پیش بین های تعهد زناشویی: سبک های دلبستگی و راهبردهای حفظ رابطه در زنان متاهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبدکاووس، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر بررسی نقش راهبردهای حفظ رابطه و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی تعهد زناشوییبود. روش: جامعه این پژوهش شامل کلیه زنان متأهل شهر تهران بود که از میان آن‌ها 372 زن متأهل  به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه راهبردهای حفظ رابطه (استفورد، داینتون و هاس، 2000)، پرسشنامه سبک دلبستگی (هازن و شیور، 1987) و خرده مقیاس تعهد شخصی پرسشنامه مدل سرمایه‌گذاری (رازبلت، مارتز و آگنیو، 1998) جمع‌آوری شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین خرده مقیاس اطمینان بخشی، باز بودن، مدیریت تعارض، تقسیم وظایف، مثبت نگری، نصیحت و سبک دلبستگی ایمن با تعهد زناشویی رابطه مثبت معنی‌دار و بین سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی با تعهد زناشویی رابطه منفی معنی‌داری به دست آمد (0/05=P.). همچنین تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که چهار خرده مقیاس راهبردهای حفظ رابطه (اطمینان بخشی، باز بودن، تقسیم وظایف و مثبت نگری) و سبک‌های دلبستگی (ایمن، اجتنابی و اضطرابی) می‌توانند تعهد زناشویی را پیش‌بینی کنند. نتیجه‌گیری: بر اساس این یافته‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که راهبردهای حفظ رابطه و سبک دلبستگی در تعهد زناشویی تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها