اثربخشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه بر باورهای روابط زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

2 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه بر باورهای روابط زناشویی بود. روش: پژوهش حاضر نیمه تجربی با گروه آزمایش، گواه و طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری این پژوهش زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره مهرآور شهر تهران بودند که در بازه زمانی آبان و آذر 97 به مرکز مشاوره مراجعه کرده بودند که 20 زوج به روش هدفمند انتخاب و به دو گروه آزمایش (10 زوج) و گروه گواه (10 زوج) به‌صورت تصادفی جایگزین شدند. گروه آزمایش مداخله هفتگی را به شکل گروهی در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت کردند. هر دو گروه در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری به‌وسیله مقیاس باورهای ارتباطی زناشویی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون واریانس اندازه‌های مکرر تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد تأثیر مداخله برنامه پیشگیری و بهبود رابطه بر باورهای ارتباطی (23/2=F، 001/0=P)، مؤلفه تخریب‌کنندگی مخالفت (20/18=F، 001/0=P)، مؤلفه تغییرناپذیری همسر (73/23=F، 001/0=P)، مؤلفه توقع و انتظار ذهن‌خوانی (94/28=F، 001/0=P)، مؤلفه کمال‌گرایی جنسی (01/25=F، 001/0=P) و مؤلفه ناهمسانی جنسیتی (03/17=F، 001/0=P) مؤثرند. نتیجه‌گیری: بر پایه یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که غنی‌سازی ازدواج بر مبنای برنامه پیشگیری و بهبود رابطه روشی فراخور برای کاهش باورهای ارتباطی ناکارآمد زوجین ازدواج است. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود در راستای تحکیم و تقویت بنیاد خانواده به برنامه‌های غنی‌سازی ازدواج در جهت پیشگیری و بهبود رابطه در زوج‌ها اهمیت داده شود.

کلیدواژه‌ها


امینی، مهسا.، و حیدری، حسین. (1395). بررسی اثربخشی آموزش غنی‌سازی روابط بر ارتقاء کیفیت زندگی و رضایت زناشویی دانشجویان متأهل. مجله آموزش و سلامت جامعه، 3(2): 31-23.
حیدرنیا، احمد.، نظری، محمدعلی.، و سلیمانیان، علی اکبر (1393). اثربخشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه بر افزایش صمیمیت زوجین. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 15(4): 61-78.
رجبی، غلامرضا.، عباسی، قدرت.، سودانی، منصور.، و اصلانی، خالد. (1395). اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به شیوه برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی بر باورهای ارتباطی دانشجویان مجرد. مجله مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 6(1): 97-79.
رجبی، غلامرضا.، فردوسی، سیما؛ و شهبازی، مسعود. (1390). بررسی کفایت روان‌سنجی مقیاس باورهای محدود کننده انتخاب همسر. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 1(1): 37-56.
عیسی نژاد، احمد.، احمدی، سید احمد.، و اعتمادی، عذرا. (1389). اثربخشی غنی‌سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین. مجله علوم رفتاری، 4 (1): 9-16.
کیمیایی، سید علی.، و گرجیان، حسن. (1394). اثربخشی مشاوره زناشویی مبتنی بر الگوی کاربرد عملی مهارت‌های ارتباطی صمیمانه بر بهبود عملکرد خانواده زوج‌های دارای ناسازگاری زناشویی. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 5(2): 100-83.
یوسفی، ناصر.، و سهرابی، احمد. (1390) مقایسه اثربخشی رویکردهای خانواده درمانی مبتنی بر حضور ذهن و فراشناخت بر کیفیت روابط زناشویی در مراجعان در آستانه طلاق. مجله مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 1 (2): 192-211.
References
Aneesa, A., Najma, I. M., & Noreen, A. K. (2013). Family communication and family system as the predictors of family satisfaction in adolescents. Journal of Psychology, 10(6): 258- 264.
Bowling, T, Hill, C, Jencius, M, (2005). an overview of marriage enrichment. The family journal. Vol. 13 No. 1, 87-94
Chang Y, O (2007). The effect of relationship enhancement program among Korean immigrant. Journal of the Family Counseling.13:7-10
Edmundson, M. L. (2005). Marriage Myths and Dysfunctional Relationship beliefs among Undergraduates. Master of Science Degree. University of Tennessee.
Eidelson, R., & Epstein, N. (1982). Cognition and relationship maladjustment: Development of a measure of dysfunctional relationship beliefs. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 50, 715-720.
Falciglia, A. & Schindler, R. (2010). Marriage Education Increases Relationship Satisfaction. Pairs site, 2010. www.pairs.com. [Retrieved December 22, 2010].
Gottman, J. M., & Gottman, J. S. (2015). 10 Principles for Doing Effective Couples Therapy (Norton Series on Interpersonal Neurobiology). New York: Norton.pp: 32-70.
Grills, C., Villanueva, S., Anderson, M., Corsbie-Massay, C.L., Smith, B., Johnson, L., Owens, K. (2014). Effectiveness of Choice Theory Connections: A Cross-Sectional and Comparative Analysis of California Female Inmates. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. 2(3); 1-15
Mitchell AE, Castellani AM, Herrington R, Joseph JI, Doss B, Snyder DK (2008). Predictors of Couples' Response to Marital Therapy. Journal of Psychology; 22:21-29
Nagaraja, A., Rajamma, R.N., & Viswanatha, R.S. (2012). Effect of parent’s marital satisfaction, marital life period and type of family on their children mental health status. Journal of Psychology, 3(2):65-70.
Parrott L, & Parrott L. (2016). Saving Your Marriage before It Starts (SYMBIS): Seven Questions to Ask Before - and After - You Marry. Publisher: Zondervan; New, Expanded edition. 6-109.
Riso, L. P., DuToit, P. L., Stein, D. J., Young, J. E. (2007). Cognitive Schemas and Core Beliefs in Psychological Problems, Published by American Psychological Association, Washington DC, 199-220.
Van Epp, M. C. (2006). An exploration of the dating attitudes, beliefs and behavior of singles army soldiers and their perceive readiness to Mary. The Degree of Master of Science. The Ohio State University.
Van Epp, M. C., Futris, T, G., Van Epp, J. C., & Campbell, K. (2008).The impact of the PICK a partner relationship education program on single army soldiers. Family and Consumer Sciences Research Journal, 36, 328-349