کلیدواژه‌ها = ناباروری
مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و طرحواره درمانی بر بدکارکردی جنسی در زنان نابارور

دوره 3، شماره 5 (مجموعه مقالات حوزه زنان)، دی 1401

10.22034/aftj.2022.329378.1398

اعظم عباس زاده؛ افسانه خواجوند خوشلی؛ جوانشیر اسدی


چالش‌های زناشویی زوج‌های نابارور: یک بررسی پدیدارشناسی

دوره 3، شماره 2، تیر 1401، صفحه 67-84

10.22034/aftj.2022.314257.1252

مرضیه ابراهیمی؛ فرشاد محسن زاده؛ کیانوش زهراکار