله پیگیری 29/50 درصد شده است. . نتیجه گیری: نتایج نشان داد که استفاده از این درمان در مواردی که فرد دچار استرس پس از سانحه با سایر اختلالات همراه از جمله اضطراب درگیر است، می تواند به بهبود همزمان هر دو مشکل در فرد کمک کند.

کلیدواژه‌ها


احمدی کانی گلزار، ارسالان.، اصغرنژاد، سحر.، و قلی زاده، زلیخا. (1392). اثربخشی درمانی شناختی رفتاری بر سه عامل پویشی تعارض‌های وابستگی، خشم و مادری در مادران افسرده. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 7(2پیاپی26)؛ 60-41
بختیاری، آزاده.، و عابدی، احمد. (1391). اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر الگوی فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی بر افسردگی پس از زایمان. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 6(2پیاپی22)؛ 24-9
خداکرمی، بتول.، شبیری، فاطمه.، مفاخری، بیان.، سلاطانیان، علیرضا.، و محققی، حسین. (1397). تاثیر مشاوره بر اساس الگوی شادکامی فوردایس بر اضطراب زنان مبتلا به سقط خود به خودی. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 26(6)؛ 388-378
روحی، قنبر.، رحمانی، حسین.، عبداللهی، علی اکبر.، و محمودی، غلامرضا. (1384). تأثیر موسیقی بر میزان اضطراب و برخی از متغیرهای فیزیولوژیک بیماران قبل از عمل جراحی شکم. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. 7 (1):75-78
دهقانی، مصطفی.، اصلانی، خالد.، امان الهی، عباس.، و رجبی، غلامرضا. (1397). اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان مبتنی بر مدل درمان آسیب دلبستگی بر افزایش بخشش در زن‌های آسیب دیده از خیانت زناشویی. مشاوره و رواندرمانی خانواده، 1(9): 160-143
علمدار باغینی، آیدا.، محمدطهرانی، حسن.، بهبودی، معصومه.، و کیامنش، علیرضا. (1398الف). مقایسه اثربخشی حساسیت‌زدایی حرکت چشم و بازپردازش، شناختی رفتاری و تکنیک رها سازی هیجانی بر کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه. فصلنامه علوم پزشکی رازی، 26(10)؛ 15-30
علمدار باغینی، آیدا.، محمدطهرانی، حسن.، بهبودی، معصومه.، و کیامنش، علیرضا. (1398ب). مقایسه اثربخشی حساسیت‌زدایی حرکت چشم و بازپردازش، شناختی رفتاری و تکنیک رها سازی هیجانی در کاهش اضطراب بیماران دچار استرس پس از سانحه. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 13(4پیاپی52)؛ 650-625
ماردپور، علیرضا.، نجفی، محمود. (1395). اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد در زنان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از اتفاقات غیرنظامی. فصلنامه روانشناسی بالینی، 6(23)؛ 41-60
مسیب مرادی، مهناز.، جحدی، فرشته.، سیدفاطمی، نعیمه.، و منتظری، علی. (1394). تاثیر مشاوره بر سطح اضطراب زنان مبتلا به سقط خود به خود: یک کار آزمایی بالینی تصادفی. نشریه پایش، 15(2)؛ 17-174
محمدطهرانی، حسن.، فاضلی، مریم.، و محمدطهرانی، مریم. (1390). اثربخشی حساسیت زدایی حرکت چشم بازپردازش در کاهش اضطراب. فصلنامه اندیشه و رفتار، 6(22)؛ 68-61
 References
Cakiroglu Y, Doger E, Vural F, Kopuk SY, Vural B. Impact of insulin resistance and obesity on intracytoplasmic sperm injection outcomes in young women with polycystıc ovary syndrome. Northern Clinics Istanb (2017) 4(3):218–24. doi: 10.14744/nci.2017.79663
Cavalcante MB, Sarno M, Cavalcante C, Araujo Júnior E, Barini R. (2019). Coagulation biomarkers in women with recurrent miscarriage and polycystic ovarian syndrome: Systematic review and meta-analysis. Geburtshilfe Frauenheilkd, 79(1):697–704.
