پیش‌بینی سلامت‌روان بر اساس سرسختی روان‌شناختی، هوش‌هیجانی و مثلث‌شناختی در مادران ‏دانش‌آموزان ‏دیرآموز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس، گروه روانشناسی و مشاوره، دانشگاه فرهنگیان ، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی و مشاوره، پردیس نسیبه، دانشگاه فرهنگیان، تهران

3 استادیار گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی طبری بابل، ایران

4 کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی سلامت‌روان بر اساس سرسختی روان‌شناختی، هوش‌هیجانی و مثلث‌شناختی مادران ‏دانش‌آموزان ‏دیرآموز بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش را 132 نفر از مادران دانش‌آموزان مدارس دیرآموز شهر تهران در سال ‏تحصیلی 1397-1396 تشکیل ‏دادند که تعداد 78 مادر با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی و از نوع در دسترس انتخاب و به ‏سیاهه سرسختی روان‌شناختی ‌اهواز (1377)، مقیاس هوش‌هیجانی پترایدز و فارنهام (2001)، سیاهه مثلث‌شناختی بکهام (1986) و پرسشنامه‌ سلامت ‏عمومی گلدبرگ (1979) پاسخ دادند؛ برای تحلیل داده‌ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه خطی استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد ‏سرسختی روانشناختی (0/01= β=-0/41,P) توانست سلامت روان مادران کودکان دیرآموز را پیش‌بینی کند؛ همچنین مولفه‌های هوش‌هیجانی (P=0/01)؛ مولفه‌های خوش بینی و کنترل عواطف (P=0/01) و از بین مولفه‌های مثلث‌شناختی، مولفه‌های بازخورد به خود و بازخورد به آینده (P=0/01) توانستند سلامت‌روان مادران را پیش‌بینی کند. نتیجه گیری: سرسختی روانشناختی و هوش هیجانی بالا و داشتن نگرش مثبت نسبت به خود، دنیا و آینده در مادران دارای کودک دیرآموز ‏می‌تواند منجر به سلامت‌روانی آن‌ها شود.‏

کلیدواژه‌ها