اثربخشی زوج درمانی راه حل محور بر الگوهای ارتباطی و کنترل عواطف زنان آشفته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج‌درمانی راه‌ حل محور بر بهبود الگوهای ارتباطی و کنترل عاطفی زوج‌های آشفته بود. روش: پژوهش حاضر نیمه تجربی با گروه آزمایش، گواه و طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری این پژوهش 34 زن متاهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره مهرآور، همدلکده، همراز زندگی و گروه همراه شهر تهران در سال 1398بود که پس از غربال‌گری با استفاده از پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سولاوای (1984) و مقیاس کنترل عواطف ویلیامز و چامبلس (1997)، 24 زن انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه راه‌حل محور (12 زن) و گروه گواه (12 زن) کاربندی شدند. گروه آزمایش مداخله هفتگی زوج درمانی راه حل محور مک‌دونالد (2007) را به شکل گروهی در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت کردند. هر دو گروه در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری به‌وسیله مقیاس باورهای ارتباطی زناشویی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون واریانس اندازه‌های مکرر تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد زوج درمانی راه حل محور بر الگوهای سازنده متقابل (70/9=F، 005/0=P)، توقع/کناره‌گیر (70/3=F، 047/0=P)، مرد متوقع/زن کناره‌گیر (51/4=F، 045/0=P)، زن متوقع/مرد کناره‌گیر (06/4=F، 014/0=P) و اجتناب متقابل (44/9=F، 006/0=P) موثر‌ است؛ همچنین زوج درمانی راه حل محور بر کنترل خشم (16/6=F، 021/0=P)، کنترل خلق افسرده (52/10=F، 004/0=P)، کنترل اضطراب (77/5=F، 025/0=P) و کنترل عاطفه مثبت (60/5=F، 027/0=P) موثر است و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار بود (05/0<P). نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت که مداخله راه حل محور روشی فراخور برای اصلاح الگوهای ارتباطی و بهبود کنترل عواطف در هر یک از زوج‌های آشفته است.

کلیدواژه‌ها