Chatwin H, Stapleton P, Porter B, Devine Sh, Sheldon T. (2016). The Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy and Emotional Freedom Techniques in Reducing Depression and Anxiety among Adults: A Pilot Study.  Integrative Medicine, 15(2); 27-34
Church D. (2014). Reductions in pain, depression, and anxiety symptoms after PTSD remediation in veterans. Explore (NY), 10(3); 162-9
Church D, House D. (2018). Borrowing Benefits: Group Treatment with Clinical Emotional Freedom Techniques Is Associated With Simultaneous Reductions in Posttraumatic Stress Disorder, Anxiety, and Depression Symptoms. J Evid Based Integr Med, 23(21); 58-71
Church D, Stapleton P, Mollon P, Feinstein D, Boath E, Mackay D, Sims R. (2018). Guidelines for the Treatment of PTSD Using Clinical EFT (Emotional Freedom Techniques). Healthcare, 6(4); 146-153
Church D, Yount G, Rachlin K, Fox L, Nelms J. (2018). Epigenetic Effects of PTSD Remediation in Veterans Using Clinical Emotional Freedom Techniques: A Randomized Controlled Pilot Study. Am J Health Promot, 32(1); 112-122
Clond M.  (2016). Emotional Freedom Techniques for Anxiety: A Systematic Review with Meta-analysis. The Journal of Nervous and Mental Disease, 204(5); 388-395
Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Spong CY, Dashe JS, Hoffman BL, et al. (2014). Williams’s obstetrics. 24th, Ed. New York: McGraw-Hill; 425- 427.
Foa, E.B., Riggs, D.S., Dancu, C.V., & Rothbaum, B.O. (1993). Reliability and validity of a brief instrument for assessing post–traumatic stress disorder. Journal of Traumatic stress, 6(4): 459-473
Karatzias, Th., Power, K., Brown, K., McGoldrick, Th., Begum, M., Young, J., Loughran, P., Chouliara, Z., Adams, S. (2011). A Controlled Comparison of the Effectiveness and Efficiency of Two Psychological Therapies for Posttraumatic Stress Disorder: Eye Movement Desensitization and Reprocessing vs. Emotional Freedom Techniques. The Journal of Nervous and Mental Disease, 199(6); 372-378
Jacob L., Kostev K., Gerhard C., & Kalder M. (2019).  Relationship between induced abortion and the incidence of depression, anxiety disorder, adjustment disorder, and somatoform disorder in Germany. Journal of Psychiatric Research, 114(5): 75-79
Jacob L., Polly I., Kalder M., & Kostev K.,. (2017).  Prevalence of depression, anxiety, and adjustment disorders in women with spontaneous abortion in Germany – A retrospective cohort study. Journal of Psychiatric Research, 258(2): 382-386
Nicosia, G.J. Lorna M., Amanda F. (2019). World Trade Center: A longitudinal case study for treating Post Traumatic Stress Disorder with Emotional Freedom Technique and Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Journal Work, 63(2); 199-204
Nynas J, Narang P, Kolikonda MK, Lippmann S. (2015). Depression and Anxiety Following Early Pregnancy Loss: Recommendations for Primary Care Providers. The primary care companion for CNS disorders, 17(1): 1-13
Revai A, Amin M, and Makhfudli, M (2018) Emotional Freedom Technique (EFT) for Physiological Symptoms, Pain, Anxiety Disorders and Depression: a Systematic Review. In: The 9th International Nursing Conference: Nurses at the Forefront in Transforming Care, Science, and Research, 07-08 April 2018, Surabaya.
Sebastian B, Nelms J. (2017). the Effectiveness of Emotional Freedom Techniques in the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder: A Meta-Analysis. Explore, 13(1); 16-25
Skvortsov, A., & Romashchuk, A. (2015). Single case studies as a means for developing psychological theories. PsyCh Journal, 4(4), 231-242
Spielberger, C.D., Gorsuch, R. L., Lushene, R. Vagg, P.R., & Jacobs, G. A. (1983). Manual for the state – trait anxiety inventory. Palo Alto, CA: consulting psychologists press
St Cyr K, McIntyre-Smith A, Contractor AA, Elhai JD, Richardson JD. (2014). Somatic symptoms and healthrelated quality of life among treatment-seeking Canadian Forces personnel with PTSD. Psychiatry Res. 218(1-2):148-52
Wijesooriya L, Palihawadana T, Rajapaksha R. A (2015). Study of psychological impact on women undergoing miscarriage at a Sri Lankan hospital setting.